Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wuměłski projekt tśich krajow

Chóśebuz, -

Wót 23. apryla do 11. julija 2021 stej Serbski muzej na Młyńskej droze a Galerija Bramborska w historiskem twarjenju pśi něgajšnem dwórnišću Großenhainer Bahnhof w Chóśebuzu zarědowańskej městnje a zrazom stwórta stacija za wuměłski projekt "Wobraze krajiny".

Projekt póstarcył jo korutański słowjeński twórjecy wuměłc Karl Vouk, kenž jo wuměłske muzeje, literarne a kulturne institucije ze Słowjeńskeje, Awstriskeje a Nimskeje do zgromadnego źěła zwězał.

Tak jo nastała prědna zgromadna prezentacija z twóŕbami 26 nacasnych wuměłcowkow a wuměłcow z wobłukow twórjece wuměłstwo, literatura a muzika z pómjenjonych tśich krajow. W tych wuměłskich wuźěłkach, mjazy nimi mólaŕstwo, fotografija, film, lyrika a kompozicije, rozestajaju se wuměłcowki a wuměłce z temu "krajina". Pśi tom njewobglědujo se "Krajina" jano ako pśirodna kakosć kraja abo regiona, ale tež ako socialna a kulturelna konstrukcija.

Wuměłcowki a wuměłce:

TWÓRJECE WUMĚŁSTWO: Nika Autor (SI), Iris Brankačkowa/Brankatschk (DE), Jošt Franko (SI), kolektiw Irwin (SI), Michael Kruscha (DE), Marko Lipuš (AT), Zorka L-Weiss (AT), Melitta Moschik (AT), Marko Peljhan (SI), Frauke Rahr (DE), Hella Stoletzki (DE), Karl Vouk (AT)
LITERATURA: Anja Golob (SI), Lubina Hajduk-Veljković (DE), Jill-Francis "Źilka" Ketlicojc/Käthlitz, Cvetka Lipuš (AT)
MUZIKA: kompozicije: Jan Cyž (DE), Sebastian Elikowski-Winkler (DE), Juro Mětšk (DE), Ulrich Pogoda (DE), Walburga Wałdźic/Walde (DE), Renard A. Aust (NL), interpretacija: Walburga Wałdźic/Walde (Lipsk), Heidemarie Wiesnerec/Wiesner (Barliń), Gerold Gnausch (Barliń), modernsax berlin

Start za projekt jo był dnja 26. maja 2019 w Serbskem muzeju w Budyšynje. Drogowańska wuměłska wustajeńca jo se pótom pokazała w Muzeju za moderne a nacasne wuměłstwo Koroška (KGLU) w Slovenj Gradecu a w Muzeju modernego wuměłstwa Korutańska (MMKK) w Celovecu pśi jazorje Wörthersee. Cytanja su se wótměli w Cankarjev domje w Ljubljanje - nejwětšej kulturnej instituciji Słowjeńskeje -, we Wernera Bergowem muzeju w měsće Pliberku a w literarnem domje Korutańskeje "Musil-Haus" w Celovecu. Koncert "TŠUGA. alles fließt. vse teče" jo zajmowanym pśisłucharjam w Pliberku a Slovenj Gradecu pósrědnił zaśišć wó serbskem nacasnem muzikowem twórjenju.

K projektoju jo se wudał katalog z cysłom ISBN 978-3-7420-2560-9, kótaryž płaśi 15 eurow a pórucyjo se na pśedań w Serbskem muzeju, Galeriji Bramborska kaž tež serbskej kulturnej informaciji LODKA w Chóśebuzu a pśez Ludowe nakładnistwo Domowina.

Dla pandemiskeje situacije a z tym zwisujucymi póstajenjami a napšawami hygieny a wěstosći njamóžemy zachopk projekta a wótwórjenje wustajeńce dnja 23.04.2021 pó zwuconem wašnju w pśibytnosći wšych wuměłcowkow a wuměłcow, projektnych partnarjow a pśijaśelow zarědowańskich domow pśewjasć.


Comy pak wšyknych zajmowanych pśepšosyś, aby wužywali te pód korona-wobstojnosćami móžne formaty. Na kuždy pad změjomy wirtuelne wobglědowanje wustajeńce. Cytanje a koncert realizěrujomy, jolic trjebnje, w alternatiwnej zarědowańskej formje a spśistupnijomy.

Dalšne informacije wó projekśe namakajośo na projektowem internetowem boce
www.krajiny-2019-2020.info

kontakty partnarjow:

Christina Kliemowa
Serbski muzej/Wendisches Museum
Mühlenstraße/Młyńska droga 12
03046 Cottbus/Chóśebuz
tel.: 0355 794930
info@wendisches-museum.de, www.wendisches-museum.de

Heiko Straehler-Pohl
Galerie Brandenburg
Güterzufuhrstraße/Pśiwózna droga 7
03046 Cottbus/Chóśebuz
tel.: 0160 94987777
info@galeriebrandenburg.de, www.galeriebrandenburg.de

Anka Němcec
Załožba za serbski lud/Stiftung für das sorbische Volk
Postplatz/Póstowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin
tel.: 03591 550300
stiftung-bautzen@sorben.com, www.stiftung.sorben.com