Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wó wobradowanju Załožboweje rady 28.11.2023 w Pódstupimje

Pódstupim,

pśełožk ze sotra.app

Napśeśiwo drugim serbskim institucijam, su sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśerje w Ludowem nakładnistwje Domowina doněnta myto pó knigłowem tarifje dostali. To ma se něnto ze zawjeźenim tarifa zjawnostneje słužby (TV-L) změniś. Rownocasnje jo to rownostajenje z drugimi serbskimi institucijami. Direktor Załožby za serbski lud jo informěrował cłonkow Załožboweje rady na zejźenju dnja 28.11.2023 wó aktualnem stawje zawjeźenja nowych mytow. Direktor jo zespominał: "Pó wěcej ako 20 lětach jo se zawjeźenje nowego tarifa w nakładnistwje skóńcnje raźiło. Z tym jo wažne wuměnjenje docynjone za dalšne wuwiśe nakładnistwa."

Rada schwalijo teke góspodaŕski plan za lěto 2024, kótaryž wobpśimujo wjeliku rezerwu za doněnta njeznate tarifowe stopnjowanja. Pśedsedaŕ rady, Marko Kowal, wólažcony zwěsći: "Jo to prědny raz, až smy se ako nowe raźiśele z wobšyrnym góspodaŕskim planom rozestajali. Źěkowano płaśecemu financěrowańskemu dogronoju jo srjejźnocasne financěrowanje aktualnych strukturow až do 2025 teke w paźe wušych tarifowych stopnjowanjow zawěsćone."
Cełkownje co Załožba 2024 wudaś 33,2 mio. inkl. strukturnych srědkow a pśedfinancěrowanja Lawskego areala, toś ten plan pak jo wótwisny wót etatowych wobzamknjenjow parlamentow krajow a Zwězka. Zrazom zachopiju se w decembru rozgrona wó nowem financěrowańskem dogronje za załožbu, kótarež ma wót 2026 płaśeś. W toś tom zwisku jo se tematizěrowała teke napněta financna situacija Zwězka, źož hyšći njejo jasne, lěc ma to wustatkowanja na etat Załožby.

Dalej su pśigóty za zachopjenje planowanjow Lawskego areala zakóńcone, tak až smějo direktor pódpisaś dogrona z architektami bogevisch běrow z Mnichowa ako teke z fachowymi planowarjami góńtwarjami Ingenieure Radebeul (statika), Günther Ingenieure Drježdźany (topjenje / wětšenje / sanitar) a Teamplan Ingenieure Drježdźany (elektrika). Planowanja maju se w septembrje 2024 zakóńcyś. Na zakłaźe toś tych móžo Załožba pótom pšosbu pla SAB wó spěchowańske srědki stajiś.

protokol wobzamknjenjow (nimski)