Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuběźowanje idejow
Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet - 2023

PŚIPOWĚŹENJE WUPISANJA / NAPOMINANJE K NARAŹENJU CŁONKOW JUYRY

Serbska rěc a z njeju kultura a identita eksistěruju we Łužycy něźi 14 stolěśow. Rěc a kultura stej se wót togo casa pśecej zasej pśeměniłej. Wósebnje wót 19. stolěśa jo serbska rěc dla pśiběrajuceje industrializacije Łužyce wobgrozona. Jo wobstojał a wobstoj pśecej hyšći tšach, až se serbska rěc pśez rěc nimskeje wětšyny narownajo a z tym zgubijo.
Historiski zrosćona dwójorěcnosć płaśi mjaztym ako znamje jadnoraznosći Łužyce a se wěc a wěcej ako wobogaśenje wažy.

Zaměr wuběźowanja jo, ideje a iniciatiwy spěchowaś, z kótarymiž móžo se originelnje, regionalnje statkownje a směrdajucy na serbstwo pokazaś. Źo pśi tom wó pódpěru a dalejwuwiśe dwójorěcnosći, w formje, kótaraž k tomu pśinosujo, až se serbska rěc zachowajo.

Wobźělenja na idejowem wuběźowanju "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." su ze wšych móžnych wobłukow póžycone. Teke wuwiśa projektowych konceptow su pšašane. Synergije a aktualne temy su witane.

Jadno z nejwěcej fundamentalnych zwopšawdnjenjow idejow wšych casow jo było wunamakanje žaglawki Thomasa Edisona. To njejo był pśipad. Smy žaglawku z dobreje pśicyny ako symbol za idejowe wuběźowanje a wobstatk loga wupytali. Edison jo swóje ideje ekstremnje strukturěrowane wuwił. Glědaś pśez kšomu swójogo wěženja, jo k tomu słušało.

Ze wšyknych we wuběźowanju zapódanych idejow se 17 nejlěpšych mytujo, z cym se realizěrowanje pódprějo.
Za to stoj cełkownje 70.000 EUR k dispoziciji.
Wupišomy slědujuce mytowe pjenjeze:
3 x 10.000,00 EUR, 4 x 5.000,00 EUR, 4 x 3.500,00 EUR, 6.000,00 EUR.

Wuměnjenja k wobźělenju na wuběźowanju a formulary zawcasa do zachopjeńka 5-tyźeńskego casa zapódaśa wózjawijomy. Pśedwiźone jo wózjawjenje za měrc/apryl 2023.

Za pógódnośenje idejow pówołajo Załožba za serbski lud njewótwisnu, neutralnu jury, w kótarejž deje serbske regiony, akciske wobłuki, generacije a rody wurownane zastupjone byś.

Naraźenja za cłonkojstwo w jury móžośo až do 24.04.2023 pód ideenwettbewerb@sorben.com zapódaś.

Ako cłonki w jury pytamy wósoby, kenž njejsu daniž pśi Załožbje za serbski lud daniž pśi Domowinje - Zwězku Łužyskich Serbow z. t. pśistajone, ale problemy a pótrjebnosći w zwisku z woplěwanim a zachowanim serbskeje rěcy a kultury znaju. Naraźenja za cłonkojstwo w jury maju pšosym mě a kontaktne daty naraźoneje wósoby ako teke krotke wobkšuśenje naraźenja wopśimjeś. Zawěsćone musy byś, až jo wótpowědna wósoba naraźenju a pósrědnjenju kontaktowych datow pśigłosyła.


Kontakt:

Anka Němcec/Niemz
Załožba za serbski lud / Stiftung für das sorbische Volk
Póstowe naměsto / Postplatz 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefon: 03591 550 319
E-Mail: ideenwettbewerb@sorben.com