Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuběźowanje idejow "Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet."

Ideja wuběźowanja

Maśo inowatiwnu a dłujko statkujucu ideju, aby se dała we Wašom regionje serbska rěc a identita we wšednem dnju lěpjej spóznawaś a dožywiś? Pón jo wuběźowanje idejow “Rěc zwězujo. Rěč wjaza. Sorbisch verbindet.” Załožby za serbski lud rowno to pšawe za Was! Procujśo se wó mytowe pjenjeze, z kótarymiž móžośo Waše projektowe ideje za krotki cas a njeběrokratiski realizěrowaś. Ideje mytuja se z cełkownje 80.000€ we wšakich pjenjeznych kategorijach.

Pomagajśo z Wašeju ideju šedne nałožowanje serbskeje rěcy w spěchowaś, identitu serbskego luda zmócniś, dwójorěcnu zgromadnosć skšuśowaś a inspirěrujuce zmakanja zmóžniś.

Pśiduce wuběźowanje jo planowano za nalěto 2023.

Wuměnjenja wuběźowanja

Wuměnjenja wuběźowanja

Chto smějo se wobźěliś?

Na idejowem wuběźowanju mógu se wobźěliś priwatne wósoby, towaristwa, zwězki, komory, socialne nosarje, źiśownje, šule, horty, młoźinske kluby ako teke komuny, komunalne a sociokulturelne institucije, zasadnje ze sedłom a bydleńskim městom w Nimskej.

Procowanja póžedarjow nižej 18 lět dejał pśidatnje pódpisaś póžedaŕ, kenž jo 18. žywjeńske lěto dokóńcył.

Chto jo wuzamknjony z wobźělenja?

Z wobźělenja su wuzamknjone partaje a wuzwólowaŕske kupki, iniciatiwy bźez swójskeje pšawniskeje wósoby, pśirodne a juristiske wósoby, kenž su wótedali pśisegowe wobwěsćenje pó § 802c ciwilnoprocesowego pórěda we wersiji wózjawjenja wót 5. decembra 2005 (BGBl. I S. 3202; 2006 I S. 431; 2007 I S. 1781), slědny raz změnjone z artiklom 2 kazni wót 12. julija 2018 (BGBl. I S. 1151), abo § 284 dankowego pórěda we wersiji wózjawjenja wót 1. oktobra 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), kenž jo se slědny raz změnił z artiklom 6 kazni wót 18. julija 2017 (BGBl. I S. 2745), abo kenž su winowate take wobwěsćenje wótedaś ako teke pśirodne a juristiske wósoby, kótarychž ideologiske, politiske abo religiozne wusměrjenje załožbowym zaměram Załožby za serbski lud napśeśiwo stoj.

Kriterije gódnośenja

W srjejźišću stoj žywa serbska rěc a identita. Wašym idejam njejsu pśi tom tematiski a geografiske granice stajone. Dejali pak se daś pśesajźaś, byś inowatiwne a dłujko statkujuce. Dalšne kriterije gódnośenja su wjelikosć wugbaśowego wobceŕka, regionalna wucynjatosć,   spóznawanje w zjawnosći a pó móžnosći integracija kooperciskich partnarjow.

Fachowe gódnośenje pśinoskow pśewjeźo njewótwisna jury.

Na kake wužywańske a zwužytkowańske pšawa musy se źiwaś?

Stwóriśelske pšawa na zapódanej ideji ma póžedaŕ. Kandidat jo zawězany, Załožbje za serbski lud wše pšawa garantěrowaś, kenž su za rozmnoženje a wózjawjenje ideje a k wabjeńskemu zaměroju wuběźowanja trjebne. Wósebnje awtorizěruju póžedarje Załožbu za serbski lud (južo pśed mytowanim ako teke pó preměrowanju ako dobyśarje) informacije wó projekśe publicěrowaś.

Ze zapódaśim póžedańskich pódłožkow jo zwězane pśigłosowanje, až se mě dawarja iedeje ako teke konkretna projektowa ideja wózjawje, jo-lic se wuběźowański pśinosk preměrujo. K tomu słušaju teke wusokosć pjenjeznego myta a městno pśesajźenja.

Dalej jo wobźělenje na wuběźowanju jano pód tym wuměnjenim móžne, až kandidaty pśigłosuju napóranju zukowych, wobrazowych a wideonagrawanjow a jich pózdźejšemu njewobgranicowanemu wužywanju pśez Załožbu za serbski lud a jeje kooperaciskich ako teke medijowych partnarjow.

Kótare winowatosći a zagronitosći wuchadaju z takego wobźělenja?

