Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Změna wupłaśeńskego procesa pśi projektowem a institucionelnem spěchowanju

Informacijski list – pšosym źiwajśo na nowe rědowanja

Lube projektowe nosarje,

comy Was wó tom informěrowaś, až płaśe wót 01.01.2023 nowe zastojnstwowe pśedpise k
Góspodaŕskemu pórědoju Lichego Stata Sakskeje za spěchowanje projektow a institucijow (§ 44 SäHo). Toś te pśedpise rěduju, kak maju se wšakorake procese we wobłuku projektowego spěchowanja a institucionelnego spěchowanja w zastojnstwje pśesajźiś. Załožba za serbski lud sama jo akle ku kóńcoju lěta 2022 wó změnach zgóniła.

Změny su pśedewšym w zwisku z wupłaśenjom spěchowańskich srědkow nastali a su wjelgin grawěrujuce za dalšne spěchowanje. W konkretnym paźe wóznamjenijo to za wupłaśenje pśizwólonych srědkow:

  • 40 % cełkownego spěchowańskego pśipłaśonka wupłaśimy na nosarja projekta, gaž jo pśizwólenje płaśiwe (bestandskräftig)
  • dalšnych 50 % cełkownego spěchowańskego pśipłaśonka wupłaśimy pó zakóńcenju napšawy a pó pśedpołoženju dopołnego wužywańskego dopokaza (załožbowe zastojnstwo ma pótom wótlicenje w běgu 1 mjaseca na dopołnosć pruwowaś – kursoriske pruwowanje)
  • zbytnych 10 % cełkownego spěchowańskego pśipłaśonka wupłaśimy pó zakóńcenju pśespytowanja wužywańskego dopokaza (nejpózdźej 6 mjasecow pó pśedpołoženju dopokaza dopołnego wužywanja)

Konkretnje to groni, až projektowy nosaŕ dóstanjo pśizwólenje za zapódaty projekt a wótpowědnu 1.
ratu we wusokosći 40 % pśipłaśonka scasom wupłaśony, ale zbytne pjenjezy akle pó wótedaśu a
pśespytowanja wótlicenja. Projektowy nosaŕ musy tak gronjony 60 % projekta njepjerwjej raz sam njasć (Vorkasse).

We wopšawnjonych padach móžo Załožba za serbski lud wuwześa w pśipłaśonce rědowaś. Za to pak ma se kuždy jadnotliwy pad wósebnje a wobšyrnje pśespytowaś.

Za wuwześny pad płaśi slědujuce:

  • projektowy nosaŕ ma dopokazaś, až pśedfinancěrowanje ze swójskeju mócu móžne njejo
  • nosaŕ projekta ma załožbje za to wótpowědne pódłožki ako dopokaz pśedpołožyś; k tomu słuša detailěrowany financny plan z dochodami a wudankami za cełe lěto za wšykne wobłuki a projekty (t. gr. nic jano za spěchowany projekt) ako teke aktualny kontowy wuśišć – wšych kontow nosarja projekta
  • jano, gaž móžoš na zakłaźe toś tych pódłožkow spóznaś, až pśedfinancěrowanje z boka nosarja projekta móžne a pśicpějobne njejo, móžo se w pśizwóleńju wuwześne rědowanje zapisaś

Pšosymy wó to, aby se wěrnosći wótpowědujuce wugronjenja z Wašogo boka póstajili. Pśi ewtl.
cwiblowanjach z boka zastojnstwa załožby nastupajucy pódanego wugronjenja wobstoj pšawo
nadrobnego pśespytowanja.

Pšosym dajśo nam až do nejpózdźej 28.02.2023 k wěsći, lěc jo nowe rědowanje nastupajucy wupłaśenje za Was realizěrujobne abo lěc jo wuwześne rědowanje trjebne. W paźe wuwześa dojadnajomy se z Wami hyšći raz indiwiduelnje na termin za wótedaśe wótpowědnych pódłožkow.

Dalej pšosymy wó to, aby nam až do 28.02.2023 feedback dali, kótare wupominanja za Was ako nosaŕ
projekta nastawaju w zwisku z nałožowanim nowych rědowanjow.

Konkretne wuwjeźenja k nowym zastojnstwowym pśedpisam móžośo pód slědujucym linkom pśecytaś:
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1548-VwV-SaeHO#p44 .

Toś to nowe rědowanje jo za wšyknych njespokojece, wobśěžne a wjelike wupominanje. Pšosymy toś wó rozměśe.

Z pśijaznym póstrowom
Jan Budar

Pokazka: Toś to rědowanje płaśi wót 01.01.2023 a pótrjefijo wšykne zapódane projekty za 2023.