Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Serbskorěcna pupka "Lingufino" se pśedstajijo

Smochćicy,

Na fachowej konferency Serbskego šulskego towaristwa a Domowiny stwórtk, 13. oktobra 2022 w Smochćicach pśedstajijo se k prědnemu razoju serbskorěcna pupka “Lingufino ”. Pleśenica jo wuknjeńska grajka, kenž spóznawa rěc a na nju reagěrujo, tak až mógu se źiśi z njeju serbski rozgranjaś a spiwaś a se pśi tom w serbšćinje wudopołnjaś.

Mimo stawiznow, dyrdakojstwow, serbskich bajkow a źiśecych spiwow wopśimjejo repertoire pupki teke gódańka a patry, a bitujo samo pśewóźowanje pśi rěšenju zubow. Lingufino pśedlažy w dwěma wersijoma: za maminorěcnych a za górnoserbski wuknjecych.

Wuwijarje drježdźańskeje firmy Linguwerk tzwr su pśedstajili publikumoju slězyny technologije a su darili załožbje městnje 50 serbskich pupkow. Załožba pśepódajo źěl pupkow pśibytnym kubłanišćam, aby źiśi pupku něnto wopytali a wužywali. W běgu lěta co Załožba pśez ewaluaciju zwěsćiś, kak se grajka wót źiśi pśiwzejo a kak ju wužywaju. Joli jo wuslědk pozitiwny, co Załožba zgromadnje z Linguwerk dalšne wopśimjeśa wuwiś.

Serbski Lingufino jo nastał ako pilotowy projekt we wobłuku slěźenja k mašinelnemu spóznawanju serbskeje rěcy. W oktobrje 2021 jo se pódpisało wótpowědujuce dogrono Załožby za serbski lud z firmu Linguwerk tzwr. Jadnaŕ firmy dr.-ing. Rico Petrick se teke z wósobinskego zajma rady na projekśe wobźělijo, wšako póchada z Wochoz a ma serbske kórjenje. Michał Cyž jo pódpěrał pśi wuwiśu stawizny a jo pśewzeł awdijowe nagrawanja w medijopedagogiskem studiju. Źiwadłownica a spiwaŕka Anna-Maria Bretschneiderec dajo Lingufinoju serbski głos. Pśi lektorizěrowanju jo pódpěrała Božena Braumanowa a pśi stawiznach wokoło zubnego gójcowka Katka Baierowa.

Serbski Lingufino njejo tuchylu na pśedań, móžo pak se w serbskich kubłanišćach a w Serbskej kulturnej informaciji (SKI) wupytaś.

Dalšne informacije:

(pśełožk: sotra.app. Pšosym zmólki k wěsći daś)