Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Stojnišćo Parlamentariskeje pśirady Załožby za měrnu zgromadnosć wobydlarjow

Podstupim,

Na pósejźenju Parlamentariskeje pśirady Załožby za serbski lud dnja 11.09.2023 w Pódstupimje su se cłonki na wózjawjenje slědujucego stojnišća dojadnali:

Stojnišćo Parlamentariskeje pśirady Załožby za serbski lud za měrnu zgromadnosć wobydlarjow we Łužycy z tolerancu a respektom

Parlamentariska pśirada Załožby za serbski lud wótpokazujo kuždycku formu ekstremizma. Pšawicaŕske nadpady na wósoby w šuli w bramborskich Bórkowach (Błota), kótarež su byli z wósobinskim póniženim zwězane, nejwótšyrjej zasuźuju. Wósebnje zjawne pśeslědowanje wucabnikow, kótarež stej zjawne wó tšojenjach informěrowałej, njejsu w našej demokratiji akceptabelne. Šula dej byś městno wuknjenja, respekta a mjazsobneje cesći. Gramota a namóc njesmějotej se w našom kraju zasedliś.

Nadawk Załožby za serbski lud wóstanjo teke w pśichoźe mjazy drugim spěchowanje měrneje zgromadnosći we Łužycy a z tym wužywanje šansow demokratije. Parlamentariskej pśiraźe jo wažne, wuwiśe rěcy a kultury Serbow dalej pódpěrowaś a teke pśez wjelebocnu kulturu rozměśa mjazy Serbami a Nimcami pówušyś. Zakład za to twórje respekt, cesćownosć a toleranca na šulach a w towarišnosći.

Dalšne temy pósejźenja su byli pśigóty na pěte financěrowańske dogrono za cas 2026-2030 a pśiměrjenje myta w LND.

Parlamentariska pśirada jo organ Załožby za serbski lud, kenž póraźujo nejwušy a rozsuźecy organ, Załožbowu radu. Jej pśisłušaju zastupnika Zwězkowego sejma, zastupnika Sakskego krajnego sejma a zastupnika Krajnego sejma Bramborskeje. Pśedsedaŕ pśirady jo wót 1995 Marko Šiman (wótpósłańc Sakskego krajnego sejma).