Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Spěchowanje serbskich institucijow

Załožba spěchujo cełkownje 9 institucijow, kenž z rozdźělneju specifikaciju k wuchowanju a dalejwuwijanju serbskeje rěcy a kultury pśinosuju. Wšykne dogromadu su unikaty.

 

Nimsko-Serbske ludowe źiwadło

Nimsko-Serbske ludowe źiwadło (NSLź) jo jadnučke profesionalne źiwadło ze serbskorěcnymi inscenacijemi we wobłukach cynogra a pupkowe źiwadło.

Serbski repertoire se w Budyšynje a na jsach serbskego sedleńskeho ruma předstajijo.

Nosaŕ NSLź jo wokrejs Budyšyn.
Załožba za serbski lud wobźěli se wótpowědujuce jeje zaměroju z pśipłaśonkom na financowanju źiwadła. Z nim se serbske jawišćowe wuměłstwo, wósebnje wuwiśe a pśedstajenje serbskeje dramatiki, serbski wuměłski dorost a serbske lajske źiwadło spěchuju.

www.theater-bautzen.de 

Domowina

Domowina - Zwězk Łužyskich Serbow z.t. jo se w lěśe 1912 ako kšywowy zwězk serbskich towaristwow a zjadnośeństwow załožyła.

W toś tej politiski njewótwisnej zastupnicy zajmow Łužyskich Serbow jo źinsa rěd kupkow, pěś regionalnych zwězkow a 13 nadregionalnje statkujucych towaristwow z cełkownje 7300 cłonkami zjadnośonych. Domowina z.t. jo wušej togo zastupnica zajmow a powědarka serbskego luda w kulturelnych a kubłańskopolitiskich ako teke infrastrukturelnych nastupnosćach a wuźaržujo wobšyrne póśěgi ku drugim narodnym mjeńšynam a słowjańskim ludam Europy. Zwězkowe pśedsedarstwo Domowiny wuzwólujo mimo togo kužde stwórte lěto serbskich zastupnikow załožboweje rady.

www.domowina.de

Rěcny centrum WITAJ (RCW) jo njesamostatna zarědniska jadnotka Domowiny - Zwězka Łužyskich Serbow z.t. ze swójskim etatom.

Do wobšyrnych nadawkow słušaju wudawanje wucbnicow a wucbnych srědkow, wuwiwanje rěcyspecifiskich produktow wót pśedšulskego až k wobłukej dorosćonych , pódpěra pśi dalejkubłanju kubłarkow a kubłarjow a ceptaŕkow a ceptarjow ako teke wobšyrny projektowy management a wědomostny pśewod modeloweho projekta WITAJ.
Mimo togo jo Rěcny centrum WITAJ noser internata Serbskego gymnazija Budyšin a Dolnoserbskego internata w Chóśebuzu.

www.witaj-sprachzentrum.de

Ludowe nakładnistwo Domowina

Załožyło jo se nakładnistwo Domowina w lěśe 1958. Wóno jo wudawaŕ rědneje, wědomnostneje a popularnowědomnostneje literatury w górno- a dolnoserbskej ako teke w nimskej rěcy.

Mimo knigłow wuchadaju w nakładnistwje Domowina religiozna a źiśeca literatura ako teke kalendarje a wobrazowe zwězki. Wažna zepěra su aktualne printmedije ako górnoserbski wjacorny casnik "Serbske Nowiny", dolnoserbski tyźeński casnik "Nowy Casnik" a kulturnopolitiski mjasecny casopis "Rozhlad". Lětnje se producěrujo w nakładnistwje Domowina něźi 40 titelow, wót tych jo 26 za kubłański wobłuk (šulske knigły, źěłowe zešywki a źiśecy casopis "Płomjo/Płomje").

K nakładoju Domowina słuša Smolerjec knigłarnja, kenž póbitujo a pśedawa ceły sortiment serbskeje literatury ako teke e-booki, zukowe nosarje, filmy a drugedigitalne medije. Pšawidłownje su w rumach Smolerjec nakładnistwoweje knigłarnje knigłowe premjery a cytanja. Nakładnistwo Domowina jo se 1992 priwatizěrowało. Jadnučki towarišnik jo Załožba za serbski lud.

www.domowina-verlag.de

Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu

Šula za Dolnoserbsku rěc a kulturu jo wót 1992 w nosarstwje města Chóśebuz a jo tam pśirědowana fachowemu wobłuku kultura we wobcerku za młoźinu, kulturu a socialne nastupnosći. 

Wobpśimjeśe statkowanja rěcneje šule měri se na cełkowny sedleński rum Dolnoserbow w Kraju Bramborska. W srjejźišću źěłabnosći stoje kursy a iniciatiwy k pśiswójenjeju a rewitalizaciji dolnoserbskeje rěcy. 

