Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Digitalizaciski koncept

W lěśe 2013 jo se w nadawku Załožboweje rady wutwóriła źěłowa kupka, kenž jo dejała nejwažnjejše pótrjebnosći Serbow we wobłuku digitalizacije gromadu znosyś. Na zakłaźe togo zestajenja jo se dojśpiło, až su se Załožbje za serbski lud wót 2015 wót Lichotnego stata Sakska, wót 2016 wót zwězka a wót 2017 wót Bramborskeje pśidatne srědki za projekt "Prezenca serbskeje rěcy w nowych elektroniskich medijach" k dispoziciji stajili.

Z tymi srědkami su se głownje zrealizěrowali digitalny rěcny kurs "Serbski online nawuknuś", wuknjeńska platforma za serbsku wucbu "Krok po kroku" / "Kšac pó kšacu" ako teke serbska pšawopisna kontrola.

W lěśe 2018 jo dała Załožbowa rada nadawk, sjejźno- a dłujkodobnu strategiju za pśesajźenje digitalizaciskich projektow wuźěłaś. Za to su se sformulěrowali prědne koncepcionelne ideje, kenž su se w nowembrje 2019 w ramiku 1. serbskeje digitalizaciskeje konference pśedstajili a diskutěrowali.

Dnja 20.05.2021 jo se pśedstajił Serbski digitalizaciski koncept Załožbowej raźe ako nadawkdawarjoju a ma se how zjawnosći spśistupniś. Z tym ma se zjawna diskusija za 2. serbsku digitalizacisku konferencu póstarcyś.

digitalizaciski koncept, Měrko Šenk (nimski)
prezentacija k wózjawjenjeju koncepta, Měrko Šenk, 27.05.2021 (nimska)
prezentacija, Jan Budar, 27.05.2021
(nimska)
Digitalna nowinarska konferenca 27.05.2021 (Youtube)