Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Stwórte dogrono financěrowanja Załožby za serbski lud pódpisane

Budyšyn,

Pódpisanje Stwórtego dogrona financěrowanja Załožby za serbski lud pśez zwězkowego ministarja za nutśikowne, twaŕstwo a domownju, Horst Seehofer, ministaŕskego prezidenta Lichotnego stata Sakska, Michael Kretschmer a ministaŕskego prezidenta Bramborskeje, dr. Dietmar Woidke, jo se wałtoru, 20. julija 2021 w digitalnem formaśe wótměło.

Južo kóńc lěta 2018 jo załožba zachopiła internje wó financěrowanju za cas wót 2021-2025 jadnaś. Źěkowano njewomucnych procowanjow na kněžaŕstwowej a parlamentariskej rowninje jo se raźiło, pśipłaśonk wót lěta 2021 pówušyś. Wše tśi dawarje financielneje pódpěry, Zwězk, Lichotny stat Sakska ako teke Bramborska, su to w swójich etatowych planach za 2021 resp. za 2021/2022 wobzamknuli.

Ze Stwórtym dogronom wobstoj něnt planowańska wěstosć a pówušyjo se cełkowne spěchowanje dawarjow financielneje pódpěry wót něnt 18,6 milionow euro na 23,92 milionow euro. Wót togo dawa Zwězk lětnje 11,96 milionow euro, 7,97 milionow euro Lichotny stat Sakska a 3,99 milionow euro Bramborska.

W krotkem wuźěkowańskem wideo su cesćili zastupniki załožby, Domowiny a sakskego krajnego sejma pódpisanje.

Susan Šenkojc, pśedsedaŕka Załožboweje rady Załožby za serbski lud: "Źinsa pódpisane Stwórte dogrono financěrowanja Załožby za serbski lud wóznamjenjujo w 30. lěśe wobstaśa załožby jasne wuznaśe dawarjow financielneje pódpěry. Za to słuša Zwězkoju, Lichotnemu statoju Sakska a Bramborskej naš wurazny źěk.
Dožywijomy historiski moment a gromaźe ze strukturneju změnu we Łužycy wujdu za nas a za pśiduce generacije nowe wupominanja a móžnosći, kótarymž comy wótpowědowaś."

Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud: "Pówušenje financielneje pódpěry njezawěsćijo jano doněntajšne źěło załožby a spěchowanych serbskich institucijow, ale teke zwopšawdnjenje nowych napšawow. Pówušenje gódnośijom ako znamje dłymokeje dowěry do našogo źěła. Až mamy něnt planowańsku wěstosć a rownocasnje nowe póla źěłabnosći wótwóriś móžomy, jo mě a wšym sobuźěłaśeŕkam a sobuźěłaśerjam wjelika motowacija za wupominanja, kenž pśed nami laže."

Marko Šiman, pśedsedaŕ Parlamentariskeje pśirady Załožby za serbski lud: "Pówušenje financielneje pódpěry za Załožbu za serbski lud mamy se źěkowaś njewomucnemu zasajźenju zastupnikow zwězkowego kněžaŕstwa, wótpósłanym Ninskego zwězkowego sejma, Lichotnego stata Sakska a Bramborskeje a cłonkam Parlamentariskeje pśirady. To jo pśeznanjece wuznaśe k wuznamoju serbskeje rěcy a kultury ako teke jasny signal za pśichod Serbow."

Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny: "Ze źinsajšnym pódpisanim wóstanu Zwězk, Bramborska a Lichotny stat Sakska spušćobne partnarje serbskego luda. Kněžaŕstwa a parlamenty su se w zajźonych lětach wopokazali ako swěśaki nacasneje politiki we wobchadanju ze serbskim ludom. Rownocasnje se wšym rěp wukšuśujo, kenž se za pśichod serbskego zasajźuju."

wuźěkowańske wideo

medijowa informacija BMI, 20.07.2021