Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Směrnicy załožby k spěchowańskemu programoju “Serbska rěc a kultura w casu strukturneje změny” schwalonej

Směrnicy Załožby za serbski lud k spěchowańskemu programoju “Serbska rěc a kultura w casu strukturneje změny” za projekty w Sakskej a Bramborskej stej byłej pśespytanej a w pśeglědanej wersiji na wurědnem pósejźenju Załožboweje rady schwalonej. Pósejźenje jo zwołała pśedsedaŕka Załožboweje rady, Susann Šenkec,  cora, 1. měrca 2022.

Směrnicy stej toś wót 02.03.2022 płaśecej a na webboce załožby wózjawjonej. Teke wótpowědne formulary za stajenje pšosbow stoje how k dispoziciji. Pšosby za to lěto mógu se hyšći až do  31.03.2022 w załožbowem zastojnstwje zapódaś.

Dla nachylnego góspodarjenja Zwězka 2022 njejo tuchylu hyšći jasne, ga trjebne spěchowańske srědki k dispoziciji stojaś budu. Zastojnstwo załožby wuchada z togo, až buźo to wót 1. julija 2022. Krotkocasnego wózjawjenja směrnicowu dla licy se z tym, až zapódaju se něnto prědne koncepcionelne pśedewześa. Za  projekty wót 2023 maju zapódawarje pšosbow cas do 30. septembra 2022.

Dalej jo wobzamknuła Załožbowa rada strukturelnu zestawu pśirady k spěchowańskemu programoju. Mjenja deje se hyšći w měrcu pśez internu woběgowu proceduru wobkšuśiś.

2021 jo wobzamknuł Zwězkowy sejm w ramiku Kazni za strukturnu změnu, až mógu se serbske nastupnosći ze strukturnych srědkow spěchowaś. Srědki wótpowědnje § 17 numer 31 InvestKG deje se pśez Załožbu za serbski lud wobgóspodariś. Za Łužyski rewěr w Sakskej stoje až do 2038 lětnje 2,5 mio. eurow k dispoziciji, w kraju Bramborska jo až do 2031 cełkownje 19 mio. eurow etatizěrowanych.

Link k směrnicy k spěchowańskemu programoju “Serbska rěc a kultura w casu strukturneje změny”

W dalšnem dypku dnjownego pórěda jo se rada ze stawom koncepcije „Serbski forum wědy pśi Lawskem arealu“ zaběrała. W planowanem twaŕskem pśedewześu w centrumje města Budyšyn deje se Serbski institut ze Serbskim kulturnym archiwom a Serbskeju centralneju biblioteku a Serbski muzej zaměstniś. Projekt se spěchujo ze strukturnych srědkow we wusokosći 44,5 mio. eurow.

Załožbowa rada jo wobzamknuła, až buźo załožba projektowy nosaŕ teje krajneje napšawy Lichotnego stata Sakska. Rada wujźo z togo, až pórucyjo Sakska w kuždej fazy planowanja a pśewjeźenja projekta trjebnu pódpěru.

Dalej jo rada wobzamknuła, až se pšawidłownje wó projekśe a mrocnikach informěrujo. Wó naslědnych projektowych fazach jo trjeba, se separatnje wótgłosowaś.

“Jadnogłosne wobzamknjenje smy se z wjelikeju procu naźěłali. Wšako jo pśedewześe nadměru wuznamne za Serbow, město a wokrejs Budyšyn, Łužycu a Saksku. Załožbowa rada jo něnto pśewzeła zagronitosć“, jo zespominała pśedsedaŕka rady Załožby za serbski lud Susann Šenkec. Rownocasnje se tomu wjaseli, až jo se financěrowanje foruma pśi Lawskem arealu ze strukturnych srědkow Sakskeje raźiło.

Jan Budar, direktor załožby, jo wudopołnił: „Z twaŕskim pśedewześim stojmy pśed nejwobšyrnjejšym wupominanim w 30-lětnych stawiznach statkowanja załožby. Źěkujomy se za pśilubjonu pódpěru Lichotnego stata Sakska, bźez kótarejež njeby se projekt zwopšawdniś góźeł.“

Za zwopšawdnjenje wjelikoprojekta jo personelne zmócnjenje załožbowego zastojnstwa trjebne. Městno za jadnu źěłowu móc projektowego wjednistwa jo mjaztym južo wupisane.

Link k wupisanju projektowego wjednistwa