Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Wuběźowanja

 

W pšawidłownych wótstawkach se pśewjedu wuběźowanja, kenž pśipóznawaju intensiwne rozestajenje ze serbskeju rěcu a literaturu.

K tomu lice nachylne wupisanja, wuběźowanje "Rěcam pśichylone komuna - serbska rěc jo žywa, kótarež se w Bramborskej rowno tak ako w Sakskej pśewjeźo, a literarne wuběźowanje w zgromadnem źěle z nakładnistwom Domowina.

Wupisanje wuběźowanja wó wobźělenje

Wustajeńca wizuelnego wuměłstwa 2019/2020

PŘECHOD ÜBERGANG PREHOD 03
Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft. Slike različnih krajin.

Wupisanje wuběźowanja jo pśigótowanje na zgromadny wustajeński projekt z Muzeumom modernego wuměłstwa Korutańska - MMKK w Klagenfurśe/Celovecu (Awstriska) a Muzeumom za moderne a nacasne wuměłstwo - KGLU (Koroška galerije likovnih umetnosti) w Slovenij Gradecu (Słowjeńska).

Projekt a gronidło wuběźowanja "PŘECHOD" stej pókšacowanje Dnjow serbskeje kultury 2014 w Klagenfurśe/Celovecu ako teke prezentacije wurězkow z togo w lěśe 2015 w Budyšynje, Chóśebuzu a Slěpem.

"Wobrazy našeje krajiny. Bilder einer Landschaft" jo titel cyklusa basnjow serbskego basnikarja Kita Lorenca (1938-2017), kenž jo 1967 w Ludowem nakładnistwje Domowina wujšeł, a na njom bazěrujucego filma Konrada Hermanna z lěta 1972.

Za procowanja wó wobźělenje na wustajeńcy jo kritiske, teke interdisciplinarne rozestajanje z irewersiblymi změnami kultury a pśirody dla industrielnego wuwiśa, znicenja žywjeńskego ruma, pśi- a wótdrogowanja, śěgnjenja granicow, wobtwarjenja, rozsedlowanja a drugego ako teke zaběra z pšašanjami dobreje wobstawnosći kultury wuraznje žycone.

Slědny termin prócowanja: 14.05.2018

Waša nagranjańska partnerka:
Anka Nimcojc
telefon: 03591 550319
a.niemz-stiftung@sorben.com


notne dokumenty:
Wupisanje_wuběźowanja.pdf
Wustajeńske_wuměnjenja.pdf
Formular_za_póžedanje.pdf


Rěcam pśichylona komuna - serbska rěc jo žywa

Lichotny stat Sakska a Bramborska stej prědny raz 2004 napominali k wuběźowanjoju "Rěcam pśichylona komuna - serbska rěc jo žywa".

Pśi tom se su města a gmejny w serbskem sedleńskem rumje napominali, napšawy iniciěrowaś, aby se serbska rěc a kultura w městach a jsach wuchowałej a dalej wuwijałej.

Dobyśarje togo wuběźowanja w Sakskej a Bramborskej se z pjenjeznymi premijami a wěcnymi mytami cesće.

03. februara 2017 jo wótwóriła wiceprezidentka Sakskego krajnego sejma Andrea Dombois w Serbskem domje w Budyšynje 3. wuběźowanje wó nejwěcej rěcam pśichylonu komunu w Sakskej. Až do 31. decembra 2017 su se mógali dwójorěcne města a gmejny wó titel wuběźowaś. Wót Rady za serbske nastupnosći a sobuźěłaśerjow załožby wugótowane wuznamjeńske zarědowanje jo było 2. februara 2018.


Literaturne wuběźowanje

Gromaźe z nakładnistwom Domowina wupisujo Załožba za serbski lud w dwójolětnem rytmusu wuběźowanje serbskeje rěcy a literatury.

Zajmce w starstwje až do 35 lět mógu se z pśinoskami w žanrach proza, lyrika abo dramatika wobźěliś. Nejlěpše źěła se z pjenjeznymi a knigłowymi mytami preměruju.

K 21. literarnemu wuběźowanjoju 2017 jo se 39 pśinoskow wót 22 awtorow zapódało. Nejlěpše a nejwěcej originelne źěła se wózjawjaju pšawidłownje w publikacijach nakładnistwa Domowina, wósebnje w rěźe "Paternoster".