Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Audio, Film und neue Medien

Załožba za serbski lud jo južo w zachadnosći wjele wšakorakich zukowych nosarjow, filmow a słuchograśow k wšednemu wužywanjeju dała napóraś. Nowše pak su pśesajźenja computerowych graśow a wšakich projektow we wobcerku nowych medijow.

 

Audio

Załožba jo nadawkidawaŕ za produkciju zukowych nosarjow (CD) ze serbskeju muziku (wót klasiki až do rocka), bajkow, słuchograśow, kompjuterowych graśow ako teke kompjuterowych wuknjeńskich programow za źiśi. Mimo togo spěchujo wudawanje notowego materiala serbskeje muziki. Wudawanje serbskich źiwadłowych graśow pódpěrujo serbske lajske graśe a wuwiwanje serbskeje dramatiki. Wó wudaśu zukowych nosarjow a notowego materiala rozsuźijo medijowa komisija. Cłonki medijoweje komisije su:

  • Detlef Kobjela – Zwězk serbskich wuměłcow z.t
  • Šćěpan Brankačk, Lucian Kubica – mdr/serbska redakcija
  • Ulrich Pogoda – rbb/dolnoserbska redakcija
  • Jadwiga Kaulfürstowa, Katrin Šwjelina – Rěcny centrum-WITAJ
  • John Petrik, Sylke Laubensteinowa-Polencojc – Załožba za serbski lud

 

 

Film

Zagronitosć za filmowe projekty, wósebnje w serbskej rěcy, ma wót 1994 Załožba za serbski lud.

Wopśimjeśowe śěžyšća su pśi tom filmy za źiśi a młodostnych w górno- a dolnoserbskej rěcy, wideofilmy a dvdejki ku kulturnym stawiznam Serbow a informaciske filmy.

K fachowemu pósuźowanju pśedwiźonych filmowych projektow a k wobkšuśenju lětneje koncepcije realizacije jo se pśi załožbowem zastojnstwje cesnoamtski statkujuca filmowa komisija z póraźujucym charakterom załožyła.

 

Wósebne myto za Chóśebusku filmowu pśeglědku

W ramiku Chóśebuskeje filmoweje pśeglědki - wuběźowanja za krotkofilmy ze cełeje Łužyce - se z lěta 2012 pśecej teke jadno z 1.000 euro dotěrowane wósebne myto Załožby za serbski lud spósći.

Pó reglementu jo wósebne myto myslone za film, kótaryž se wopśimjeśowje z we Łužycy bydlecymi Serbami abo/ a z dwójorěcnosću Łužyce zaběra.

Zapódaś mógu se filmowe źěła wšych žanrow z maksimalneju dłujkosći wót 15 minutow.

Wó pósćenju rozsuźijo tśowósobowa jury, kótarejž kuždy raz teke zastupnik serbskego luda pśisłušajo. Nagromadu maju łužyske krotkofilmarje pśi toś tom wuběźowanju krotkofilmow šansu na głowne, wósebne serbske abo publikomowe myto.

Chóśebuska filmowa pśeglědka se wótměwa pśecej na pśedwjacoru Mjazynarodnego filmowego festiwala Chóśebuz w chóśebuskem kinje "Weltspiegel".

Zapis doněntejšnych nosarjow myta Chóśebuskeje filmoweje pśeglědki, aktualne informacije a pśizjawjeńske modalnosći namakajośo na homepage Filmowego festiwala Chóśebuz a na facebook.

www.filmfestivalcottbus.de
www.filmfestivalcottbus.de/images/Downloads
www.facebook.com/CottbuserFilmSchau

Graśa a nowe medije

Z toś tym 2013 zachopjonym projektom dej se nałožowanje serbskeje rěcy w digitalnych medijach spěchowaś. Prědny kšac jo wuwijanje digitalnego serbskego pšawopisnego programa.

Ale teke dorosćone, kenž serbsku rěc njewobkněže, dostanu z tym online-serbskim-wuknjeńskim- programom móžnosć k tomu. Za pśesajźenje togo projekta a wuwiśe medijodidaktiskego koncepta za wuknjenje cuzych rěcow jo dostał nadawk wuceński centrum za rěcy a kultury Techniskeje uniwersity Drježdźany.

Za produkciju digitalneje wucbnice jo dostał nadawk rěcny centrum Witaj. Projektowa kupka pód nawjedowanim a sobustatkowanim Sakskego statnego ministarstwa za kultus a zastupnikami rěcnego centruma Witaj , zastojnstwa załožby a ambicioněrowanymi wucabnikami źěła na koncipěrowanju a pśesajźenju projekta. Nejpjerwjej se pilotowy projekt wobgranicujo na produkciju digitalnych, njezawězujucych pśidatnych materialijow, kótarež se daju w šulach rowno tak wužywaś ako we zjawnem wobcerku.