Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Załožba w socialnych medijach

online,

(Pśełožk z górnoserbšćiny z pomocu noweje sotra.app. Zmólki w teksće pšosym teamoju marketing k wěsći daś.)

Socialne medije su za malsne rozšyrjenje informacijow z wjelikim doseganim źeń a wažnjejše. Su pśi tom klasiske medije, ako casniki a radijo w malsnosći dawno pśewušyli. Teke Załožba jo mjaztym na někotarych kanalach w socialnych seśach zastupjona. How comy wósebnje:

 

  • relewantne informacije malsnje a na (młode) celowe kupki pśiměrjone pósrědniś
  • znatosć a widobnosć załožby pówušyś a sympatiju za nju pówušyś
  • "instituciju załožba" cłowjecyś a luźam zbližyś
  • direktnu interakciju a komunikaciju z celowymi kupkami pśewjasć a na pśikład pšašanja wótegroniś a pśedsudki wóttwariś
  • aktiwnjej za naše spěchowańske programy a źěłowe městna wabiś


Facebook

Z oktobra 2016 jo Załožba na Facebooku aktiwna. Wót togo casa smy južo wěcej ako 440 pśinoskow wózjawili a źělili. Tuchylu mamy pśisamem 670 slědowarjow (follower). Nejwuspěšnjejšy pśinosk doněnta jo było jatšowne póstrowjenje 2021, kenž dojśpiło wěcej ako 15.200 wósobow a jo zbuźiło wěcej ako 1000 reakcijow. W pśinosku pokazuju se fota młodeju źowćowu w serbskej drastwje Błotow, kenž du pó jatšowneju wódu.

 


Instagram

19. oktobra 2021 k 30. wrośenicy załožby smy startowali ze swójskim accountom na Instagramje. Mjaztym mamy wěcej ako 300 slědowarjow, smy južo wěcej ako 60 pśinoskow a wideo ako teke wjele storyjow wózjawili. Pśi tom jo se nejwuspěšnjejše wideo – wabjenje za pśichodnu dolnoserbsku schadowanku - doněnta wěcej ako 2400 razow wobglědał. Wósebnje mjazsobna pódpěra Instagram-wužywarjow pśi rozšyrjenju (serbskich) informacijow jo nas pśi tom pśecej zasej pśełapiła.


Youtube

Teke na Youtube ma Załožba swójski kanal ze 149 abonentami. Woglědaś mógu se how wšake wideo: wót serbskich rejow a koncertow pśez techniske zarědowanja a programowe zejźenja až k dobyśarjam SPTWS 2020 ("Serbske póbitowanje tyźenja w seśi").


Servicowej portala LinkedIn a Xing

We wobłuku personalnego marketinga jo Załožba ako źěłodawar teke na portaloma LinkedIn a Xing zastupjona.


Wam doněnta njejo załožbowe źěło w socialnych medijach hyšći napadnuło? Pótom ga klikniśo na wótkaze, slědujśo nam we wótpowědujucych kanalach a zwězajśo se z nami! Wjaselimy se pśez kuždu pódpěru!