Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Serbska rěc na 33. Filmowem festiwalu Chóśebuz

Chóśebuz, -

Filmowy festiwal Chóśebuz rozžognujo pó 20 wupěšnych lětach “Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka”. Załožba za serbski lud jo partnaŕka 33. wudaśa festiwala a inicěrujo pód gronidłom “Heimat|Domownja|Domizna” filmowu sekciju. W toś tej sekciji se twórby filmarjow z Górneje a Dolneje Łužyce njepósrědnje do jadnanja festiwala integrěruju. Pód mjenim „Dołha nóc krótkich Łužičanow – Dołha nóc krótkich łužiskich filmow“ (Lange Nacht der kurzen Lausitzer) maju swójske městno w programje.

„Pó 20 lětach jo na casu, až pózwignjomy Łužyske filmowstwo na nowy schójźeńk a dalej na jogo profesionalizaciji źěłamy. Naša ideja, až wutwórijomy z Łužyskeju filmoweju pśeglědku młodym Łužycanaŕkam a Łužycanarjam pówabk, až se teke praktiski z filmowanim zaběraju, jo se wopokazała ako wuspěšna a ze semjenja jo mjaztym wurosła naglědna rostlina. Z togo slědujucy smy teke seś ŁužycaFilm załožyli a etablěrowali “, jo gronił Andreas Stein, jadnaŕ filmowego festiwala Chóśebuz.

Pśinoski k dłujkej nocy krotkich łužyskich filmow konkurěruju wó myto Załožby za serbski lud. Z toś tym mytom we wusokosći 1.000 euro wuznamjenijo njewótwisna jury ten film, kótaryž nawězujo na temy serbskego luda a kótaryž zapśimujo serbsku rěc. Mytowanje zarědujo se lětosa prědny raz do wobłuka pósćenja festiwalnego myta, sobotu wjacor, 11.11.2023.

„Die lange Nacht der kurzen Lausitzer - Dłujku noc krotkich łužyskich filmow – Dołhu nóc krótkich łužiskich filmow“ dožywiju woglědowarje stwórtk wjacor, 9.11.2023 wót 19 zeger w Chóśebuskem kinje „Weltspiegel“. Sobotu a njeźelu se pśinoski wóspjetuju.

Južo film swětocnego wótwórjeńskego zarědowanja 33. filmowego festiwala Chóśebuz, 07.11.2023 w Chóśebuskem Statnem źiwadle, jo serbski. Wuměłski kino-dokumentarny film „Bei uns heißt sie Hanka / Pla nas gronje jej Hanka / Pola nas rěka wona Hanka“ wót Grita Lemkoweje jo Załožba za serbski lud spěchowała. Wóspjetowanje pśedstajenja filma buźo njeźelu, 12.11.2023 zeger 12:00 w Chóśebuskej měsćańskej hali.

Program sekcije „Heimat|Domownja |Domizna“ pósćiwa se pód motom „Wendisches aus der Niederlausitz – Donald Saischowa“ mimo togo twórjenju łužyskego filmarja Donalda Saischowa.

Indigene filmowanje Sámi z Norwegskeje pokazujo se w filmje „Let the river flow“ dnja 07.11.2023 zeger 22:00 w kinje “Obenkino” ako teke 12.11.2023 zeger w 15:00 zeger w kinje “Weltspiegel”. Film tematizěrujo tak pomjenjony Alta-konflikt a jogo slědy za sebjewědobnje Sámi.

W awgusće jo se wót Sami-filmowego instituta w Norwegskej jo se zarědowała mjazynarodna filmowa konferenca. Na 17. zmakanju serbsko-nimskeje filmoweje seśi ŁužycaFilm wót 10. – 11.11.2023 w Chóśebuzu, kótarež Załožba za serbski lud sobu organizěrujo, budu se rozpšawa nazgónjenjow woglěda konference a pšašanje kótare nazgónjenja móžomy na serbski film pśenjasć, wobjadnaś.

Za dłujkolětnu pódpěru serbskego filmowego twórjenja pósćiwatej Filmowy festiwal Chóśebuz a Załožba za serbski lud zgromadnje z Serbsko-nimsku filmowu seś Łužycafilm na zarědowanju 11.11.2023 wót zeger 15:00 w Gladhouse něgajšnemu redaktoroju filmowego magacina rbb „Łužyca“ Helmuth Henneberg we wobłuku sekcije „ Heimat|Domownja|Domizna “ cesne myto.

Dopołny festiwalny program ako teke informacije k pśedani tiketow su na oficielnem webboku Filmowego festiwala Chóśebuz wózjawjone.