Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Swójske projekty 

Pódla spěchowanja serbskich institucijow pśez Załožbu za serbski lud se jaden běrtyl etata za pśesajźenje projektow wužywa.

Wuźěłanje a wupóžycanje wustajeńcow, organizacija a pódpěrowanje zarědowanjow a workshopow,wuwołanje a pśewóźowanje wšakich wuběźowanjow ako teke pósćenje Myta Ćišinskego lice pśi tom rowno tak k załožbowym projektam ako te k temam audio, film a nowych medijow.

Audio, film a nowe medije

Załožba za serbski lud jo južo w zachadnosći wjele wšakorakich zukowych nosarjow, filmow a słuchograśow k wšednemu wužywanjeju dała napóraś. Nowše pak su pśesajźenja computerowych graśow a wšakich projektow we wobcerku nowych medijow.

Digitalizacija a serbska rěc

Zjawna konferenca k digitalnej strategiji.

Myto Ćišinskego

Myto Ćišinskego jo nejwuše wuznamjenjenje Serbow. Z tym mytom, kenž se kužde druge lěto pśez Załožbu za serbski lud pósći, se cesće wuběrne wugbaśa na pólu serbskeje kultury, wuměłstwa a wědomnosći a se wjele lubjece zachopki we tych wobcerkach spěchuju.

Wuběźowanja

Wuběźowanja su statkowny instrument, nowych spěchowańskich partnarjow, spěchowańske zakłady abo spěchowanja gódne pśedewześa abo talenty namakaś. Wuběźowanja mógu teke pśi tom pomagaś, nowe aktualne temowe wobłuki wótekšyś. Wujasniś móžo se mimo togo, až se wuběrańske procese pśewjedu pó objektiwnych kriterijach, kenž daju se pśepytowaś.

Wuměłski projekt 3 krajow 2019-2020 (2021)

Projekt wopśimjejo wustajeńce twórjecego wuměłstwa, cytańske zarědowanja a koncerty a pokazujo w zgromadnej prezentaciji pozicije nacasnych wuměłcow a wuměłcowkow z Nimskeje, Słowjeńskeje a Awstriskeje wó ze sobu zwězanych temach "Wobraze krajiny" a "Pśechod".

Wustajeńcy

Załožba za serbski lud informěrujo we wšakich wustajeńcach wó stawiznach a kulturje Serbow, wó jeje politiskej a rěcnej situaciji ako teke wó serbskich institucijach a towristwach.

Zarědowanja a workshopy

Ze slědnym se wobraśaju na młodostnych a źiśi, aby se intensiwnje we swójej maminej rěcy na wuměłsku wašnju pśedstajali. Tak ako tradicionelne nazymske koncerty za cełu familiju, su Schadowanki a Dny serbskego źiśecego źiwadła woblubowane zarědowanja za źiśi a młodostnych w běgu lěta.