Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Twaŕske napšawy na gruntach SLA zakóńcone

Budyšyn,

Dypkownje ku swěźeńskemu kóńcoju tyźenja pśi góźbje 70-lětnego wobstaśa Serbskego ludowego ansambla su firmy slědne twaŕske napšawy na pódpołdnjowem trakśe grajnišća w Budyšynje zakóńcyli.

Na gruntach jo Załožba ako mějaŕka twaŕskego kompleksa w lětach 2020 do 2022 nowy baletny trakt natwariś a zachod na dwórje pśetwariś dała. To jo trjebne, dokulaž jo dejał pódpołdnjowy trakt nuznje saněrowaś a mimo togo doněntejšne rumnosći južo njejsu wótpowědowali modernym pominanjam abo njejsu ceło felowali. Za nowotwaŕ baletnego trakta su musali stary baletny zal a garaže wótryś. Něnto su w nowotwari mimo probowych rumnosćow za balet a chor teke dalšne funkcionalne rumnosći zaměstnjone. Głažkana fasada na dwórskem boku twarjenja dajo zajmcam móžnosć, wuměłcam za cas probow pśez ramje glědaś.

Pśetwaŕ, pśestrukturěrowanja a změnjonego wužywanja wobstojecych rumnosćow dla, su wuměłski, woglědowaŕski a zastojnstwowy wobłuk w ansamblu něnto jasnje wót se źělone. Zachod jo se pówětšył a bitujo něnto dosć městna za witanje woglědowarjow na zarědowanja, kasu, garderobu atd. Mimo togo su wšykne rumnosći, kótarež woglědowarje wužywaju, bźez barierow pśistupne.

W zwisku z twaŕskimi napšawami jo se teke dwór saněrował a znowego flastrował.

Za cas pśetwari jo SLA do nachylnego grajkanišća, do něgajšneje źiwadłoweje źěłaŕnje na Wjelćańskej droze w Budyšynje śěgnuł. W lěśu 2022 twaŕske napšawy w grajnišću su zakóńcyli, tak až jo mógał se ansambel w septembrje wrośiś a nowu grajnu dobu pód dobrymi wuměnjenjami startowaś.

Projekt financěrujo se we wusokosći 2,275 mio. EUR ze sakskich dankowych srědkow na zakłaźe etata, kótaryž jo Sakski krajny sejm wobzamknuł a pśidatnje z naglědnego źěla, kótaryž wjeźo Sakske statne ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm (SMWK) z pjenjez ze swójstwa stronow a masowych organizacijow NDR.

Z cełkownego wolumena za twaŕsku napšawu - pśisamem 3 mio EUR - pśewzejo Załožba za serbski lud sama 590 tysac EUR.

Za saněrowanje dwóra pśizwólijo Kulturny rum Górna Łužyca-Dolna Šlazyńska załožbje we wobłuku projektowego spěchowanja pśidatnu pódpěru we wusokosći 49,6 tysac euro. Swójski późěl załožby wugótujo hyšći raz 49,6 tysac EUR.

Na swěźeńskem kóńcu tyźenja pśi góźbje 70-lětnego wobstaśa Serbskego ludowego ansambla wót 7. až do 9. oktobra wótměju se wšake zarědowanja. Njeźelu na dnju wótwórjonych źuri su wšykne zajmce wutšobnje pśepšosone sebje nowe stare grajkanišćo ansambla woglědaś.

Program swěźeńskego kóńca tyźenja namakajośo na webstronje Serbskego ludowego ansambla.

(pśełožk: sotra.app)