Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Wó wobradowanju Załožboweje rady 23.05.20234 w Chóśebuzu

Chóśebuz,

Załožbowa rada jo sebje na swójo pósejźenje 23.05.2024 jadnarja Ludowego nakładnistwa Domowina pśepšosyła, aby sebje cłonki wó situaciji w domje rozpšawjaś dali. Syman Pětr Cyž pśedstajijo swój wuwiśowy koncept až do lěta 2029. Śěžyšća su crossmedialna transformacija, konsekwentna orientacija na pótrjebach cytarjow wšych starstwowych kupkow a zmócnjenje marketingowych aktiwitow. Dalej jo wón rozpšawjał raźcam, cogodla njejo se tarif TV-L doněnta hyšći zawjadł, lěcrownož se wót kóńca 2022 na tom źěła. Direktor załožby, Jan Budar, groń k tomu: „Zawjeźenje nowego tarifa jo proces, kótaryž smy sebje wšykne jadnorjej pśedstajili. Ako towarišnik LND se w tom nastupanju běžnje z jadnarjom wuměnjam a se wjaselim, až móžomy skóro kokulku za toś tym wjelikim nadawkom sajźiś.“ Až njebychu dłymoko segajuce změny, kótarež su se w LND zachopili, wobgrozone byli, jo wobzamknuła Załožbowa rada, dogrono z jadnarjom wó dalšne pěś lět pódlejšyś. Kněz Cyž jo wót 01.06.2020 jadnaŕ LND, tuchylne dogrono zakóńcyjo 31.05.2025.

Na pósejźenju jo informěrował direktor załožby cłonkow gremija wó aktualnem stawje planowanjow „Serbskego foruma wědy na Lawskem arealu“. Glědajucy na opciju z BWB (Budyšyńska bydleńska towarišnosć), kenž wótběžy w juniju 2024, jo rada pśizwóliła nakupoju styrich gruntow. Z tym su wšykne za twaŕ trjebne grunty zawěsćone.

Dalej wobradowachu raźiśele wó wobgranicowanjach wót lěta 2021 napóranych městnow, kenž su se dali na zakłaźe pówušenja pśipłaśonkow z 4. financěrowańskim dogronom (2021 do 2025) financěrowaś. Nazymu 2023 jo rada wobgranicowanja južo na 31.12.2024 pódlejšyła, něnto jo było dalšne pódlejšenje na 31.12.2025 pśedwiźone. Njewěste financne połoženje Zwězka za lěto 2025 pak pógnujo gremij k pśesunjenju rozsuda, gaž jo pśipłaśonk Zwězka za 2025 jasna. „Aby nosarjam městnow a z tym teke wótpowědujucym pśistajonym wěstotu dalšnego financěrowanja dali, źěłamy na wobzamknjenju w ramiku wósebnego pósejźenja w 3. kwartalu 2024. Wšo druge by było riskantne za nowe źěłowe wobłuki, kótarež z pomocu nowych městnow zarucyju.“ zespomina pśedsedaŕ Załožboweje rady, Marko Kowar.

W zwisku z nowowobsajźenim zastupnikow Serbow w Załožbowej raźe jo se naraźiło na prědnem pósejźenju w nowej zestajenju w maju 2023, wobchad z popajźenim pśespytowaś a pó pótrjebje pśeźěłaś. Togodla su se rědowanja, kótarež su se južo na pósejźenju 28.11.2023 nałožowali, pó pšawniskem pśespytowanju něnto do jadnańskego pórěda zapisali a schwalili.

Kněni Kerstin Kosakowa, zagronita za serbske nastupnosći wokrejsa Sprjewja-Nysa, Baršć, jo se wobźěliła slědny raz za pósejźenje Załožboweje rady, dokulaž pódajo se na wuměńk. Za jeje sobuźěło w tśich legislaturach ako zastupnica Bramborskego wokrejsnego sejma a Bramborskego sejma městow a gmejnow jo se pśedsedaŕ Załožboweje rady, Marko Kowar, wutšobnje wuźěkował.

Protokol wobzamknjenjow Załožboweje rady z dnja 23.05.2024 (nimski)