Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

wustajeńca "30 lět Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t."

Serbski dom Chóśebuz, -

"30 lět Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z.t. -
30 Jahre Verein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e.V."

Wustajeńca pśi góźbje jubileja w Serbskem domje w Chóśebuzu

Pó dłujkolětnem pódtłocowanju serbskeje rěcy w cerkwi su se wót lěta 1987 zasej pśewjadli serbske namše w Dolnej Łužycy. Aby se źěło kupki Serbska namša dalej pódpěrało, jo se załožyło w lěśe 1994 Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi z. t. (STSRC).

Wó jogo wobšyrnem a casy tež žurniwem statkowanju wót załoženja až do pśibytnosći znani wustajeńca, kótaraž buźo wiźeś wót 26. apryla až do 26. julija w Serbskem domje w Chóśebuzu. Wóna pśedstajijo wósadne žywjenje a dajo pśeglěd wó serbskich a serbsko-nimskich namšach a fararjach, kótarež su zapowědali Bóže słowo w maminej rěcy a to źinsa hyšći gótuju.

Dalej se prezentěruju plakaty, kenž su ze spěchowanim towaristwa nastali a šyroka paleta publikacijow towaristwa, mjazy drugim nowe wudaśe serbskeje Biblije z lěta 1868 w śišćanej a digitalnej formje, serbske spiwaŕske a wjele drugich duchownych knigłow.

Pśi góźbje jubileja stej planowanej pódla wustajeńce pśednosk we wobłuku studijnego dnja z temu: Mollerus, Šěrach, Šwjela: Ludowěda z wócyma serbskich fararjow (26.04.24) a wjeźenje z pśednoskom wó statkowanju towaristwa (22.07.24). Wustajeńcu pśigótuju cłonki towaristwa w kooperaciji ze Serbskeju kulturneju informaciju LODKA a Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu, a wóna se spěchujo wót Załožby za serbski lud a Ewangelskeje cerkwje Barliń – Bramborska - šlazyńska Górna Łužyca (EKBO).

Wustajeńca se wótwórijo dnja 25.04.24 zeg. 18:00 w klubowni Serbskego doma w Chóśebuzu. KMD Peter Wingrich a Anke Wingrichowa ju muzikaliski pśewóźijotej. Zastup jo dermotny.

Serbska kulturna informacija LODKA, Droga Augusta bebela 82, 03046 Chóśebuz, tel. 0355-48576-468, e-Mail: stiftung-lodka@sorben.com