Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Zarědowanja a workshopy

Tak ako tradicionelne nazymske koncerty za cełu familiju, su Schadowanki a Dny serbskego źiśecego źiwadła woblubowane zarědowanja za źiśi a młodostnych w běgu lěta.

Ze slědnym se wobraśaju na młodostnych a źiśi, aby se intensiwnje we swójej maminej rěcy na wuměłsku wašnju pśedstajali.

Nazymske koncerty

Koncerty serbskich chorow, spiwnych kupkow a ansamblow ludowego wuměłstwa słušaju južo dawno k nejwěcej woblubowanym tradicijam serbskego kulturnego žywjenja.

Wóni póbituju lajskim procowarjam dobru móžnosć za prezentaciju swójogo wuměłskego statkowanja a spěchuju zgromadnosć serbskego a nimskego wobydlarstwa wšych generacijow. Nejwětšy źěl tych něźi 10 do 14 zarědowanjow wob lěto jo w nazymje a pśewjedu se pó cełej Łužycy (Górna, srjejźna a Dolna Łužyca).

Wót lěta 1996 lažy planowanje, organizacija a pśewjeźenje zarědowanjow w zagronitosći załožby. Aktualne terminy koncertow namakajośo w serbskem kulturnem kalendarje.

Dny serbkego źiśecego źiwadła

Kužde druge lěto wótměwaju se Dny serbskego źiśecego źiwadła.

Toś te su zgromadny projekt Załožby za serbski lud a rěcnego centruma Witaj. W srjejźišću stoje workshopy nejwšakorakšych formow a móžnosćow wót źiwadła ako pógibowanje a improwizaciji. Dalej pokazuju młode aktery grajne sceny ze swójogo repertoire. 2017 su byli 22. Dny serbskego źiśecego źiwadła.

Waša nagranjański partner:

John Petrik
tel.: 03591 550-312
j.petrick-stiftung@sorben.com

Schadźowanka / Schadowanka

Schadźowanka w Górnej Łužycy a Schadowanka w Dolnej Łužycy stej tradicionelnej zmakani serbskich gymnaziastow, studentow a absolwentow wšych starstwowych kupkow.

Pśi tom póbituju studenty a wukniki wušych rědownjow wobeju serbskeju gymnaziumowu wótměnjecy wjacorny program ze spiwami,rejami, kabaretom a filmowymi sekwencami. Pódla su pśi tom južo tradicionelnje na pśikład Serbski młoźinski ansambel Budyšyn, chor studentow a kabereta wjelikeju studijneju městowu Lipsk a Drježdźany. Zarědowani Schadźowanka/Schadowanka stej za wětšy źěl w drugej połojcy nowembra. Městno zarědowanja w Górnej Łužycy jo było wzajźonych lětach měsćańska hala "Krona" w Budyšynje, w Dolnej Łužycy jo to kafeterija Dolnoserbskego gymnaziuma w Chóśebuzu. Planowanje teju zarědowanjowu lažy wót 1996 w rukach załožby.

Schadźowanka (górnoserbski)

Jana Pětrowa
Tel.: 03591 550-114
petrowa-stiftung@sorben.com

Schadowanka 

Sylka Laubensteinowa-Poleńcojc
tel.: 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com

Simone Poetzschowa
Tel.: 0355 48576-461
s.poetzsch-stiftung@sorben.com

Dalejkubłańske zarědowanje reja

Z lěta 2002 spěchujo Chóśebuske wótźělenje Załožby za serbski lud zarědowanja k dalej- a wukubłanju wjednikow rejowańskich kupkow a kwalificěrowanych rejowarjow w Dolnej Łužycy.

Z wutworjenim dorostowego studija Serbskego ludowego ansambla w Budyšynje wuwijaju se z lěta 2012 zgromadne projekty za pódpěrowanje rejowańskich kupkow w Dolnej Łužycy.