Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Ze schadowanku k póchadoju slědk

Chóśebuz,

W 1970tych lětach su kužde lěto wuknice a wukniki tegdejšeje Serbskeje wušeje šule "Marjana Domaškojc" Chóśebuz na górnoserbsku schadowanku Budyšyna dojěli. W lěśe 1984 jo žycenje za swójskeju schadowanku w Dolnej Łužycy absolwentow něgajšneje SRWŠ mobilizěrowało. Na wšakich městnach města Chóśebuz a wokoliny jo se wuwiła w běgu casa rědna tradicija. Absolwenty šule su stajili kužde lěto wótměnjaty serbski program z kabaretom, muziku a skečami na nogi.

Pó casu jo bywało źeń a wěcej śěžko, take zarědowanje organizěrowaś. Pśigódne rumnosći su se wót srjejź 1990tych lět lěbda hyšći namakali.

Z kafejownju na Dolnoserbskem gymnaziumje jo se nowe zarědowanišćo namakało. Toś to jo se wjelgin malsnje etablěrowało. Wucabniki, wukniki a wuknice NSG su pódpěrali organizaciju a pśigóty schadowanki. Ale ta jo se z lětami "młodša a głosnjejša" bywała, za což wót źělow publikuma njejo pśecej rozměśe było. Wugótowanje programa jo lažało něźi raz jano w rukach załožby.

Žycenje za drugim městnom za "zmakanje" jo bywało śišćejše. Na to jo załožba něnto reagěrowała. Dokulaž jo termin kóńc nowembra zastojnsko-techniski njepśigódny, měli se mimo změny městnow pótakem teke nowy termin namakaś. Wšako smy se na drugu sobotu w oktobrje dojadnali. Lětosa jo to był 7., znowa buźo to 12. oktober. Wuwześe wobstoj kužde 5 lět, gaž Dolnoserbski gymnazij swój jubilej swěśi. Pótom jo schadowanka se wě sobu pśipódla.

Až njejo změna pśebywanja pśi kuždem dobry wótgłos namakała, toś to riziko smy musali ako zarědowarje zakalkulěrowaś. Konstruktiwna kritika nam pomoga, to za pśichodne lěta lěpjej cyniś. Jo pak dało teke wjele pozitiwnych głosow. A na te natwarijomy!

Nic se gniwaś, sobu gótowaś!

Pśigóty za 40. schajźowanku běže južo ze wšeju mócu. Swěśimy w Bramborskem krajnem muzeju za moderne wuměłstwo, skrotka Dieselowa milinaŕnja. Toś ten jubilej stoj pód motom "wuměłstwo". Derje wěźecy, až dajo wjele serbskich wuměłcow a wuměłcowkow we Łužycy. Na to se wjaselimy. My trjebamy wašu pomoc.

Kultura musy byś. Nowe kulturne wjeraški kreěrowaś, njejo lažko. Personalnotechniski njezamóžo załožba program k schadowance sama organizěrowaś. Comy program, což se wobrośijo na "młodych" a "starych". Za to was trjebamy.

Wuměłstwo jo 2024 ten tema. Se wě musy wóno "serbske" byś. Wuměłstwo móžo wšykno byś - mólowaś, wótmólowaś, basni pisaś, muzika. Pśiźo wam k tomu něco do mysli? Móžośo nas pśi programje z tym pódpěraś? Dajo młodych, hyšći njeznatych wuměłcow a wuměłcowki mjazy wami? Maśo nowe ideje? Maśo naraźenja, kak móžomy schadowanku hyšći lěpjej wugótowaś? Pomagajśo nam. Maśo-li pšašanja, žycenja, póstarcenja, se pśizjawiśo na Simone Poetzsch.
E-Mail: s.poetzsch-stiftung@sorben.com Tel. 0355/48576-461