Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuběźowanje idejow
Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet - 2025 se pśigótujo

WUPISANJE / NAPOMINANJE ZA ZAPÓDAŚE IDEJOW

datum wózjawjenja: 2025 se pśigótujo
cas zapódaśa: 2025 se pśigótujo

pdf-ka wupisanja wuběźowanja 2023
online formular za zapódaśe idejow (2025 se pśigótujo)
pdf-ka online formulara za zapódaśe idejow (jano za naglědanje, nic za wupołnjenje)
online formular za pósrědnjenje bankowego zwiska (se pśigótujo)
online formular za rozpšawu wo zwopšawdnjenju
logo wuběźowanja
QR-kode

Serbska rěc a z njeju kultura a identita eksistěruju we Łužycy něźi 14 stolěśow. Rěc a kultura stej se wót togo casa pśecej zasej pśeměniłej. Wósebnje wót 19. stolěśa jo serbska rěc dla pśiběrajuceje industrializacije Łužyce wobgrozona. Jo wobstojał a wobstoj pśecej hyšći tšach, až se serbska rěc pśez rěc nimskeje wětšyny narownajo a z tym zgubijo.
Historiski zrosćona dwójorěcnosć płaśi mjaztym ako znamje jadnoraznosći Łužyce a se wěc a wěcej ako wobogaśenje wažy.

Zaměr wuběźowanja jo, ideje a iniciatiwy spěchowaś, z kótarymiž móžo se originelnje, regionalnje statkownje a směrdajucy na serbstwo pokazaś. Źo pśi tom wó pódpěru a dalejwuwiśe dwójorěcnosći, w formje, kótaraž k tomu pśinosujo, až se serbska rěc zachowajo.

Wobźělenja na idejowem wuběźowanju "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." su ze wšych móžnych wobłukow póžycone. Teke wuwiśa projektowych konceptow su pšašane. Synergije a aktualne temy su witane.

Jadno z nejwěcej fundamentalnych zwopšawdnjenjow idejow wšych casow jo było wunamakanje žaglawki Thomasa Edisona. To njejo był pśipad. Edison jo swóje ideje ekstremnje strukturěrowane wuwił. Glědaś pśez kšomu swójogo wěženja, jo k tomu słušało.
Togodla smy žaglawku ako symbol za idejowe wuběźowanje a wobstatk loga wupytali.

Ze wšyknych we wuběźowanju zapódanych idejow se 17 nejlěpšych mytujo. Pśez to se realizěrowanje pódprějo.
Za to stoj cełkownje 70.000 EUR k dispoziciji.

Wupišomy slědujuce mytowe pjenjeze:
3 x 10.000,00 EUR, 4 x 5.000,00 EUR, 4 x 3.500,00 EUR, 6 x 1.000,00 EUR.

Modalnosći wuběźowanja

Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja idejow "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." akceptěruju slědujuce modalnosći:

Wuměnjenja wobźělenja

Na wuběźowanju směju se wobźěliś juristiske wósoby a pśirodne wósoby, kenž su 18. žywjeńske lěto dokóńcyli. Procowanja su z tu- a wukraja móžne.
Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja, kenž w Zwězkowej republice Nimska njebydle abo swójo sedło njamaju, maju za zwopšawdnjenje swójeje idejki kooperacisku partnaŕku/kooperaciskego partnarja pomjeniś, kenž ma bydleńske sedło abo sedło w serbskem sedleńskem rumje Lichotnego stata Sakska resp. w starosedlaŕskem rumje Serbow w kraju Bramborska.
Gaž se jadna wó zgromadne procowanje, ma se pomjeniś głowna zagronita/głowny zagronity.

Z wobźělenja na wuběźowanju wuzamknjone su juristiske a pśirodne wósoby, kótarychž ideologiske, politiske abo religiozne wusměrjenje se z lichodemokratiskim zakładnym pórědom Zwězkoweje republiki Nimska njemakaju.
K wuběźowanju njedowóliju se pśedewześa, za kótarež by mytowańske pjenjeze wóznamjeniło
dwójne financěrowanje což nastupa źěło a projekt.
Z wobźělenja wuzamknjone su mimo togo wósobinske zapódaśa cłonkow wuběźowańskeje jury.