Dalej pórucuju se semesterske kursy, pśednoski, seminary a kolokwiumy k fachowospecifiskim pšašanjam nastupajucy na pśikład stawizny, literaturu, nałogi, drastwy, mjeńšynowu politiku a móstowu funkciju serbšćiny w euroregionje – wósebnje k pólskej rěcy a kulturje. 

Šula za Dolnoserbsku rěc a kulturu financěrujo se pśez město Chóśebuz, wokrejs Sprjewja-Nysa a Załožbu za serbski lud.

www.sorbische-wendische-schule.cottbus.de

 

Serbski institut z. t.

Serbski institut z.t. jo se w lěśe 1992 załožył zgromadnje wót Lichotnego stata Sakska a Kraja Braniborska ako slěźarska institucija zwónka uniwersity, pśi cymž nawěza na tradiciju w lěśe 1951 załožonego Instituta za serbski ludowe slěźenja.

Pó wustawkach wobstoj jogo nadawk w pśeslěźenju a woplěwanju serbskeje rěcy, stawiznow a kultury Serbow Górnjeje a Dolneje Łužycy w pśibytnosći a zachadnosći ako teke w zběranju a archiwěrowanju za to pótrjebnych materialijow. Źěło instituta wopśimjejo tejerownosći komparatistiske (pśirownowace) slěźenje na polu mjeńšynow w Europje.

Přirědowanej stej institutej Serbska centralna biblioteka a Serbski kulturny archiw.

Serbski institut z.t. se pšawidłownje wót wědomostneje, mjazenarodnje wobsajźoneje pśirady a drugich ekspertow ewaluěrujo (pógódnośijo).

www.serbski-institut.de

Serbski muzej w Budyšynje

Serbski muzej w Budyšynje jo zaměstnjony w solnicy Budyšyńskego groda.

W swójej trajnej wustajeńcy pórucujo muzeum pśeglěd wó stawiznach Serbow wót zachopjeńkow w 6. stolěśu až k pśibytnosći kaž teke wó kulturje a žywjeńskej wašni serbskeje ludnosći.

W pšawidłownje se změnjajucych wósebnych wustajeńcach pokazuju se twórby serbskego twórjecego wuměłstwa abo wobjadnawaju se wósebne stawizniske temy.

Nosaŕ Serbskego muzeja jo wokrejs Budyšyn. Wón spěchujo se mimo togo, až jo pódpěrany wót wokrejsa a Kulturnego ruma Górna Łužyca-Dolna Šlazyńska, zwětšego źěla ze srědkami Załožby za serbski lud.

www.sorbisches-museum.de

Serbski ludowy ansambl tzwr

W lěśe 1952 załožony Serbski ludowy ansambl pórucy we wobłukach chór, balet a orchester na zakłaźe etnografiskich žrědłow profesionelne serbske jawišćowe wuměłstwo.

Mimo źiśecych programow (bajkowy balet), serbskeje wuměłskeje muziki a oratorijow ako teke lětnych zapustowych a ptaškoswajžbnych zarědowanjow wěnujo so SLA w přiběracej měrje wobłukam moderneho jawišćowego wuměłstwa.

SLA prezentujo se ako kulturny pósłanc Serbow zwenka Łužycy a Europy.

Jadnučki towaryšnik SLA jo Załožba za serbski lud.

www.ansambl.de

Serbski muzej w Chóśebuzu

Pó zjadnośenju nimskeju statowu w lěśe 1990 su se raźili prědne konkretne kšace za natwaŕ serbskego muzeja w Chóśebuzu. Z pjenjezneju pódpěru kraja Bramborska, Załožby za serbski lud a města Chóśebuza jo se dom saněrował za muzejowe wužywanje.

Dnja 3. junija 1994 jo se Serbski muzej w Chóśebuzu swětocnje wótwórił. Drugi źěl stawneje wustajeńce w piwnicy muzeja jo se w nalěśu lěta 1996 zjawnosći pśepódał.

W běgu dweju lětźasetkowu jo se Serbski muzej wuwijał na kompetencny centrum za serbsku kulturu w Dolnej Łužycy a ako fachowo-nawjedowański muzej za tudejšne regionalne domowniske muzeje.

Muzej źiwa na pó móžnosći konsekwentnu dwójorěcnosć a pśinosujo tak swój źěl, aby wót wumrěśa akutnje wobgrozona dolnoserbska rěc žywa wóstała. Wušej togo jo se naźěłała naglědna licba publikacijow. Wót lěta 2006 wudawa Serbski muzej ako rěd swójski spis "Sorbische Kostbarkeiten - Serbske drogotki".

Pó lěśe 2016 zachopjonych wobšyrnych saněrowańskich a pśetwaŕskich napšawow prezentěrujo se muzej wót nazymy 2020 z noweju, moderneju trajuceju wustajeńcu.

www.wendisches-museum.de