Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Něnto krótkofilmy za Łužysku filmowu pśeglědku zapódaś!

Cottbus/Chóśebuz,

Glědajśo se z filmarjami! Jo zasej tak daloko, zapódajśo hyšći až do 1. oktobra waše filmy za Łužysku filmowu pśeglědku. Wšojadno lěc z handyjom filmowane abo z kameru wjerśone, wšykne krotkofilmy su witane!

Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka: Łužyca jo kraje pśesegajuca a toś su teke wšykne filmarje z Górneje a Dolneje Łužyce napominane, swóje filmy zapódaś.

Wót šćita klimy pśez strukturnu změnu, wót serbskich tradicijow až k modernje, wšedne starosći, fantazija abo lubosć - tematiski njeznajo Łužyska filmowa pśeglědka žedne granice. Jadnučke wuměnjenja: filmy njesměju w komercielnem konteksće nastaś a njesměju dlejše ako 20 minutow byś.

Až do 01. oktobra móžośo filmy how zapódaś: https://www.filmfestivalcottbus.de/de/festival/lausitzer-filmschau.html

Pónjeźele, 7. nowembra 2022 zeger 19 zachopijo Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka pótom tradicionelnje festiwalny tyźeń 32. filmowego festiwala Chóśebuz (8.-13.11.2022) w filmowem źiwadle swětowy špihel Chóśebuz.

Myta

Mimo sławy a cesći maju wšykne wobźělniki šansu na tśi myta:

Za nejlěpšy film pósćijo se głowne myto we wusokosći 1.500 euro, pósćone wót APEX projekta Chóśebuz. Wó pósćenju myta rozsuźijo njewótwisna jury, kenž wobstoj z tśich wósobow.

Wósebne myto Załožby za serbski lud, kótarež se bźezwuwześnje filmoju ze serbskeju tematiku pósćiwa, serbsku rěc zapśimjejo a toś tu pó móžnosći direktnje nałožujo, jo dotěrowane z 1.000 eurami. Wó mytowanju rozsuźijo tejerownosći jury.

Mimo togo wótgłosuju woglědowarje Łužyskeje filmoweje pśeglědki na wjacor zarědowanja wó dobyśarju publikumowego myta: nakupowański bony w gódnośe 250 euro, kenž se wót nakupowańskego centruma SpreeGalerie w Chóśebuzu pósćiwa. Dobyśaŕ publikumowego myta jo film z nejwěcej wótedanymi głosami. Wón se pśez wulicenje zwěsćijo.

 

Akcija! – der Filmförderpreis/filmowe spěchowańske myto
Nowe myto na Łužyskej filmowej pśeglědce za nejlěpšu filmowu ideju

Lětosa wuznamjenijo na Łužyskej filmowej pśeglědce, pśidatnje k južo wobstojecym mytam, nejlěpšy filmowy koncept. Wšojadno lěc lubosćinska romanca, krimi abo comic, tematiski njejsu žedne granice stajone, ale dolnoserbska rěc ma se w filmje powědaś. Mimo togo ma team, kenž filmowy koncept zapódajo, nanejmjenjej z tśich za filmy zagórjonych wobstaś.

1.000 euro dawa za TYN pśeznanjecu filmowu ideju, k tomu budget za produkciju.

Pśi wuwiśu scenarijow, techniskem pśesajźenju a rězanju pomoga dobyśarjam filmowy profi. Profesionalne pśewóźowanje za wšykne pšašanja kołowokoło dolnoserbskeje rěcy dostanjośo wót Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu.

W lěśe 2023 pokazujo se gótowy film, kenž musy mjazy pěś a dwaźasća minutow dłujki byś, na Łužyskej filmowej pśeglědce.

Wobźěliś mógu se wšykne za filmy zagórjone teamy mjazy 12 a 25 lětami ze sedłom we Łužycy. Pósćelśo krotkowabjenje a filmowu ideju až do 23. oktobra na filmschau@filmfestival-cottbus.de

Akcija! – der Filmförderpreis/filmowe spěchowańske myto w cełkownej gódnośe 3000 euro, pósćijo se wót Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu a Filmowego festiwala Chóśebuz.

(pśełožk ze sotra.app)