Zapódaŕki/zapódarje deje swóje ideje w někotarych sadach pśedstajiś a rozjasniś, cogodla su zamóžne, pśedewześe zwopšawdniś. Wóni muse sumu trjebnych financielnych srědkow a cas realizěrowanja zaplanowaś. Trjeba se hyšći něco drugego za zwopšawdnjenje ideje, deje to rozkłasć. Mimo togo deje wótcakane cile a wótpowědne cilowe kupki pomjeniś. K znaglědnjenju ideje su wobraze a/abo druge materialije žycone. Dalokož jo južo dało abo dajo pódobne pśedewześa, ma se wujasniś, źo su zgromadnosći a/abo rozdźěle a lěc su kooperaciske móžnosći.
Do termina zapódaśa ideje njesmějo se z realizěrowanim ideje zachopiś. Pśigótowańske napšawy bźez wótzamknjenja dogronow, kótarež k librowanjeju abo wugbanjeju a wótpowědujucemu płaśenjeju zawěžu, njepłaśe ako zachopjeńk pśedewześa.
Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja daju ze zapódaśim swóju wobjadnosć k wěsći, až stoje pód pódanymi kontaktowymi datami za wóspjetne dopšašanja w ramiku wuběźowanja k dispoziciji.
Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja směju wěcej idejow zapódaś.

Ze zapódaśim ideje zawěžu se wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja, w paźe mytowanja cełe mytowe pjenjeze za zwopšawdnjenje ideje zasajźiś.

Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja dowóliju Załožbje za serbski lud ze swójim zapódaśim, jich ideju inkluziwnje wobraze a pówoblicone wudanki kaž teke zapódaŕku/zapódarja ideje - pśi pśirodnych wósobach mě a bydlišćo, pśi institucijach, towaristwach a pśedewześach dokradne pomjenjenje a sedło - za rozpšawjenje w zwisku z aktualnym wuběźowanim a teke za wabjenje w zwisku z pśichodnymi wuběźowanjami wózjawiś. Za pad preměrowanja płaśi wobjadnosć z wózjawjenim teke za wusokosć mytowych pjenjez a městnosć pśesajźenja ideje kaž teke za dalejdawanje kontaktowych datow zastupnicam/zastupnikam medijow. Dalokož su za prezentaciju preměrowanych idejow dalšne informacije, materialije a/abo filmowe nawjerśenja a fota trjebne, na pśikład za preměrowańske zarědowanje, wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja pśilubiju, take Załožbje za serbski lud wobstaraś. Za to se zasadnje žedno wósebne honorěrowanje abo narownanje kostow njepśizwólijo. Což nastupa pśizwólenje pšawow, se z togo wuchada, až wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja trjebne pšawa za swóje zapódaśe a wužywanje materialijow maju abo su ewentuelnje trjebne pśigłosenja dostali. Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja zawěsćiju, až se pśez wózjawjenje žedne pšawa tśeśich njezraniju. Wóni Załožbu za serbski lud wót wšyknych pominanjow tśeśich w zwisku z wužywanim toś tych wopśimjeśow w ramiku wuběźowanja wulichuju.

Załožba za serbski lud a jury wuběźowanja sebje wuměnjatej, w ramiku wuběźowanja swójske rešerše k zapódanym idejam pśewjasć.

Laureatki/laureaty su wobjadne ze zgótowanim wobrazow, nagrawanjow a nawjerśenjow, kenž preměrowanje a zwopšawdnjenje idejow dokumentěruju a deje se zjawnosći spśistupniś.
Laureatki/laureaty su winowate, na wuslědkach a produktach projekta, projektowem webboku a w drugich wózjawjenjach na to pokazaś, až se ideja zwopšawdnijo z pódpěru Załožby za serbski lud, kótaraž dostawa lětnje pódpěru z dankowych srědkow na zakłaźe góspodaŕskich planow, kenž su Nimski zwězkowy sejm, Krajny sejm Bramborska a Sakski krajny sejm wobzamknuli. Pśi tom ma se logo wužywaś, kenž wopśimjejo słowo-wobrazowej marce Załožby za serbski lud a idejowego wuběźowanja. Wita se teke wózjawjenje QR-koda, kótaryž wjeźo na webbok idejowego wuběźowanja. Wótpowědne logo a QR-kode stajijotej se k dispoziciji.

