Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Mytowanje we wuběźowanju idejow “Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet.“ 2023

Budyšyn,

Załožba za serbski lud a jury wuběźowanja stej nejlěpše projektowe ideje mytowałej. Na swětosnem mytowańskem zarědowanju pětk, dnja 17.11.2023, stej wónej mytowe pjenjeze wózjawiłej a dawarjam idejow wjele wuspěcha pśi zwopšawdnjenju jich projektow žycyłej.

Nejlěpše pógódnośenja su rěcne projekty z Dolneje Łužyce dojśpili, źož grozy, až se dolnoserbska rěc - pózgubijo, dokulaž licba maminorěcnych se pómjeńšujo a jo lěbda nowych powědarjow. A teke šulski system jo jano pó źělach zamóžny, pśeśiwo tomu z młodymi powědarjami statkowaś.
Tak co na pś. gmejna Dešno-Strjažow koncept za natwaŕ serbskego "rěcnego gnězda" naźěłaś a doněnta njesaněrowane twarjenje někak 150 lět starego gmejnskego Nowakojc dwóra zwužytkowaś a tak na móžne pśiduce drogi pokazaś, kak móžo se pśez wutwórjenje serbskego zarědowanišća pśinosowaś k rewitalizaciji dolnoserbskeje rěcy a jeje widobnosći.
Domowinska župa Dolna Łužyca z. t. co koncept za imagowu kampanju za dolnoserbšćinu w kraju Bramborskej naźěłaś. Imagowa kampanja dej na pozitiwne nazgónjenja imagoweje kampanje w Lichotnem kraju Sakska "Sorbisch? Na klar!" nawězaś, se z pšašanim gódnoty dolnoserbskeje rěcy rozestajaś - nic jano za Serbow samych, ale rowno tak za komuny, wokrejse, kraj Bramborska, towarišnosć zewšym, zwězanosć a měrniwu zgromadnosć.

Wuběźowanje idejow "Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." jo Załožba pó prědnem wupisanju w lěśe 2021 dnja 22.05.2023 drugi raz wupisała. Wuběźowanje jo spěchowański instrument, kótaryž projektowe spěchowanje załožby wudopołnjujo, a se wusměrijo wósebnje na to, až se ideje a iniciatiwy spěchuju, z kótarymiž móžotej se serbska kultura a serbska rěc na originalnu wašnju, w regionje na statkownu wašnju a do pśichoda pokazujucy widobnej scyniś. Wósebny wuznam ma pśi tom dwójorěcnosć Łužyce.
Towaristwa, institucije, komuny, priwatne wósoby atd. su mógali až do 25.07.2023 swóje projektowe ideje zapódaś.

Cełkownje 70.000 EUR su stojali za mytowe pjenjeze k dispoziciji, kótarež su měli se za zwopšawdnjenje wótpowědujucych projektow zasajźiś: 6 x 1.000,00 EUR, 4 x 3.500,00 EUR, 4 x 5.000,00 EUR a 3 x 10.000,00 EUR.

Nadawk, zapódaśa wuběźowanja pógódnośiś, jo měła wót Załožby za serbski lud pówołana 12-cłonkojska jury, w kótarejž su byli zastupjone Serby a se za serbstwo angažěrujuce wósoby z cełeje Łužyce a wšakich wobłukow serbskego kulturnego žywjenja. Z cełkownje 50 zapódaśow jo dejało se 17 projektowych idejow wuzwóliś, kótarež se z mytowymi pjenjezami pógódnośiju.
Pśi pógódnośenju jo se procedura pógódnośenja z dypkami nałožowała. Zakład su pśi tom byli do togo póstajone pógódnośeńske kriterije.
Pó pósejźenju jury dnja 13.09.2023 jo Załožba za serbski lud wšykne 17 za mytowanje wubranych projektowych idejow bźez informacije wó mytowych pjenjezach wózjawiła.

Wšykne 17 projektowych idejow inkluziwnje mytowe pjenjeze namakajośo namakajośo how a wěcej informacijow na našom internetnem boce k wuběźowanju.

Livestream zarědowanja namakajośo pód:
https://vimeo.com/event/3888661/embed

Fota: Hanka Šěnec