Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuběźowanja

 

 

Wuběźowanja su statkowny instrument, nowych spěchowańskich partnarjow, spěchowańske zakłady abo spěchowanja gódne pśedewześa abo talenty namakaś. Wuběźowanja mógu teke pśi tom pomagaś, nowe aktualne temowe wobłuki wótekšyś. Wujasniś móžo se mimo togo, až se wuběrańske procese pśewjedu pó objektiwnych kriterijach, kenž daju se pśepytowaś.

Wuběźowanje idejow "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet."

W lěśe 2021 jo Załožba za serbski lud prědny raz wuběźowanje wupisała, aby z mytowanim ideje za projekty spěchowała, kótarež serbsku rěc a identitu na wósebnu wašnju widobne abo słyšabne cynje. Bytostne kriterije za pósćenje mytow su byli 2021 a su to teke w aktualnem idejowem wuběźowanju 2023: inowacija, dłujkodobne statkowanje, twórjenje zgromadnosći, zgromadne źěło z tśeśimi.

Wobšyrne informacije k aktualnemu wuběźowanju idejow namakajośo how.Literaturne wuběźowanje

Gromaźe z nakładnistwom Domowina wupisujo Załožba za serbski lud w dwójolětnem rytmusu wuběźowanje serbskeje rěcy a literatury.

Zajmce w starstwje až do 35 lět mógu se z pśinoskami w žanrach proza, lyrika abo dramatika wobźěliś. Nejlěpše źěła se z pjenjeznymi a knigłowymi mytami preměruju.

Nejlěpše a nejwěcej originelne źěła se wózjawjaju pšawidłownje w publikacijach nakładnistwa Domowina, wósebnje w rěźe "Paternoster".

Literarne wuběźowanje 2023 (wupisanje)

Literarne wuběźowanje Ludowego nakładnistwa Domowina a Załožby za serbski lud 2023

Napominamy wšyknych młodych pišucych se pjera pśimaś.

Pišćo wó źinsajšnem casu, wó zachadnosći abo wó pśichodnosći; wó luźach, kótarež su wam bliske, wó swójich wobglědowanjach a nazgónjenjach, wó glucnych wokognuśach abo tšachach, wó swójich cowanjach a swójich póžedanjach!

Jury mytujo twórby w tśich kategorijach.

Kategorija A Kategorija B Kategorija C

basni, lyriska proza krotka proza dlejša proza, dramatika

1. myto: 150,00 € 1. myto: 250,00 € 1. myto: 500,00 €

2. myto: 100,00 € 2. myto: 150,00 € 2. myto: 300,00 €

3. myto: 75,00 € 3. myto: 100,00 € 3. myto: 200,00 €

4. myto: 50,00 € 4. myto: 50,00 € 4. myto: 100,00 €

5. myto: 25,00 € 5. myto: 25,00 € 5. myto: 50,00 €

Za kategoriju C dej twórba nejmjenjej 10 000 znamješkow wobpśimjeś.

Wósebnej myśe

Za nejlěpšy pśinosk wobźělnice/wobźělnika pód 16 lětami pósćijo jury wósebne myto we wusokosći 100 euro, za drugi nejlěpšy we wusokosći 50 euro, jolic njejo awtorka/awtor mjazy mytowanymi g. pomj. kategorijow.

Wuměnjenja:

  • Wobźělnica/wobźělnik njejo starša/staršy nježli 35 lět a njama hyšći swójsku publikaciju (knigły/e-book).
  • Twórba jo spisana w dolno- abo górnoserbšćinje a njejo daniž w casnikach, casopisach, knigłach abo w interneśe wózjawjona daniž se za pjerwjejšne literarne wuběźowanja zapódała.
  • Twórba se zapódajo z mjenim, datumom naroźenja, adresu a e-mejloweju adresu.

Slědny termin zapódaśa: 31. oktober 2023

Załožba za serbski lud
John Petrik
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
j.petrick-stiftung@sorben.com

Jury ma pšawo, myta pó swójom suźenju pósćiś. Pšawniska droga jo wuzamknjona.

LND wózjawijo nejlěpše twórby w Paternosteru abo w Rozhlaźe.

wupisanje ako PDF

Literarne wuběźowanje 2021

Jury jo myta za nejlěpše pśinoski póstajiła. 20 awtorkow a awtorow jo cełkownje 35 pśinoskow zapódało, 32 górnoserbskich a 3 dolnoserbske pśinoski. Koronapandemije dla se mytowańske zarědowanje tenraz njepśewjeźo.

Pśeglěd mytowanych a krotke gódnośenje k jadnotliwym kategorijam wuběźowanja:

Kategorija A

basni, lyriska proza: 7 awtorkow a awtorow, 18 pśinoskow

Młode basnikaŕki a basnikarje zaběraju se pó wopśimjeśu a formje wjelgin wšakorako ze žywjeńskeju realitu: ze swójimi zacuśami kaž ze zjawami swójogo wobswěta. Dominěrujo pówažne rozestajenje, su pak teke žortne pśinoski. To znani wó tom, až jo pśi wšej śěžkosći wobstojnosćow móžno a spómóžne, na swět z humorom glědaś. Z wótstawkom nejlěpše basni jo zapódała Annamaria Hadankec z Berlina/Kopšina.

