Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Twaŕske projekty

Přetwar archiwa w SLA

Nowostrukturowanje a přetwar notoweho archiwa Serbskeho ludoweho ansambla
informacija wo spěchowanju

Změna wužywanja, saněrowanje a pśetwarjenje pódpołdnjowego źěla twarjenja Serbskego ludowego ansambla

Wobšyrny twaŕski projekt Załožby za serbski lud se skóro zachopijo - saněrowanje a rozšyrjenje pódpołdnjowego źěla twarjenja Serbskego ludowego ansambla (SLA) w Budyšynje.

Napśeśiwo saněrowanju Röhrscheidtoweje bastaje a głownego kompleksa twarjenjow ze zastojnskim a probowym traktom a zalom za pśedstajenja w lětoma 2014 a 2015, jo pódpołdnjowy trakt z baletowym zalom hyšći njesaněrowany. Něnt pak su se how teke twaŕske napšawy ako trjebne wopokazali, a to pśi twari samej ako teke pśi techniskem wugótowanju. Dalej feluju rumnosći za wuměłstwowy wobceŕk abo južo wobstojece njewótpowěduju we swójej funkcionalnosći wěcej pótrjebnosćam. Rownocasnje dej se jasne źělenje mjazy wužywańskimi wobceŕkami w SLA pśesajźiś a zachodowy wobceŕk dej se tšochu wobnowiś a rozšyriś.

Cełemu twarjenjoju SLA se pśirěduju tśi wužywańske wobceŕki, zastojnstwowy wobceŕk, zjawny wobceŕk grajarnje a wuměłstwowy wóbceŕk. Zaměr jo, je tak rědowaś, až wótźělone wobceŕki nastanu.

Na wužywański wobceŕk zastojnstwo se pśi něntajšnych twaŕskich napšawach njeźiwa.

We wužywańskem, zjawnem wobceŕku respktiwnje grajarnje, dej se dla zjawnego wužywanja doma pśiměrjony zachodowy wobceŕk wugótowaś, kenž změjo dosć městna za rozdźělenje nawala pśiglědarjow do směra wjacorneje kase, wobceŕka pśebywanja a garderoby. Stakim deje se administratiwne wobceŕki woglědarjow źěliś wót wuměłstwowych wobceŕkow. Mimo togo dej se pśez zatwarjenje dwójokśidłowych źuri do składa instrumentow a pśepołoženje zachodnych źuri situacija pśistupa do zala optiměrowaś. Wše pomjenjone rumnosći za woglědarjow wóstanu na jadnej rowninje a su dla togo bźeze barjery pśistupne.

Wuměłstwowy wobceŕk, jo wobceŕk tśich wuměłcowych špartow chora, baleta a orchestra, kenž su w pódpołdnjowem trakśe a nastawajuceje rozšyrjeńskeje twari. Wóni deje teke dalej wótpowědujucy doněntajšnym póstajenjam wužywanja słužyś wuměłcowym špartam ako rumy za pśebywanje a proby, ako garderoby a sanitarne rumy, deje se pak pśez změnu wužywanja optiměrowaś. Pśi tom źiwa se na pominanja na źěłowe města jadnotliwych špartow, ako na pśikład na skład instrumentow, probowe rumy, rumy za pśebywanje, pśigótowańske rumy za jawišćo abo rumy za pśigótowajenje na wustup. Teke rum za wobradowanja a wobceŕk tejoweje kuchni se wugótujo. Rumy se tak wugótuju, až se daju fleksibelnje wužywaś.

Něntajšne płoniny pak njedosegaju, aby notnu pótrjebu spokojali a rozšyrjenje baletowego zala z něntajšnego stawa njejo dla statiskich pśicynow móžne. Dla togo jo notne, až se stary baletowy zal a dwě garažy zwótrywaju a dwójoetažowa rozšyrjeńska pśitwaŕ natwarijo. To se stanjo w monotitiskej wašni twarjenja. Pódzajtšny bok se twarijo ako głažkowa fasada we słupowo-reglowej konstrukciji. How budu pón probowe rumy za chor a balet, wobradowarnja, rum za nastajenje na wustup a rumy za pśewoblacenje a sanitarne rumy.

Projekt se financěrujo k wjelikemu źěloju pśez Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm (SMWK) ze srědkow partajow a masowych organizacijow něgajšneje DDR (PMO-zamóženje) a dalšnych kasowych srědkow etata Lichotnego stata Sakska, we wusokosćí 2,16 milionow euro. Pla cełkownego wulumena za twaŕske pśedewześe wót něźi 2,56 milionow euro, pśiźo na Załožbu za serbski lud swójski późěl we wusokosći 395,5 towzynt euro.
Pśizwóleńske wopismo Sakskego statnego ministaŕstwa za wědomnosć, kulturu a turizm pśedlažy wót 26.05.2020. Twaŕske pśizwólenje pśiźo nejskerjej srjejź septembra, wupisanja su južo startowali. Stakim licy se z twaŕskim startom zachopjeńk oktobra.

Dla twaŕskego pśedewześa jo SLA pśejšeł do pśechodneje grajarnje a wužywa stare grajarnje źiwadła na Wjelećinskej droze w Budyšynje. Pśeśěgnjenje jo wótzamknjone, tak až jo nowy grajny cas kóńc awgusta pó dobrymi wuměnjenjami startował.

informacija wo twarje (jpg)
pśeglěd twarskich firmow (pdf)

kontakt:
Załožba za serbski lud
Seraphina Pašcyna
telefon: 03591 550-311
immobilienverwaltung@sorben.com