Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Audio, film a nowe medije

Załožba za serbski lud jo južo w zachadnosći wjele wšakorakich zukowych nosarjow, filmow a słuchograśow k wšednemu wužywanjeju dała napóraś. Nowše pak su pśesajźenja computerowych graśow a wšakich projektow we wobcerku nowych medijow.

Audio

Załožba jo nadawkidawaŕka za produkciju zukowych nosarjow (CD) ze serbskeju muziku (wót klasiki až do rocka), bajkow, słuchograśow, kompjuterowych graśow ako teke kompjuterowych wuknjeńskich programow za źiśi.

Mimo togo spěchujo wudawanje notowego materiala serbskeje muziki. Wudawanje serbskich źiwadłowych graśow pódpěrujo serbske lajske graśe a wuwiwanje serbskeje dramatiki. Wó wudaśu zukowych nosarjow a notowego materiala rozsuźijo medijowa komisija.

Cłonki medijoweje komisije su:

 • Jan Cyž, Zwjazk serbskich wuměłcow z. t.
 • Pětr Cyž, Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow z. t.
 • Bogna Korjeńkowa, MDR/Serbski rozhłós
 • Gregor Kliem, RBB / Serbske radijo
 • Jadwiga Kaulfürstowa, Rěčny centrum WITAJ
 • John Petrik, Sylka Laubensteinowa-Polencojc , Załožba za serbski lud

Film

Zagronitosć za filmowe projekty, wósebnje w serbskej rěcy, ma wót 1994 Załožba za serbski lud.

Wopśimjeśowe śěžyšća su pśi tom filmy za źiśi a młodostnych w górno- a dolnoserbskej rěcy, wideofilmy a dvdejki ku kulturnym stawiznam Serbow a informaciske filmy.

K fachowemu pósuźowanju pśedwiźonych filmowych projektow a k wobkšuśenju lětneje koncepcije realizacije jo se pśi załožbowem zastojnstwje cesnoamtski statkujuca filmowa komisija z póraźujucym charakterom załožyła.

 

Partnaŕstwo – Festival pódzajtšnoeuropejskego filma Chóśebuz


Filmowy festiwal Chóśebuz jo jaden z nejwuznamnejšych kulturelnych zarědowanjow w kraju Bramborska a z pśirědowanymi koprodukciskimi wikami Connecting Cottbus wažna platforma fachoweje wuměny za filmowu branžu.

Z lěta 2013 jo Załožba za serbski lud partnaŕ Filmowego festiwala Chóśebuz za zgromadnje etablěrowanu sekciju "Heimat|Domownja|Domizna", w kótarejž se pokazuju serbske filmy, filmy z Łužyce a teke narodne a mjazynarodne filmy ze zwiskom k toś tyma śěžyšćoma.

33. Filmowy festiwal Chóśebuz se wótmějo wót 07. - 12. nowembra 2023. Wšykne aktualne informacije k sekciji "Heimat|Domownja|Domizna" su na webboku filmowego festiwala wózjawjone.


Graśa a nowe medije

Z toś tym 2013 zachopjonym projektom dej se nałožowanje serbskeje rěcy w digitalnych medijach spěchowaś. Prědny kšac jo wuwijanje digitalnego serbskego pšawopisnego programa.

Ale teke dorosćone, kenž serbsku rěc njewobkněže, dostanu z tym online-serbskim-wuknjeńskim- programom móžnosć k tomu. Za pśesajźenje togo projekta a wuwiśe medijodidaktiskego koncepta za wuknjenje cuzych rěcow jo dostał nadawk wuceński centrum za rěcy a kultury Techniskeje uniwersity Drježdźany.

Za produkciju digitalneje wucbnice jo dostał nadawk rěcny centrum Witaj. Projektowa kupka pód nawjedowanim a sobustatkowanim Sakskego statnego ministarstwa za kultus a zastupnikami rěcnego centruma Witaj , zastojnstwa załožby a ambicioněrowanymi wucabnikami źěła na koncipěrowanju a pśesajźenju projekta. Nejpjerwjej se pilotowy projekt wobgranicujo na produkciju digitalnych, njezawězujucych pśidatnych materialijow, kótarež se daju w šulach rowno tak wužywaś ako we zjawnem wobcerku.

Wutwórjenje fachoweje komisije za awdiowizuelne projekty

Dla pśiběrajuceje licby projektow na pólu serbskich awdiowizuelnych medijow w zajźonych lětach jo Załožba za serbski lud za toś ten wobłuk fachowu komisiju wutwóriła.

Gremijoju pśisłuša 9 cłonkow, su to zastupniki sćelakow MDR a RBB, Zwězka serbskich wuměłcow, Serbsko-nimskeje filmoweje seśi, RCW, SŠT a samostatny fachnik za wugótowanje zarědowanjow.

Nadawki komisije su we głownem:

 • gódnośenje zapódanych pšosbow wó spěchowanje awdiowizuelnych projektow,
 • gódnośenje swójskich awdiowizuelnych projektow Załožby za serbski lud,
 • strategiske wusměrjenje a konkretne fachowe dopórucenja k temje.

cłonki:

 • za MDR: Andrea Chěžcyna
 • za RBB: Ines Neumannojc
 • za Zwězk serbskich wuměłcow: Jan Bělk
 • za Łužycofilm|Serbsko-nimska filmowa seś: Cosima-Stracke-Nawcyna
 • za RCW: Michaela Hrjehorjowa za Górnu Łužycu a Aleksander Draguła za Dolnu Łužycu
 • za SŠT z.t.: Andreas Ošika
 • Beno Brězan