Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Zarědowanja a workshopy

Tak ako tradicionelne nazymske koncerty za cełu familiju, su Schadowanki a Dny serbskego źiśecego źiwadła woblubowane zarědowanja za źiśi a młodostnych w běgu lěta.

Ze slědnym se wobraśaju na młodostnych a źiśi, aby se intensiwnje we swójej maminej rěcy na wuměłsku wašnju pśedstajali.

Dny serbkego źiśecego źiwadła

Kužde druge lěto wótměwaju se Dny serbskego źiśecego źiwadła.

Toś te su zgromadny projekt Załožby za serbski lud a rěcnego centruma Witaj. W srjejźišću stoje workshopy nejwšakorakšych formow a móžnosćow wót źiwadła ako pógibowanje a improwizaciji. Dalej pokazuju młode aktery grajne sceny ze swójogo repertoire. 2017 su byli 22. Dny serbskego źiśecego źiwadła.

Waša nagranjański partner:

John Petrik
tel.: 03591 550-312
j.petrick-stiftung@sorben.com

Schadźowanka / Schadowanka

Schadźowanka w Górnej Łužycy a Schadowanka w Dolnej Łužycy stej tradicionelnej zmakani serbskich gymnaziastow, studentow a absolwentow wšych starstwowych kupkow.

Pśi tom póbituju studenty a wukniki wušych rědownjow wobeju serbskeju gymnaziumowu wótměnjecy wjacorny program ze spiwami,rejami, kabaretom a filmowymi sekwencami. Pódla su pśi tom južo tradicionelnje na pśikład Serbski młoźinski ansambel Budyšyn, chor studentow a kabereta wjelikeju studijneju městowu Lipsk a Drježdźany. Zarědowani Schadźowanka/Schadowanka stej za wětšy źěl w drugej połojcy nowembra. Městno zarědowanja w Górnej Łužycy jo było wzajźonych lětach měsćańska hala "Krona" w Budyšynje, w Dolnej Łužycy jo to kafeterija Dolnoserbskego gymnaziuma w Chóśebuzu. Planowanje teju zarědowanjowu lažy wót 1996 w rukach załožby.

Schadźowanka (górnoserbski)

Jana Pětrowa
Tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com

Schadowanka 

Sylka Laubensteinowa-Poleńcojc
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

Simone Poetzschowa
Tel.: 0355 48576-461
s.poetzsch-stiftung@sorben.com

Dalejkubłańske zarědowanje reja

Z lěta 2002 spěchujo Chóśebuske wótźělenje Załožby za serbski lud zarědowanja k dalej- a wukubłanju wjednikow rejowańskich kupkow a kwalificěrowanych rejowarjow w Dolnej Łužycy.

Z wutworjenim dorostowego studija Serbskego ludowego ansambla w Budyšynje wuwijaju se z lěta 2012 zgromadne projekty za pódpěrowanje rejowańskich kupkow w Dolnej Łužycy.