Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wósebne librowanje suknow na Załožbu za serbski lud

Budyšyn,

W Serbskej kulturnej informaciji (SKI) w Budyšynje pětk, 28. januara 2022 su se Załožbje za serbski lud źewjeś nowych walikow jadnogo specielnje zgótowjonego sukna pśepódali. Źo pśi tom wó žyźany damast, kenž se pśi zgótowjenju šorcow serbskeje ewangelskeje drastwy ze jsow wokoło Wórjejc wužywa. Cłonk Wórjejskeje Domowinskeje župy „Handrij Zejler“ Anett Zahrodnikowa se wjelgin wjaseli tomu librowanju. Wóna jo teke jadna z projektowych iniciatorkow. Gromaźe z Birgit Hančikoweju, kótaraž jo cłonk župy, jo na tom wósebnem dnju ceło wósebnje w jeje swěźeńskej drastwje do Budyšyna pśijěła.

Kněni Zahrodnikowa jo se wuźěkowała Załožbje za serbski lud za zwopšawdnjenje togo wažnego projekta, z kótarymž se južo 13 lět intensiwnje zaběra. K slězynje projekta jo wóna groniła: „Wjelika mań drastwow w našom regionje jo wjelgin stara a wordujo južo lěta dłujko wót nowych generacijow zderbnjona. Mjaztym su šorce, kótarež dominěruju pla swěźeńskich rejowaŕskich drastwow, wjelgin cesto mócnje wobškóźone. Nowe wušyś njejo tak lažko, dokulaž pótrjebana kombinacija materiala, barwow, mustrow suknow na marku njenamakajoš. Swójske producěrowanje takich suknow jo wjelgin droge.“

Z pódpěru regionalneje powědaŕki Domowiny Sonje Hrjehorjoweje jo se kněni Zahrodnikowa na Załožbu za serbski lud wobrośiła. Michaela Mošowa a Nicole Zimmermannec ze Załožby stej projekt wót samogo zachopjeńka 2021 pśewóźowałej. „Zaměr Załožby jo kulturne derbstwo zdźaržaś a spěchowaś. Zgubjenje drastow wokoło Wórjejc z wšymi jich wósebnosćami njeby akceptabelne było, tak až ten projekt rad financielnje spěchujomy. Wjaselimy se, až smy zamógli realizaciju na zakłaźe wjelgin dobrych pśedźěłow iniciatorkow tak malsnje pśesajźiś“, rozkładujo kněni Mošowa. Anett Zahrodnikowa  a projektowe sobuwójowarje su južo w pśedpólu wjele casa we rozdźělnych wobstatkach mustrow, barwow a jich kombinacijow pśeslěźiś a za móžnymi producentami pytaś. Ze tkajaŕnju žydy Eschke z Crimmitschau su kompetentnego partnarja namakali.

Firma Eschke jo južo 2000 sukno za šorce zgótowiła, tak až jo było nowe zgromadne źěło južo lažko dowiźeś. Torsten Bäz, wjednik žyźaneje tkajaŕnje Eschke, jo pśepódał wósobinski Załožbje zgótowjone sukna. Pśi tom je wuzwignuł: „Teke za nas tekstilnych producentow jo był ten projekt wósebne wupominanje. Kombinacija mustrow a barwow ako teke kwalita sukna njejsu se dali lažko pśesajźiś. Smy wjelgin gjarde na wuslědk a wjaselimy se, až pomagamy z teju produkciju kus serbskeje ako teke sakskeje kultury zdźaržaś.“

Na rozdźěl wót sukna doněntejšnych šorcow ma nowe sukno šćitne, wódy a bruda njepśepušćate wobłoženje a źi se k tomu wupałkaś. Dogromady źewj kombinacijow z tśich mustrow a tśich barwowgu se zajmce wót 10. februara 2022 w Serbskej kulturnej informaciji w Budyšynje a w online-wobchoźe kupiś. Jaden mejtaŕ sukna płaśi 35 euro netto, což jo 20 % zgótowjeńskich wudawkow, kótarež wucynjaju 175 euro na mejtaŕ. Wob kombinaciju stoj 40 mejtari sukna k dispoziciji.