Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuběźowanja

 

W pšawidłownych wótstawkach se pśewjedu wuběźowanja, kenž pśipóznawaju intensiwne rozestajenje ze serbskeju rěcu a literaturu.

K tomu lice nachylne wupisanja, wuběźowanje "Rěcam pśichylone komuna - serbska rěc jo žywa, kótarež se w Bramborskej rowno tak ako w Sakskej pśewjeźo, a literarne wuběźowanje w zgromadnem źěle z nakładnistwom Domowina.

Wuběźowanje idejow

Něnto wót 1.09. až 7.11.2021 projektowu ideju zapódaś a pjenjeze za realizěrowanje dobyś

Maśo inowatiwnu a dłujko statkujucu ideju, aby se dała we Wašom regionje serbska rěc a identita we wšednem dnju lěpjej spóznawaś a dožywiś? Pón jo wuběźowanje idejow “Rěc zwězujo. Rěč wjaza. Sorbisch verbindet.” Załožby za serbski lud rowno to pšawe za Was! Procujśo se wó mytowe pjenjeze, z kótarymiž móžośo Waše projektowe ideje za krotki cas a njeběrokratiski realizěrowaś.

Pomagajśo z Wašeju ideju šedne nałožowanje serbskeje rěcy w spěchowaś, identitu serbskego luda zmócniś, dwójorěcnu zgromadnosć skšuśowaś a inspirěrujuce zmakanja zmóžniś.

Dalšne informacije a wuměnjenja wuběźowanja namakśo tu.


Literaturne wuběźowanje

Gromaźe z nakładnistwom Domowina wupisujo Załožba za serbski lud w dwójolětnem rytmusu wuběźowanje serbskeje rěcy a literatury.

Zajmce w starstwje až do 35 lět mógu se z pśinoskami w žanrach proza, lyrika abo dramatika wobźěliś. Nejlěpše źěła se z pjenjeznymi a knigłowymi mytami preměruju.

Nejlěpše a nejwěcej originelne źěła se wózjawjaju pšawidłownje w publikacijach nakładnistwa Domowina, wósebnje w rěźe "Paternoster".

Literarne wuběźowanje 2021

Jury jo myta za nejlěpše pśinoski póstajiła. 20 awtorkow a awtorow jo cełkownje 35 pśinoskow zapódało, 32 górnoserbskich a 3 dolnoserbske pśinoski. Koronapandemije dla se mytowańske zarědowanje tenraz njepśewjeźo.

Pśeglěd mytowanych a krotke gódnośenje k jadnotliwym kategorijam wuběźowanja:

Kategorija A

basni, lyriska proza: 7 awtorkow a awtorow, 18 pśinoskow

Młode basnikaŕki a basnikarje zaběraju se pó wopśimjeśu a formje wjelgin wšakorako ze žywjeńskeju realitu: ze swójimi zacuśami kaž ze zjawami swójogo wobswěta. Dominěrujo pówažne rozestajenje, su pak teke žortne pśinoski. To znani wó tom, až jo pśi wšej śěžkosći wobstojnosćow móžno a spómóžne, na swět z humorom glědaś. Z wótstawkom nejlěpše basni jo zapódała Annamaria Hadankec z Berlina/Kopšina.

1. myto: Annamaria Hadankec za basni "Powjaz", "Naši mužojo!", "Za tebje", "Pizza", "Žedźba" a "Raj"

2. myto: se njepósći

3. myto: Fabian Brycka z Njebjelčic za baseń "cyberwrótny"

4. myto: Damian Dyrlich z Noweje Wjeski za basni "Digitalna romanca", "Sekunda stracha" a "Infekt"

5. myto: Syman Delenk z Drježdźan za baseń "wosnje" a Franciska Kušec z Chrósćic za baseń "Basnica"

Kategorija B

krotka proza: 11 awtorkow a awtorow, 11 pśinoskow

Młode pišuce, mjazy nimi bóžko jano jadna awtorka z Dolneje Łužyce, zaběraju se w swójich tekstach pśedewšym z pówažnymi aktualnymi temami kaž ze socialnym pśipóznaśim, wugranicowanim sobucłowjekow, seksuelneju namócu, stalkingom. Derje raźony pak jo jano źěl z nich, njejo žeden w cełem, pó wopśimjeśu a rěcy, pśeznanjecy tekst. Togodla jo se jury rozsuźiła, až prědne myto njepósćijo.