1. myto: Annamaria Hadankec za basni "Powjaz", "Naši mužojo!", "Za tebje", "Pizza", "Žedźba" a "Raj"

2. myto: se njepósći

3. myto: Fabian Brycka z Njebjelčic za baseń "cyberwrótny"

4. myto: Damian Dyrlich z Noweje Wjeski za basni "Digitalna romanca", "Sekunda stracha" a "Infekt"

5. myto: Syman Delenk z Drježdźan za baseń "wosnje" a Franciska Kušec z Chrósćic za baseń "Basnica"

Kategorija B

krotka proza: 11 awtorkow a awtorow, 11 pśinoskow

Młode pišuce, mjazy nimi bóžko jano jadna awtorka z Dolneje Łužyce, zaběraju se w swójich tekstach pśedewšym z pówažnymi aktualnymi temami kaž ze socialnym pśipóznaśim, wugranicowanim sobucłowjekow, seksuelneju namócu, stalkingom. Derje raźony pak jo jano źěl z nich, njejo žeden w cełem, pó wopśimjeśu a rěcy, pśeznanjecy tekst. Togodla jo se jury rozsuźiła, až prědne myto njepósćijo.

1. myto: se njepósći

2. myto: Annamaria Hadankec za wulicowańko "Spytowanje"

3. myto: Justyna Michniuk z Chóśebuza za wulicowańko "Carno-běły swět" a Sara Zeller z Chrósćic za wulicowańko "Na dwórnišću a wšudźe druhdźe"

4. myto: se njepósći

5. myto: Sarah Hančikec z Radworja za wulicowańko "Błuzna"

Kategorija C

dlejša proza, dramatika: 6 awtorkow a awtorow, 6 pśinoskow

Zasej su někotare młode pišuce dlejše teksty zapódali, což jo wjelgin zwjaselece. Pó kwaliśe kaž pó wopśimjeśu nadpadnjotej wulicowańce Annamarije Hadankec. Teke jadnučki dolnoserbski pśinosk za kategoriju C z pjera Justyny Michniuk jo pó wopśimjeśu na dobrem literarnem niwowje. Pśipóznaśe za spisanje wobšyrnjejšych tekstow wšak zasłužyju sebje wšykne, kenž su se z takim na wuběźowanju wobźělili.

1. myto: Annamaria Hadankec za wulicowańce "Rabies - płaćizna wědy" a "Čeji lěs?"

2. myto: se njepósći

3. myto: Justyna Michniuk za wulicowańko "Mójej dwě maśerce" a Milena Šołćic z Róžanta a Julius Paška z Worklec za wulicowańko "Wunuzowana lubosć"

4. myto: se njepósći

5. myto: Jan Bogusz z Lipska za wulicowańko "Z Prahi wróćo njeje tak daloko"

Wósebne myto za nejlěpšy pśinosk wobźělnice/wobźělnika pód 16 lětami

Jan Kliman z Prawoćic a Xenia Koberec ze Sernjan za wulicowańko "Připóznaće wažne?"

Wósebne myto za drugi nejlěpšy pśinosk wobźělnice/wobźělnika pód 16 lětami

Johanna Klimanec z Wudworja za wulicowańko "Pjenjezy su přičina, čehoždla eksistujemy"

wupisanje dolnoserbski (zakóńcone)

Fota: Hanka Šěnec


Wupisanje wuběźowanja wó wobźělenje

Wustajeńca wizuelnego wuměłstwa 2019/2020

PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03
Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin.

Wupisanje wuběźowanja jo pśigótowanje na zgromadny wustajeński projekt z Muzeumom modernego wuměłstwa Korutańska - MMKK w Klagenfurśe/Celovecu (Awstriska) a Muzeumom za moderne a nacasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerije likovnih umetnosti) w Slovenij Gradecu (Słowjeńska).

Projekt a gronidło wuběźowanja "PŘECHOD" stej pókšacowanje Dnjow serbskeje kultury 2014 w Klagenfurśe/Celovecu ako teke prezentacije wurězkow z togo w lěśe 2015 w Budyšynje, Chóśebuzu a Slěpem.

"Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft" jo titel cyklusa basnjow serbskego basnikarja Kita Lorenca (1938-2017), kenž jo 1967 w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšeł, a na njom bazěrujucego filma Konrada Hermanna z lěta 1972.

Za procowanja wó wobźělenje na wustajeńcy jo kritiske, teke interdisciplinarne rozestajanje z irewersiblymi změnami kultury a pśirody dla industrielnego wuwiśa, znicenja žywjeńskego ruma, pśi- a wótdrogowanja, śěgnjenja granicow, wobtwarjenja, rozsedlowanja a drugego ako teke zaběra z pšašanjami dobreje wobstawnosći kultury wuraznje žycone.

Slědny termin prócowanja: 14.05.2018

Waša nagranjańska partnerka:
Anka Nimcojc
telefon: 03591 550319
a.niemz-stiftung@sorben.com


notne dokumenty:
Wupisanje_wuběźowanja.pdf
Wustajeńske_wuměnjenja.pdf
Formular_za_póžedanje.pdfRěcam pśichylona komuna - serbska rěc jo žywa

Lichotny stat Sakska a Bramborska stej prědny raz 2004 napominali k wuběźowanjoju "Rěcam pśichylona komuna - serbska rěc jo žywa".

Pśi tom se su města a gmejny w serbskem sedleńskem rumje napominali, napšawy iniciěrowaś, aby se serbska rěc a kultura w městach a jsach wuchowałej a dalej wuwijałej.

Dobyśarje togo wuběźowanja w Sakskej a Bramborskej se z pjenjeznymi premijami a wěcnymi mytami cesće.

03. februara 2017 jo wótwóriła wiceprezidentka Sakskego krajnego sejma Andrea Dombois w Serbskem domje w Budyšynje 3. wuběźowanje wó nejwěcej rěcam pśichylonu komunu w Sakskej. Až do 31. decembra 2017 su se mógali dwójorěcne města a gmejny wó titel wuběźowaś. Wót Rady za serbske nastupnosći a sobuźěłaśerjow załožby wugótowane wuznamjeńske zarědowanje jo było 2. februara 2018.