Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Nowa Załožbowa rada wuzwólona

Budyšyn,

Wałtoru, dnja 23.05.2023 jo se wótměło w Serbskem domje w Budyšynje nalětne pósejźenje Załožboweje rady. W prědnem źělu pósejźenja zakóńcychu doněntejšne serbske raźiśele swójo źěło a su nadawki pśepódali swójim naslědnikam. Wótpósłańc Sakskeje Marko Šiman a direktor załožby Jan Budar stej se wutšobnje źěkowałej raźiśelam, wósebnje pak Susann Šenkec za jeje wuznate źěło ako pśedsedaŕka rady w slědnyma legislaturoma a Bjarnatoju Cyžoju, kenž jo pó 32 lětach swój mandat w raźe złožył.

konstituěrowanju noweje Załožboweje rady za legislaturu 2023 #027# su sebje cłonki a cłonki Marka Kowarja za nowego pśedsedarja wuzwólili. Jogo zastupujotej wušy šołta Budyšyna Karsten Vogt a šołta Lubnjowa Helmut Wenzel. (wó zestajenju Załožboweje rady móžośo how cytaś.)

Na pósejźenju su pśigłosowali raźiśele wšakim změnam w směrnicy załožby, ako teke w směrnicoma za strukturne srědki. Změny mjazy drugim zarucyju, až towaristwa teke w pśichoźe njetrjebaju swóje projekty pśedfinancěrowaś, ako to nowe pśedpise w góspodaŕskem pórěźe Sakskeje pópšawem pśedwiźe. Pšosby stajarje za strukturne srědki Sakskeje pak dejali źiwaś, až se pśez změnu směrnice termin zapódaśa pšosby na 31. julij pśesunjo. Dalej jo Załožbowa rada spěchowańskej koncepciji za strukturne srědki wobzamknuła, źož su wuměnjenja, póstupowanje a kriterije spěchowanja bližej wopisane.

W dalšnem dypku dnjownego pórěda jo rozpšawjał jadnaŕ LND Syman Pětr Cyž wó wusměrjenju nakładnistwa a wó stawje pśiměrjenja tarifow. Cłonki gmejnskeje rady su se z nim teke wó tuchylu napnětej personelnej situaciji w nakładnistwje rozgranjali. Wóni rozsuźichu, až ma se direktor za pósuźowanje situacije až do zachopjeńka julija wót zawodneje rady, pśirady, eksterneje medatorki a jadnarja dalšne rozpšawy wupšosyś. Jadnaŕ ma mimo personalnych nastupnosćow rownocasnje nadawk, dalej intensiwnje na zawjeźenju nowego tarifa źěłaś.

Staw twaŕskego projekta „Serbski forum wědy na Lawskem arealu“ pśedstajijo raźiśelam kněz Branczeisz wót firmy ZP, kenž projekt wót lětosnego měrca pśewóźujo. Architektowe wuběźowanje jo mjaztym zakóńcone. Cełkownje jo se 18 naraźenjow zapódało. Pśiducy tyźeń, 1. a 2. junija, schadujo se komisija, kenž wó mytowanju rozsuźijo. Pó pósejźenju buźo Załožba wšykne zapódane modele zjawnje spśistupniś a w Serbskem domje wustajaś. Dobyśaŕska pśedłoga twóri zakład za dalšne planowańske a pśizwóleńske kšace. Wusoka šula Zgórjelc / Žytawa projekt z energijowym konceptom pśewóźujo.

Dalšne temy pósejźenja su byli wótlicenje etatowego lěta 2022 a wužywanje wuškownych srědkow, wulichowanje pśirady LND ako teke pśirady Serbskego ludowego ansambla z rukowanja za góspodaŕske lěto 2021 a wulichowanje direktora z rukowanja za góspodaŕske lěto 2019.

Do pśirady Serbskego ludowego ansambla jo rada kněza Michaela Appela ako zastupnika z Bramborskeje pówołała. Wón naslědujo kněni Claudiju Drews, kótaraž jo se na wuměńk pódała.

(pśełožk: sotra.app, zmólki pšosym na F. Birkhofenowu)

 

Protokol wobzamknjenjow:

Dalšne rozpšawy w medijach: