Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Zakóńcecy kolokwium stipendiatow

Budyšyn,

Cora, 19.07.2023 stej stipendiata Załožby za serbski lud, Karolina Babczuk a Kryštof Peršin na swójom skóńcnem kolokwiumje w Budyšynje wó swójom slěźenju pśednosowałej. Karolina, studentka bogemistiki z Pólskeje, pśedstajijo swój projekt "Analyza górnoserbskich rostlinskich mjenjow w Smolerjowych 'Pěsnickach górnych a dolnołužyskich Serbow'". Krystof, doktorand z Českeje, jo powědał wó pśestajenjach ruskeje literatury do górnoserbšćiny w casopisu "Serbowka", kenž jo se wudał srjejź 19. stolěśa na Praskem seminarje. Źinsa stej wobej hyšći swójo rěcne pśespytowanje w górnoserbšćinje (B2 a C1). Karolina se něnto wrośijo do Pólskeje, aby tam pókšacowała. Krystof wóstanjo Łužycy zwěrny, pišo swóje doktorske źěło a źěła późělnje w Rěcnem centrumje Witaj a w Serbskem instituśe.

Kněni Mošowa, zastupnica direktora załožby, jo se źěkowała stipendiatoma za jeju pilne wědomnostne źěło a wuběrne nawuknjenje serbšćiny, a jo jima z wutšoby wšykno dobrego do pśichoda žycyła.

Załožba pósćiwa semesterski stipendij za źělny studij sorabistiki pśi uniwersiśe w Lipsku, pśewažnje za studentow z pódzajtšnoeuropskego wukraja. Prědny raz wudajo Załožba toś ten stipendij za studijne lěto 1996 / 97, doněnta cełkownje južo 59 razow.

(pśełožk ze sotra.app, zmólki pšosym na f.birkhofen-stiftung@sorben.com)