Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wuslědki nazymskego pósejźenja Załožboweje rady.

Lubin/Lübben,

Na nazymske pósejźenje Załožboweje rady stwórtk, dnja 08.12.2022 jo jeje pśedsedaŕka Susann Šenkec do Lubina pśepšosyła. Pósejźenje jo se wótměło pó dwójolětnej pśestawce skóńcnje zasej w prezency z pórucenim digitalnego wobźělenja.

rozpšawje nawjedujuceje dwójki Serbskego ludowego ansambla wó doněntejšnem źěle a k wusměrjenju ansambla, jo głosowała Załožbowa rada jadnogłosnje za pódlejšenje dogronow z intendantom Tomašom Kreibichom-Nawku a z jadnaŕku Dianu Wagnerec wó dalšne pěś lět až do 31.07.2028.

Dalej jo Załožbowa rada diskutěrowała wó pśiměrjenju myta sobuźěłaśeŕkow a sobuźěłaśerjow Ludowego nakładnistwa Domowina wót lěta 2023. Wóna jo pśigłosowała a pśizwóliła trjebne pśidatne 335 tysac euro za pśiduce lěto. "Z tym wótpowědujo załožba lětźasetki trajucemu pominanju pśedewšym serbskich casnikaŕskich žurnalistow, myto w LND niwowje drugich serbskich institucijow pśiměriś.", groni direktor załožby, Jan Budar. Do zawjeźenja noweje mytoweje struktury, kenž wótpowědujo pšawidłam zastopnjowanja w zjawnej słužbje, pak musy se eksterne pśeglědowanje zastopnjowanjow zakóńcyś.

W fokusu pósejźenja jo stojało wobzamknjenje góspodaŕskego plana za lěto 2023. Jogo zestajenje jo było stupajucych energijowych kostow ako teke nadpśerěznego pówušenja tarifow a weto wobgranicowanego financnego ramika dla wósebne wupominanje. Njeglědajucy na to jo plan wurownany. Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm (SMWK) ma jen něnto pśespytowaś a schwaliś.

Prědny raz w stawiznach załožby pśesegujo góspodaŕski plan cełkownje 30 milionow eurow. Wó to planujotej se za spěchowanje projektow pśez dwa miliona euro, tak wjele ako hyšći žednje.
K wuźěłanju etatowego plana a glědajucy do pśichoda, jo wuzwignuła pśedsedaŕka Załožboweje rady Susann Šenkec: "Smy něnto w połcasu našogo aktualnego financěrowańskego dogrona a to groni za nas, až se južo na pśiduce dogrono wusměrijomy."

Za strukturne srědki w Sakskej (wót 2023 do 2026) jo Załožbowa rada na pósejźenju spěchowanje styrich dalšnych projektow schwaliła. To su:

  • wuźěłanje koncepta k zwopšawdnjenju serbskeje sćažki za kólasowarjow, kenž ma cełu Łužycu zwězaś, pśez towaristwo Serbski kulturny turizm
  • wutwaŕ digitalizaciskego centruma pśi Serbskem instituśe k digitalizěrowanjeju kulturnego derbstwa
  • skšuśenje góspodaŕstwa a turizma pśez Krabatowe towaristwo
  • spěchowanje serbskego kulturnego a kreatiwnego góspodaŕstwa

Bližej wopisanje projektow pódajomy wam skóro na našom webboku.

Mimo togo jo rozpšawjał Jan Budar wó aktualnem stawje a dalšnem póstupowanju w twaŕskem projekśe "Serbski forum wědy na Lawskem arealu". Wupisanje wó projektowy management jo se skóńcyło. Zrazom su se pśez 90 architektowych běrowow wó wobźělenje na architektowem wuběźowanju wabili, z kótarychž se něnto 20 wobźělnikow wuzwólijo. Załožbowa rada jo wobzamknuła, až smějo se wuběźowanje ako planowane pśewjasć, tak až mógu se pódłožki za wuběźowanje 22.12.2022 wupósłaś. Za to trjebny rumnostny program su Serbski institut a Serbski muzej zgromadnje z architektami nazymu wuźěłali.

Cełkownje trjebatej instituciji 4.800 m² wužywańskeje płoniny. Za Serbski muzej wóznamjenijo to na pśikład, až buźo se pśestrěń za wustajeńce pódwójś a až su teke moderne rumy za wósebne eksponaty planowane, kótarež pśeseguju wusokosć jadneje etaže.
Dobyśaŕska pśedłoga architektowego wuběźowanja ma w maju 2023 pśedlažaś a twóri zakład za dalšne planowanje.

Drugi źěl dnjownego pórěda se w dalšnem pósejźenju Załožboweje rady kóńc januara 2023 pśepowědajo.

(Pśełožk: sotra.app. Zmólki w pśełožku pšosym na F. Birkhofenowu)