Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wósebne pósejźenje Załožboweje rady k "Serbskemu forumoju wědy"

Online,

Lawski areal: Cełkowne financěrowanje zawěsćone

Na wósebnem pósejźenju Załožboweje rady k temje „Serbski forum wědy pśi Lawskem arealu“, kótaryž jo nawjedowała pśedsedaŕka Susann Šenkec, jo informěrował direktor załožby Jan Budar raźcow wó tom, až jo cełkowne financěrowanje twaŕskego projekta něnto zawěsćone. Pósejźenje rady w maju jo se dla njewótcakanych njewucakanych njewujasnjonych pšašanjow financěrowanja pśetergnuło. Teke až k pósejźenju w juliju se toś te rozwězaś njejsu mógli. Něnto jo jasne, až buźo Lichotny stat Sakska pominany późěl 10 % swójskich srědkow pśewześ. Srjejź julija jo wótpowědujuce pismo Sakskego statnego ministaŕstwa za regionalne wuwiśe pla załožby dojšło. Pśedfinancěrowanje naźěłanja koncepcije, planowanja a projektowego managementa, což jo za stajenje pšosby trjebne, pak dalej jasne było. Pšosba wó toś te spěchowanje jo se stajiła zachopjeńk septembra pla Sakskego statnego ministaŕstwa za wědomnosć, kulturu a turizm, z pśizwólenim licy załožba srjejź oktobra.

Mimo togo su se zaběrali raźiśele a raźiśele z wuběźowanim za architektne běrowy. Z nim ma se za nowotwaŕ na Lawskem arealu nejlěpše twaŕske rozwězanje namakaś. Ako pśigótowanje za wuběźowanje se něnto až do oktobra rumnostne pótrjeby Serbskego instituta a Serbskego muzeja dokóńcnje zestajaju, zgromadne synergije wuźěłaju a funkcionalne zwiski definěruju. Pó tuchylnem planje ma dobyśaŕska pśedłoga wuběźowanja w aprylu 2023 pśedlažaś.

Dalej jo dostał direktor nadawk, wjednistwo projekta ako teke wóźenje projekta eksternje wupisaś, aby dalšne planowanje pó wuběźowanju njepósrědnje pókšacowało. Rownocasnje budu se cile projekta, twaŕske pólo a wuźěłany rumowy program w zjawnem zarědowanju wšych na projekśe wobźělonych institucijow a partnarjow na zachopjeńku wuběźowanja pśedstajiś.

„Serbski forum wědy pśi Lawskem arealu“ (źěłowy titel) w Budyšynje jo krajna napšawa Lichotnego stata Sakskeje we wobłuku strukturneje změny we Łužyskem rewěrje Lichotnego stata Sakska a jo pó cyfrje VI. cysło 2 RL InvKG wobzamknjony krajny projekt. Něnto ma se pšosba wó spěchowańske srědki wótpowědnje směrnicy k inwesticiskej kazni wuglowe regiony pśigótowaś, pšosba ma se kóńc 2023 zapódaś. Cełkowne kosty za pśedewześe wugótuju 44,4 mio. euro, ze zakóńcenim cełkownego pśedewześa licy se srjejź 2029.

Personalna situacija w Ludowem nakładnistwje Domowina

Dla napnětego połoženja w Ludowem nakładnistwje Domowina jo informěrował direktor Załožbowu radu wó stawje dalšnego schójźeńka pśiměrjenja myta za pśistajonych. Wótpowědujuce konkretne napšawy se za góspodaŕski plan 2023 pśigótuju. Mimo togo wózjawijo prědne wuspěchy pśi wobsajźenju wakantnych městnow w redakciji Serbskich Nowin. Raźiśele a raźiśele ako teke pśibytny pśedsedaŕ Parlamentariskeje pśirady Marko Šiman su se to witali a su se jasnje k tśim śišćanym medijam (Serbske Nowiny, Nowy Casnik a Rozhlad) w swójej něntejšnej formje. Napominali direktora, jadnarja dalej pśi wujasnjenju napněteje situacije pódpěraś.

(pśełožk: sotra.app)