1. myto: se njepósći

2. myto: Annamaria Hadankec za wulicowańko "Spytowanje"

3. myto: Justyna Michniuk z Chóśebuza za wulicowańko "Carno-běły swět" a Sara Zeller z Chrósćic za wulicowańko "Na dwórnišću a wšudźe druhdźe"

4. myto: se njepósći

5. myto: Sarah Hančikec z Radworja za wulicowańko "Błuzna"

Kategorija C

dlejša proza, dramatika: 6 awtorkow a awtorow, 6 pśinoskow

Zasej su někotare młode pišuce dlejše teksty zapódali, což jo wjelgin zwjaselece. Pó kwaliśe kaž pó wopśimjeśu nadpadnjotej wulicowańce Annamarije Hadankec. Teke jadnučki dolnoserbski pśinosk za kategoriju C z pjera Justyny Michniuk jo pó wopśimjeśu na dobrem literarnem niwowje. Pśipóznaśe za spisanje wobšyrnjejšych tekstow wšak zasłužyju sebje wšykne, kenž su se z takim na wuběźowanju wobźělili.

1. myto: Annamaria Hadankec za wulicowańce "Rabies - płaćizna wědy" a "Čeji lěs?"

2. myto: se njepósći

3. myto: Justyna Michniuk za wulicowańko "Mójej dwě maśerce" a Milena Šołćic z Róžanta a Julius Paška z Worklec za wulicowańko "Wunuzowana lubosć"

4. myto: se njepósći

5. myto: Jan Bogusz z Lipska za wulicowańko "Z Prahi wróćo njeje tak daloko"

Wósebne myto za nejlěpšy pśinosk wobźělnice/wobźělnika pód 16 lětami

Jan Kliman z Prawoćic a Xenia Koberec ze Sernjan za wulicowańko "Připóznaće wažne?"

Wósebne myto za drugi nejlěpšy pśinosk wobźělnice/wobźělnika pód 16 lětami

Johanna Klimanec z Wudworja za wulicowańko "Pjenjezy su přičina, čehoždla eksistujemy"

wupisanje dolnoserbski (zakóńcone)


Wupisanje wuběźowanja wó wobźělenje

Wustajeńca wizuelnego wuměłstwa 2019/2020

PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03
Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin.

Wupisanje wuběźowanja jo pśigótowanje na zgromadny wustajeński projekt z Muzeumom modernego wuměłstwa Korutańska - MMKK w Klagenfurśe/Celovecu (Awstriska) a Muzeumom za moderne a nacasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerije likovnih umetnosti) w Slovenij Gradecu (Słowjeńska).

Projekt a gronidło wuběźowanja "PŘECHOD" stej pókšacowanje Dnjow serbskeje kultury 2014 w Klagenfurśe/Celovecu ako teke prezentacije wurězkow z togo w lěśe 2015 w Budyšynje, Chóśebuzu a Slěpem.

"Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft" jo titel cyklusa basnjow serbskego basnikarja Kita Lorenca (1938-2017), kenž jo 1967 w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšeł, a na njom bazěrujucego filma Konrada Hermanna z lěta 1972.

Za procowanja wó wobźělenje na wustajeńcy jo kritiske, teke interdisciplinarne rozestajanje z irewersiblymi změnami kultury a pśirody dla industrielnego wuwiśa, znicenja žywjeńskego ruma, pśi- a wótdrogowanja, śěgnjenja granicow, wobtwarjenja, rozsedlowanja a drugego ako teke zaběra z pšašanjami dobreje wobstawnosći kultury wuraznje žycone.

Slědny termin prócowanja: 14.05.2018

Waša nagranjańska partnerka:
Anka Nimcojc
telefon: 03591 550319
a.niemz-stiftung@sorben.com


notne dokumenty:
Wupisanje_wuběźowanja.pdf
Wustajeńske_wuměnjenja.pdf
Formular_za_póžedanje.pdf


Rěcam pśichylona komuna - serbska rěc jo žywa

Lichotny stat Sakska a Bramborska stej prědny raz 2004 napominali k wuběźowanjoju "Rěcam pśichylona komuna - serbska rěc jo žywa".

Pśi tom se su města a gmejny w serbskem sedleńskem rumje napominali, napšawy iniciěrowaś, aby se serbska rěc a kultura w městach a jsach wuchowałej a dalej wuwijałej.

Dobyśarje togo wuběźowanja w Sakskej a Bramborskej se z pjenjeznymi premijami a wěcnymi mytami cesće.

03. februara 2017 jo wótwóriła wiceprezidentka Sakskego krajnego sejma Andrea Dombois w Serbskem domje w Budyšynje 3. wuběźowanje wó nejwěcej rěcam pśichylonu komunu w Sakskej. Až do 31. decembra 2017 su se mógali dwójorěcne města a gmejny wó titel wuběźowaś. Wót Rady za serbske nastupnosći a sobuźěłaśerjow załožby wugótowane wuznamjeńske zarědowanje jo było 2. februara 2018.