Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Rěcny kurs dolnoserbski A2 online

Budyšyn,

Pó tom až jo se prědny onlinowy rěcny kurs k nawuknjenju dolnoserbskeje rěcy 4. maja 2018 w Chóśebuzu zjawnosći pśedstajił, jo nowy schójźeńk A2 za dolnoserbšćinu wót źinsajšnego k dispoziciji.

Kurs "A2. Źiwnučki póbratš" wopśimjejo 522 bazowych nadawkow a 270 dalšnych zwucowanjow. Zajmce namakaju rěcny kurs pód internetoweju adresu www.sprachkurs.sorbischlernen.de.

Rowno ako južo w aprylu 2017 zawjeźonemu kursoju górnoserbskeje rěcy, jo se wón w nadawku Załožby za serbski lud wót fachnikow multimedialnego centruma za nawuknjenje rěcow (MSZ) pśi Techniskej uniwersiśe Drježdźany pód projektowym nawjedowanim dr. Karin Schöne wuwijał. Za to su stojali Załožbje pśidatne srědki z projekta "Serbska rěc w nowych elektroniskich medijach" Lichotnego stata Sakska, Bramborskeje a zwězka k dispoziciji. Wobej kursa orientěrujotej se mócnje na rěcnem certifikaśe wótpowědujucy schójźeńkoju A1/A2 Europejskego referencnego ramika (GER), kenž jo Rěcny centrum WITAJ w lěśe 2016 wuźěłał.

W srjejźišću schójźeńka A2 stoje konkretne jadnanja a situacije wšednego dnja, ako na pśikład planowanje drogowanja, wujasnjenje bydleńskich problemow z domownikom, dopšašowanje za wobejźenim, rozgrono wó chórosćach, pśigótowanje swěźenja a dogronjenje na terminy, rozgrona ze starjejšymi, zgromadne warjenje a wjele drugego.

Mimo wjele dialogow pódajo kurs awtentiske pśikłady za słuchanje a cytanje ako teke recepty, powěsći wó wjedrje a sporśe, ale teke ludowe spiwy.

Dalšne fakty skrotkim:

 

  • wobšyrny słowoskład za wuknjenje z wěcej ako 1800 wokablami,
  • wšykne dialogi a teksty k słuchanju su se nagrawali wót znatych, maminorěcnych powědarjow (wopśimjeśe wótpowědujo někak dłujkosći 2 awdijoCDkow),
  • pórucenja graśow we bogatej licbje ku skšuśenju słowoskłada, mjazy drugim wobraze połne se mjerwjecych pśedstajenjow, kwisowe graśa a puzzle,
  • wušej 60 nadawkow za zwucowanje wugronjenja a něźi 280 gramatiskich zwucowańskich nadawkow,
  • wjele mjeńšych a wětšych mytow a digitalnych "ekskursijow" do Dolneje Łužyce.

Paralelnje k wuwiśeju schójźeńka A2 jo se teke schójźeńk A1 w dolnoserbšćinje dalej wuwijał. K nowotkam słušaju za smartphony se derje góźeca rozdźěleńska wersija bokow z mjazyfeedbackom a dalšnymi, štaflowanymi rozwězańskimi pomocami. Wjele nadawkam jo se pśidał dalšny rěd a z tym pśidatne zwucowańske pórucenja pśedewšym za pisanje.

Wšykne teksty su pśiměrjone na nowe rědowanje pisanja pismika "ŕ" (wobzamknjenje dolnoserbskeje rěcneje komisije wót maja 2018).

Na zakłaźe dalšnych pśidatnych srědkow z projekta "Serbska rěc w nowych elektroniskich medijach" jo dalejwuwiśe schójźeńka B1 dolnoserbskego rěcnego kursa online až do kóńca 2020 zarucone.

Kontakt za napšašowanja:

Załožba za serbski lud
Katharina Čornakowa
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
telefon: 03591/550 310
cornak-stiftung@sorben.com