We wuběźowanju idejow "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." zapódane pśedewześa njejsu z projektowego spěchowanja Załožby za serbski lud wuzamknjone. Ako zakład za ewentualne pśizwólenje pśipłaśenja pak ma se pśidatna pšosba zapódaś a pśespytowaś. Za to nałožujo se spěchowańska směrnica Załožby za serbski lud - glej pšosym pód:
https://stiftung.sorben.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/Foerderrichtlinie/Smernica_zalozby_2017_ds_wudospolnjene.pdf.

Gaž jo jadna ideja, kenž projektowe spěchowanje dostanjo, dostała mytowe pjenjeze, se pómjeńšyjo móžna wusokosć financielnych srědkow wó sumu mytowych pjenjez.

Cas a droga zapódaśa

Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja mógu swóje ideje w casu wót 1. junija do 25. julija 2023 Załožbje za serbski lud zapódaś. Za zapódaśe stoj online formular k dispoziciji.

Jano na dypkownje a z tym online-formularom zapódane ideje se źiwa, pśi comž musy formular dopołnje wupołnjony byś.
Dokulaž njedajo se online formular wuśišćaś, stajijo se ako pódpěra za wupołnjenje online zapódaśa pdf-ka k dispoziciji (samski naglěd ako online formular). Ta góźi se wuśišćaś, njedajo se pak wupołniś. Zapódaśa w pdf-formaśe njejsu dowólone.

Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja za swójo zapódaśe dochadowe wobtwarźenje inkl. protokol wó pśenjasonych datach dostanu.

Pógódnośenje jury

Za pógódnośenje zapódaśow pówołajo Załožba za serbski lud njewótwisnu a neutralnu jury. Cłonki jury njesměju daniž pśi Załožbje za serbski lud daniž pśi Domowinje - Zwězku Łužyskich Serbow pśistajone byś. Wóni se pó jich pówołanju wózjawiju.
Pó wótběgu casa zapódaśa se cłonkam jury zapódane ideje k pógódnośenju pśepódaju.
Za pógódnośenje idejow nałožujo se procedura pógódnośenja z dypkami. Za pógódnośenje se dowóliju jano projektowe ideje, kótarež pśedwiźe nałožowanje serbskeje rěcy a góźe se w pśewidnem casu zwopšawdniś.
Do kriterijow pógódnośenja lice:

 • kreatiwnosć a originalnosć,
 • jasnosć programatiki a zaměra,
 • regionalna statkownosć,wužytk,
 • widnosć, słyšabnosć, dožywjomnosć,
 • inowacija,
 • aktualnosć temy,
 • synergije,
 • inspiracija, póstarcenja k dalejmyslenju a jadnanju,
 • stwórjenje kontaktoweje seśi,
 • stwórjenje zgromadnosći,
 • trajnosć, eficenca resursow.

W paźe pógódnośenjow wšakorakich idejow ze samskeju licbu dypkow rozsuźijo kjabel.

Mytowe pjenjeze se tak pósćiju, až njepśekšacuju sumu financnych srědkow, kenž su za zwopšawdnjenje ideje trjebne.

Znatecynjenje rozsuda jury a wupłaśenje mytowych pjenjez

Pó pógódnośenju jury se wšykne wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja informěruju, lěc k laureatkam/laureatam słušaju abo nic.
Załožba za serbski lud wózjawijo k preměrowanju wubrane ideje na swójom webboku a informěrujo medije.

Ideje se preměruju w ramiku swětosnego preměrowańskego zarědowanja, ku kótaremuž Załožba za Serbski lud zapódaŕki/zapódarje dobywaŕskich idejow pśepšosyjo. Wóni mógu se tam w nejwušem paźe wót tśi wósobow swójeje wólby zastupowaś daś. Akle na preměrowańskem zarědowanju wózjawijo Załožba za serbski lud, za kótaru ideju se kótare mytowe pjenjeze pósćijo.
Laureatkam/laureatam se trjebne drogowańske kosty za wobźělenje na preměrowańskem zarědowanju zarownaju.
Gaž njamaju laureatki/laureaty swójo sedło abo bydlenje w Zwězkowej republice Nimska a gaby za pśibytnosć na preměrowańskem zarědowanju naddimensionalnje wusoke drogowańske kosty nastali, sebje Załožba za serbski lud wuměnja, jich k online-wobźělenju pśepšosyś. Na kuždy pad pśepšosyjo załožba kooperaciske partnaŕki/kooperaciskich partnarjow ze serbskego sedleńskego ruma Lichotnego stata Sakska resp. starosedlaŕskich stronow Serbow kraja Bramborska k preměrowańskemu zarědowanju.

