Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Mytowanje w idejowym wubědźowanju

Prěnje idejowe wubědźowanje załožby "Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." w 30. lěće jeje wobstaća so derje poradźiło

Idejowe wubědźowanje "Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet." Załožby za serbski lud nastorči so ze zaměrom pytanja za inowatiwnymi a naslědnymi idejemi, z kotrymiž hodźała so serbšćina wožiwić a we wšědnym dnju lěpje zakótwić, zo by so serbska zhromadnosć zesylniła a identita skrućiła.

Narěčał je so šěroki kruh móžnych požadarjow: wot priwatnych wosobow, towarstwow a zwjazkow, přez pěstowarnje, šule, horty, młodźinske kluby hač ke komunam, komunalnym a sociokulturne zarjadnišćam běchu wšitcy namołwjeni, so wobdźělić.

W srjedźišću steješe žiwa serbska rěč a identita. Ideje njeběchu tematisce a geografisce wobmjezowane, dyrbjeli pak realizujomne, inowatiwne a naslědne być. Dale hódnoćeše so na přikład, kak so projekt w regionje wotbłyšćuje, kajki je wothłós w zjawnosći a hač su w datym padźe kooperaciscy partnerjo zawjazani.

Njewotwisna jury (3 x Hornja Łužica, 3 x Delnja Łužica a 1x Slepo) zapodate ideje, w cyłku bě jich 66, fachowje posudźowaše a rozdźěli pjenježne myta w cyłkownej wysokosći 80.000 EUR.

Česćowanje mytowanych lětušeho wubědźowanja běše pjatk, 3. decembra 2021 online.
24 idejow so mytowachu, wo to tři z 10.000 eurami. Hłowne myta spožčichu so:

- towarstwu Nachwuchs-Literatur-Zentrum "Ich schreibe!" e.V. w Złym Komorowje za ideju "Sorbe" njeje zmjerznjeny přikusk ("Sorbe" ist keine gefrorene Nachspeise)

- towarstwu Studnja - Niedersorbischer Kulturverein e.V. w Choćebuzu za ideju SERBSKI TRANZIT

- a towarstwu Škit z.t. w Budyšinje za ideju Serbska bajowa hońtwa

Direktor załožby, Jan Budar, ćehnje spokojom facit: "Wjeselimy so, zo je so hnydom prěnje idejowe wubědźowanje załožby takle přiwzało a poradźiło. Mnóstwo zapodaćow je nas překwapiło a ideje su přewšo zajimawe - wulki dźak wšěm wobdźělnikam! Smy přeswědčeni wo tym, zo su wšitke zapodate namjety wažne za dalše wozrodźenje a pěstowanje serbskeje rěče a kultury. Tohodla pak je so jury dyrbjała za 24 projektow rozsudźić, kotrež su sej myto wudobyli. To bě wulki narok za nju, hladajo na wulku prócu požadarjow a tež wosebje na to, zo běše časowa doba za posudźowanje jara krótka. Tohodla so wšěm juroram wutrobnje za jich zamołwite dźěło dźakuju. Wšitkim mytowanym přeju wuspěch za zeskutkownjenje jich předewzaćow a wšěm tym, kiž lětsa hišće k dobyćerjam njeliča, njepowalny elan na dobro serbskeje rěče."

Startowało běše wubědźowanje 1. septembra 2021 a traješe do 7. nowembra 2021. Mytowane ideje měli so nětk hač do 31. decembra 2022 zrealizować.

pśeglěd nosarjow myta

dalšne informacije pód https://stiftung.sorben.com/dolnoserbski/projekty-zalozby/wubezowanja