Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Pśinoski za 18. Lausitzer FilmSchau – Łužysku filmowu pśeglědku – Łužisku filmowu přehladku zapódaś

Budyšyn / Chóśebuz,

Twórjarje filmow z Dolneje a Górneje Łužyce mógu wótněnta swóje pśinoski za 18. Lausitzer FilmSchau - Łužysku filmowu pśeglědku - Łužisku filmowu přehladku, tomu wuběźowanju krotkich filmow za twórjarje filmow z Łužyce, online zapódaś a to až do 1. oktobra 2020.

Pśizwólone su filmy, kenž su maksimalnje 20 minutow dłujke, wšojadno kótarego žanra, kenž pak njejsu nastali w profesionalnem konteksće.

Pódla głownego a publikumowego myta pósći se wót lěta 2012 teke lětnje z 1.000 € dotěrowane wósebne myto Załožby za serbski lud.

Pó reglemenśe se wósebne myto jano pósći za film, kótaryž wobjadna tematiku łužyskich Serbow a/abo dwójorěcnosć Łužyce.

Wó pósćenju rozsuźijo njewótwisna tśiwósobowa jury, w kótarejž jo kuždy raz teke zastupnica/zastupnik serbskego luda.

Z wjelikeju gjardosću glědaju Serby slědk na zajźone lěto: głowne myto we wusokosći 1.500 euro stej se zawěsćiłej Lowiza Nawkojc a Zofija Cyžojc z Górneje Łužyce ze SMY (nimski: WIR SIND). We filmje wopytujo pěś luźi we wótwórjonych rozgronach, se pšašaś za swójeju indiwiduelneju pśisłušnosću k narodnej mjeńšynje w pódzajtšnej Sakskej a su pón naraz z wósobinskimi konfliktami konfrontěrowane.

Wósebne myto Załožby za serbski lud jo 2019 dobyła Hella Stoleckojc z Dolneje Łužyce za ŹIWA ŽEŃSKA - DIE WILDE FRAU. Pó wobtwarźenju jury jo film pśeznanił ze swójim poetisko-eksperimentelnym pśistupom wulicowanja stareje serbskeje powěsći. (glědaj teke casnikarstwowu informaciju 09/2019 Filmowego festiwala Chóśebuz wót 04.11.2019)

Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka jo pśecej na pśedwjacorje wótwórjenja Mjazynarodnego filmowego festiwala Chóśebuz w chóśebuskem kinje "Weltspiegel".

Aktualne informacije a modalnosći pśizjawjenja namakajośo na homepage Filmowego festiwala Chóśebuz a na facebook.

https://www.filmfestivalcottbus.de/de/news/lausitzer-filschau-2020.html
https://www.filmfestivalcottbus.de/de/service/filmanmeldung/lausitzer-filmschau-anmeldung.html
https://www.facebook.com/LausitzerFilmSchau

Kontakt za napšašowanja k wósebnemu mytoju załožby:
Załožba za serbski lud
Sylke Laubensteinowa-Polencojc
telefon 0355 48576-459
lp-stiftung@sorben.com