Pó preměrowańskem zarědowanju Załožba za serbski lud pśipušćijo online formular, z kótarymž mógu laureatki/laureaty swóje bankowe daty pósrědniś a z tym wupłaśenje swójich mytowych pjenjez dojśpiś.
Wótpowědujuce mytowe pjenjeze se ako cełkowna suma až ku kóńcoju 2023 wupłaśiju. Online formular ma se nejpózdźej do 8. decembra 2023 wupołniś. Gaž formular njejo do togo termina wupołnjony, mytowe pjenjeze pśepadnu.
Hynakša forma wupłaśenja mytowych pjenjez njejo móžna.

Zwopšawdnjenje ideje a dokumentacija

Laureatki/laureaty se z pśiwześim mytowych pjenjez zawěžu, swóju ideju w planowanem casu pśesajźiś a to dokumentěrowaś kaž teke Załožbu za serbski lud kuždy cas pó wěrnosći wó stawje projekta informěrowaś.
W běgu šesć mjasecow pó planowanem zakóńcenju zwopšawdnjenja ideje deje laureatki/laureaty napśeśiwo Załožbje za serbski lud dopokazaś, w kótarem casu, z kótarymi financnymi srědkami a z kótarym wuslědkom jo se ideja zwopšawdniła. Za to stajijo Załožba za serbski lud online formular k dispoziciji. Mimo togo deje laureatki/laureaty Załožbje za serbski lud dokłady wó zwopšawdnjenju ideje pśipósłaś: dokumenty, produkty a filmowe, wobrazowe, zukowe a/abo druge materialije. Za ten material płaśi samske pśiwdaśe pšawow ako za wuběźowańske zapódaśe.

Za pad njerealizěrowanja preměrowaneje ideje abo dwójnego financěrowanja Załožba za serbski lud sebje wuměnja, wupłaśone mytowe pjenjeze slědk pominaś.

Zadankowanje mytowych pjenjez

Wobźělnice/wobźělniki wuběźowanja su za dankowanje mytowych pjenjez sami zagronite.
Pokazujomy na to, až pśiznaśe mytowańskich pjenjez zasłužbowemu dankoju pódlažy, gaž pśipłaśonk ma góspodaŕski charakter na wugbaśe se póśěgujuceje zapłaty.
Mytowańske pjenjeze njepódlaže wobrotowemu dankoju, dokulaž njepśedlažy žedna wugbaśowa wuměna.

Šćit datow

W zwisku z wuběźowanim zběrane wósobinske daty a druge pódaśa wobźělnicow/wobźělnikow na wuběźowanju Załožba za serbski lud w ramiku swójeje pśisłušnosći za aktualne wuběźowanje "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." kaž pśiduce wuběźowanja składujo a wobźěłujo.

Dalšne informacije glej pšosym wuzjawjenje k šćitoju datow pód:
https://stiftung.sorben.com/dolnoserbski/datenschutz/.

W póchmurnem paźe płaśi nimska wersija modalnosćow wuběźowanja.


Kontakt:

Anka Němcec/Niemz
Załožba za serbski lud / Stiftung für das sorbische Volk
Póstowe naměsto / Postplatz 2
02625 Bautzen/Budyšin
Telefon: 03591 550 319
ideenwettbewerb@sorben.com, a.niemz-stiftung@sorben.com


Archiw 

Wuběźowanje idejow 2021

cas zapódaśa: 01.09. bis 07.11.2021, preměrowanje: 15.11.2021 (online zarědowanje)
mytowane ideje
livestream mytowanskeho zarjadowanja

Wuběźowanje idejow 2023

cas zapódaśa: 01.06. bis 25.07.2023, preměrowanje: 17.11.2023 (w Serbskem domje w Budyšynje)
cłonki jury
mytowane ideje
livestream preměrowańskego zarědowanja (wót minuty 14:50)

fota mytowańskego zarědowanja

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59