Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Serbske raźce Załožboweje rady su se na Lawskem arealu rozglědowali

Budyšyn,

Direktor Załožby Jan Budar jo serbskim raźcam Staru postownju pokazał. Historiski chrom jo se dejał do twaŕskego projekta "Serbski forum wědy" zapśěgnuś.

W pśigótowańskej klawsurje za wósebne pósejźenje Załožboweje rady 1. měrca, su se serbske raźce zaběrali zachadnu sobotu, 22. januara 2022 mimo wobgóspodarjenja srědkow strukturneje změny teke z projektom "Serbski forum wědy" na Lawskem arealu w Budyšynje. W tom zwisku su se na městnje Staru postownju na Hošic gasy woglědali. Twarjenje stoj na jadnej ze styrich lažownosćow, kótarež su za planowany wjelikoprojekt trjebne. Łoni w decembrje jo Załožba za serbski lud tu a dalšnu lažownosć wót města Budyšyna za 83.000€ kupiła.

Zachadne pónjeźele, 17. januara, stej se lažownosći něnto załožbje pśepódałej. Zapis do lažownostnych knigłow slědujo. Dalšnej trjebnej lažownosći dejtej se hyšći wót Budyšyńkeje bydleńskeje towarišnosći (BWB) kupiś.

Tuchylu źěła załožba na pśigótach za planowanje twari. W pśiducem kšacu deje se w Załožbowej raźe k tomu wšakorake wobzamknjenja wótgłosowaś. Wótwórjony jo na pśikład hyšći politiski rozsud, až pśewzejo Sakska zagronitosć za twaŕ objekta.