Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Myto Ćišinskego 

Myto Ćišinskego jo nejwuše wuznamjenjenje Serbow. Z tym mytom, kenž se kužde druge lěto pśez Załožbu za serbski lud pósći, se cesće wuběrne wugbaśa na pólu serbskeje kultury, wuměłstwa a wědomnosći a se wjele lubjece zachopki we tych wobcerkach spěchuju.

Myto se pósći w spomnjeśu na Jakuba Barta-Ćišinskego, klasikarja serbskeje literatury.

Wó pśiwuznaśu Myta Ćišinskego a Spěchowańskego myta k Mytoju Ćišinskego rozsuźijo kuratorium wótpowědujucy statutoju. Jomu pśisłušaju cłonki serbskich towaristwow z Górneje a Dolneje Łužyce. Kuratorium nawjedujo pśedsedaŕ załožboweje rady. Cłonki kuratoriuma za wólbnu periodu 2019-2020 su:

  • Zuzana Šenkowa – pśedsedarka załožboweje rady
  •  Manfred Hermaš – zastupnik Domowiny z.t. – Górna Łužyca
  •  Marion Stenselowa – zastupnica Domowiny z.t. – Dolna Łužyca
  •  Ludmila Budarjowa – zastupnica Serbskego šulskego towaristwa z.t.
  •  Jan Bělk – zatupnik Serbskego zwězka wuměłcow z.t.
  •  Jan Knebel – zastupnik Zwězka serbskich spiwarskich towaristwow z.t.
  •  Měrana Cušcyna – zastupnica Maśice Serbskeje z.t.

Prědny raz jo se Myto Ćišinskego pósćiło 1995 Antonoju Nawce za swójo statkowanje ako literat a pśełožowaŕ ako teke za jogo serbsku rěc spěchujuce žywjenjeńske wugbaśa. Spěchowańske myto jo se w tom lěśe pósćiło Rožy Domašcynej za swójo inowatiwne a sebjewědobne twórjenje zajźonych lět.

 

 

Dalšne nosarje myta su byli:

Głowne myto

Spěchowańske myto

1995

Anton Nawka (1913-1998) 
Myto Ćišinskeho spožči so jemu za jeho literarne, přełožerske a serbsku rěč spěchowace žiwjenske dźěło.

Róža Domašcyna (nar. 1951) 
Spěchowanske myto k Mytu Ćišinskeho spožči so jej za jeje inowatiwne a sebjewědome literarne tworjenje poslednich lět.

1997

Farar Herbert Noack (1916-2011)
... za jogo wurědnu literarnu a pisnu dolnoserbšćinu konsolidujucu tworiwosć.

Fred Pětška (nar. 1962)
... za jogo grafiske źěło ako ilustrator serbskich knigłow a za jogo wuměłske statkowanje.

1999

Alfons Frencl (1946-2015) 
... za jeho cyłkowne publicistisko-literarne tworjenje.

Jan Cyž (nar. 1955)
... za jeho pozbudźowace, do přichoda pokazowace kompozitoriske skutkowanje.

2001

Manfred Starosta (nar. 20.06.1941)
... za jogo rěcywědne a rěcspěchujuce statkowanje.

Dolnoserbski źiśecy ansambl z.t.
... za pśeliś dobre woplěwanje a dalejwuwiśe dolnoserbskego spiwa a reje.

2003

Marja Ulbrichec (1927-2013)
... za jeje mnohostronske wuměłske skutkowanje na polu powołanskeho serbskeho dźiwadła, "hrajo z wutrobu za lud".

Měrana Cužcyna (nar. 1961)
... za jeje mnohostronske prócowanja wo posrědkowanje serbskeje rěče a kultury předewšěm młodostnym.

2005

Pětš Janaš (nar. 19.11.1933)
… za jogo wědomostne statkowanje pśi pśeslěźenju a woplěwanju dolnoserbskeje rěcy.

 

 

Tanja Donatec (nar. 27.07.1971)
… za jeje wjelelubjace wuměłske wuwiće při interpretaciji a šěrjenju hornjoserbskeho kaž delnjoserbskeho spěwa.

 

 

2009

Měto Pernak (1938-2019)
… za jogo wudawaśelske, pśełožowarske a rěcno-kulturne statkowanje w Dolnej Łužycy.

István Kobjela (nar. 1977)
… za jeho wukony jako komponist, interpret a producent hudźby za serbsku młodźinu.

2011

Benedikt Dyrlich (nar. 21.04.1950)
... za jeho literarne tworjenje, mjezy přesahowace šěrjenje serbskeje poezije kaž tež za pěstowanje słowjanskeje wzajomnosće.

Jěwa-Marja Čornakec (nar. 08.01.1959)
... za jeje wukony na polu dźěćaceje literatury a za skutkowanje jako awtorka dźiwadłowych hrow.

2013

Beno Budar (nar. 19.03.1946)
... za jeho literarno-tworićelske, kulturno-stawizniske a narodno-kubłanske tworjenje a spěchowanje słowjanskeje wzajomnosće.

Michał Cyž (nar. 29.03.1977)
... za jeho pozbudźowace hudźbno-wuměłske skutkowanje a generacije přesahowace spěchowanje serbskeje rěče wosebje w swěće nowych medijow.

2015

Manfred Ladusch (nar. 26.09.1941)
... za jeho žiwjenske skutkowanje jako wurjadny žurnalist, kulturny stawiznar, awtor, referent, fachowy poradźowar, dokumentarist, narodny prócowar a pozbudźowar.

Sebastian Elikowski-Winkler (nar. 30.04.1978)
... za jogo kompozitoriske twórjenje, jogo muziko-wědomnostne a muziko-organizatoriske statkowanje a za rozšyrjenje wědy wó serbskej muzice a kulturje w tu- a wukraju.

2017

Juro Mětšk (nar. 1954)
... za jeho wusahowace kompozitoriske tworjenje a slědźerske dźěło we wobłuku serbskeje hudźby.

Lubina Hajduk-Veljkovićowa (nar. 1976)
... za jeje wusahowacy přinošk k wuwiću moderneje serbskeje literatury a načasnych rěčnokubłanskich srědkow.

 

 

2019

Marja Elikowska-Winklerowa (nar. 1951)

... za jeje dłujkolětne a njewomucne statkowanje za zdźaržanje a dalejdawanje dolnoserbskeje rěcy we wšyknych generacijach a za jeje wobstawne pódpěrowanje serbskich kulturnych a trajnych projektow w Dolnej Łužycy.

RADIJO SATKULA, młodźinska redakcija Serbskeho rozhłosa
... za zajimawe a originelne předstajenje temow w serbskej rěči w rozhłosu, nowych medijach a zjawnosći, kotrež słuža skrućenju narodneho wědomja młodeje serbskeje generacije.


Statut Myta Ćišinskego