Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Pósejźenje załožboweje rady dnja 04.06.2021

Budyšyn,

Temy:
Ramikowe pominanja na statkowanje Serbskego ludowego ansambla (SLA) w pśichoźe
Wobsajźenje wuměłskego wjednistwa
Pśepytowanje źiwadłoweje krajiny w Kulturnem rumje Górna Łužyca - Dolna Šlazyńska

Pětk jo se schadowała Załožbowa rada Załožby za serbski lud na pśepšosenje jeje pśedsedaŕki Susann Šenkec. Jo to było dalewjeźenje majskego pósejźenja.

Glědajucy na to, až źěłowe dogrono intendantki SLA, kněni Judit Kubicec, kóńc toś teje grajneje periody wuběžyjo, jo Załožbowa rada w decembrje 2020 wócakowanje sformulěrowała, až pśedpołožyjo se jej rozpšawa źěłabnosći intendantki, analyza potenciala a koncepcionelne naraźenja za wopśimjeśowe dalejwuwiśe SLA. Direktor załožby jo dostał nadawk, do toś togo koncepta wuslědki rozgronow ze sobuźěłaśerjami SLA a pósuźowanja dalšnych fachnikow zapśimjeś. Zeběrajucy jo gronił Jan Budar k tomu: "Serbski ludowy ansambl jo měł wót 1990tych lět mócny žarjeński kurs a wšake změny we wjednistwje pśetraś. Pó góspodaŕskej konsolidaciji w slědnych lětach a tuchylnem pśetwarjenju k pólěpšenju rumnostnych wuměnjenjow dejał něnto fokus na stabilizěrowanju wuměłskeho nawjedowanja ako teke na wuwóstśenju wopśimjeśowego profila a dalšnego wuměłskego wuwiśa lažaś. Pśi tom dejali se wšykne sparty zapśimjeś."

Załožbowa rada wócakujo k wuzwignjenju jadnoraznosćí ansambla w pśichoźe dobre źiwanje na slědujuce wopśimjeśowe śěžyšća:

  • wusměrjenje na serbsku jawišćowu muziku a folklorne reje ako teke na serbske a słowjańske kompozicije
  • wuslěźenje a wobźěłanje až doněnta njeznatego resp. wuwiśe nowego serbskego repertoira
  • spěchowanje serbskich lajkow a serbskego wuměłskego dorosta
  • iniciěrowanje a pódpěra serbskich kulturnych projektow
  • etablěrowanje mjeńšych kulturnych formatow w dwójorěcnyma Łužycoma
  • statkowanje ako pósłańc, tek w digitalnych medijach a glědajujucy na potenciale strukturneje změny
  • aktiwne wobźělenje na wuwiśu serbskego kulturnego žywjenja, źiwajucy na wócakowanja wšakorakich cilowych kupkow

Wuměłske wjednistwo SLA ma až k pósejźenju Załožboweje rady w nazymje 2021 konkretne napšawy ako teke ramikowy grajny plan pśedstajiś, źiwajucy na pomjenjone śěžyšća. Do koncepcionelnych pśemyslowanjow maju se relewantne serbske zajmowe kupki zapśimjeś. Załožbowa rada wócakuje wót pśedsedaŕstwa chora a wót zawodneje rady domu, aby interne konflikty do zjawnosći njenosyli, ale je zgromadnje z wjednistwom domu konstruktiwnje rozwězali.

Załožbowa rada jo wobzamknuła, tuchylnego zastupjarja intendantki SLA, kněza Tomaša Kreibicha-Nawku, k 1.08.2021 na dwě lěśe komisariski k intendantoju SLA pówołaś. Rownocasje ma direktor załožby dogrono z doněntajšneju pśekupniskeju jadnaŕku, kněni Dianu Wagneroweju, až do 31.07.2023 pódlejšyś.

Direktor załožby Jan Budar jo informował Załožbowu radu mimo togo wó wuslědkach pśepytowanja źiwadłoweje krajiny w Kulturnem rumje Górna Łužyca - Dolna Šlažyńska z dnja 01.12.2020, kótarež jo pśewjadła Müncheńska póraźowańska firma actori.

Facit Załožboweje rady jo, až njejsu strukturne napšawy, póśěgujuce se na ceły Kulturny rum Górna Łužyca - Dolna Šlažyńska, za dopołnjenje specifiskego nadawka Serbskego ludowego ansambla a serbskego źěla Němsko-Serbskego ludowego źiwadła zmysłapołne. Wótwažowaś ma se, lěc zamóžo pśirědowanje ansambla wětšym strukturam z wida jadnotliwych wuměłcow šyrokosć repertoira a wuměłsku wšakorakosć ako teke direktne pśirownanje we wětšem kolegiumje a z tym wuměłske wupominanje pówušyś.

Zmysłapołne pak by było, ideju kulturnego ruma dalej wjasć a wobstojecu wjelebocnosć prezentěrowaś z tym, až se kooperaciske projekty wósebnje z orchestrom, baletom a muzikowym źiwadłom iniciěruju. Město pśesajźenja drastiskich strukturnych napšawow by zmócnjenje zgromadnego źěła mjazy SLA a Budyšyńskim źiwadłom załožbowemu zaměroju wěcej wótpowědowało. Wuměnjenje za to pak jo, až sebje wuměłski personal serbsku specifiku pśiswójujo a ju ako jadnoraznosć aktiwnje dalej wuwija.

Pśedsedaŕ Kulturnego konwenta Górna Łužyca - Dolna Šlazyńska a zastupujucy cłonk Załožboweje rady, krajny raźc Bernd Langa wócakujo wót Sakskeje, až se kulturne rumy pó wótběžanju kulturnego pakta financielnje tak wugótuju, až se bogata wšakorakosć źiwadłow w kulturnem rumje w jeje eksistency njewobgrozujo.