Kandidaty se zawězuju, až ze swójim wuběźowańskim pśinoskom njezachopje pśed stajenim póžedanja a mytowe pjenjeze zasajźowaś budu za pśesajźenje projekta. Wěcna rozpšawa z digitalnym wobrazowym dopokazom k wuspěchoju projekta ma dobyśaŕ k wót Załožby za serbski lud póstajonemu terminoju zapódaś.

Z pśipósłanim projektoweje ideje wugronijo procowaŕ swóju wobjadnosć, až smějo Załožba za serbski lud ze zaměrom zjawnostnego źěła a teke za pśigótowanje pósejźenjow jury kontakt z wobźělnikom nawězaś. Z wuběźowańskim póstupowanim zabrane gremije rozsuźenja mógu se pó pótrjebnosći direktnje z póžedarjom skontaktowaś, gaž jo notne, se za dalšnymi detailami pšašaś.

Mimo tog wobwěsćijo póžedaŕ pšawosć zapisanych pódaśow. Wopacne pódaśa wjedu k wuzamknjenju z wuběźowanja. Wobźělnik jo zawězany załožbu stawnje wěrnosći wótpowědne wó stawje pśesajźenja projekta informěrowaś. Póglědnjenje do gódnośenja póžedanjow njejo pśedwiźone. Zjawmje pśistupne gódnośenja procowanjow se njegótuju.

Wobźělenje se stanjo na swójski riziko a swójsku zagronitosć. Wobźělnik jo za pšawosć tych wót njogo w ramiku wuběźowanja gótowanych datow zagronity.

Za realizěrowanje projektoweje ideje zwarbowane wěcy su na 5 lět na zaměr wězany a njesměju se w tom casu pśedaś.

W paźe dobytka dejało se pśi projektowej komunikaciji na pśikład na web-bokach, śišćanych materialijach a dalšnych slědujucy pasus pódpěrowanja naspomnjeś: “ Toś ta napšawa se sobu financěrujo pśez Załožbu za serbski lud, kenž lětnje na zakłaźe wobzamknjonych etatow Nimskego zwězkowego sejma, Krajnego sejma Bramborskeje a Sakskego krajnego sejma pśipłaśonki z dankowych srědkow dostanjo.”.  Jo-lic jo móžne dejał se teke logo Załožby za serbski lud na se góźecem městnje jawiś.

Kak se informěrujo wó dobyśu?

Pó pósejźenju jury dostanu wše póžedarje informaciju, lěc słušaju k dobyśarjam abo lěc se ideja bóžko preměrowała njejo. Z toś teju informaciju dostanu dobyśarje link za wupłaśeński formular. How maju se detaile za dalšny pśeběg projekta wobkšuśiś, bankowy zwisk za wupłaśenje mytowych pjenjez pódaś a se pomjeniś termin pśesajźenja.

Kak se wupłasíjo?

Mytowe pjenjeze wšych mytowych schójźeńkow se jadnoraznje ako cełkowna suma a až do kóńca lěta wuběźowanja wupłaśe. Procowaś wó wupłaśenje musy se z wupłaśeńskim formularom až nanejpózdźej až do 15. decembra. Gaž se projektowa ideja realizěrowaś njamóžo, musy wobźělnik mytowe pjenjeze slědk płaśiś.

Šćit datow

Załožba za serbski lud zběra a wužywa Waše na wósobu se póśěgujuce daty jano w ramiku wuběźowańskego póstupowanja. Składowanje tych datow jo kazniski pśedpisane. Daty se  tśeśim dalej njedawaju, jano gaž su cłonki jury za zaměry jich gódnośeńskego statkowanja.

Pśigłosowanje płaśi teke za pósrědnjenje datow wótpowednemu pšawniskemu doglědowańskemu zastojnstwoju za kontrolu. Maśo pak pśecej móžnosć, Wasu wobjadnosć za składowanje na wósobu se pósěgujucych datow pisnje abo z mejlku zasej slědk wześ a sebje šmarnjenje Wašych datow pominaś. Dalšne informacije k datowemu šćitoju a k wužywanju datow namakajośo na našom internetowem boku šćit datow.

Kóńcne wuzjawjenje

Z pśipósłanim póžedańskich pódłožkow akceptěrujo kandidat wuměnjenja za wobźělenje ako teke zasady za šćit datow. W zmysle lěpšego rozměśa pśi cytanju se pśi formulacijach mjazy rodom njediferencěrujo, weto se pódaśa na pśisłušnikow wšych rodow póśěguju.

Laureaty wuběźowanja idejow 2021

 laureaty 2021 ako PDF

Zarědowanja:

 

Doněnta zwopšawdniśe projekty:

 

 

Cesćenje mytowanych 2021

How móžeśo se nagraśe cesćenje mytowanych idejowego wuběźowanja 2021 woglědaś.