Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Myto Ćišinskego 2023

Budyšyn,

Myto Ćišinskego pósćijo Załožba za serbski lud za pśesegajuce zasłužby na pólu serbskeje kultury, wuměłstwa abo wědomnosći. Z nim spomina se na klasikarja serbskeje literatury Jakuba Barta-Ćišinskego (1856-1909). Załožba pósćiwa toś to myto kužde druge lěto wuznamnym wósobinam z Górneje a Dolneje Łužyce.

Pósćenje Myta Ćišinskego a Spěchowańskego myta Ćišinskeho pśewzejo na swětosnosći dnja 14. oktobra 2023 zeger 16 w Smochčańskem kubłanišću swětego Bena w Smochćicach (pla Budyšyna) kněni Natalie Pawlik, nadawk mějuca zwězkowego kněžaŕstwa za pšašanja wusedlarjow a narodnych mjeńšynow.

Myto Ćišinskego 2023 pósćijo se Jurjoju Łušćanskemu za jogo wjelebocne płodne kulturne a wuměłske statkowanje a za wobstawne wuźaržowanje zwiskow k słowjańskim susedam na dobro serbskego luda.

Jurij Łušćanski jo se naroźił 1951 w Njebjelčicach. Jo se stał pózdźej z kapałnikom pśi Drježdźańskej Dwórskej cerkwi, jo se wukubłał na pismikarja w Budyšynje a bu spiwaŕ w Serbskem ludowem ansamblu. Pó tom jo studěrował na Wusokej šuli „Carl Maria von Weber ” w Drježdźanach klasiski spiw. Z lěta 1979 jo źěłał w Barlinju ako muzikowy redaktor telewizije NDR. 1992 jo se wrośił do Łužycy a nastupi źěło w Domowinskem zastojnstwje, zaprědka ako referent za „zjawnostne“. Pózdźej jo był až do togo, až je se pódał na wuměńk, zagronity za wobłuk „kulturne nastupnosći a wukraj“.

Spěchowańske myto Ćišinskego 2023 pósćijo se Gregoroju Kliemoju za jogo kreatiwne a wjelebocne kulturne źěło, za zamóžnosći wšykne generacije za Dolnoserbstwo zagóriś ako teke inowatiwne muzikowe projekty zwopšawdniś.

Gregor Kliem, naroźony w lěśe 1990 w serbsko-nimskej familiji, jo muzikaŕ, muzikowy wědomnostnik ze śěžyšćom “muzikowa etnologija” a źěła ako muzikowy a kulturny redaktor w serbskej redakciji rbb. Kliemojc starjejšej stej muzikaliske zajmy syna wót cełego zachopjeńka pódpěrowałej. Južo ako 4-lětny gólc jo chopił wukubłanje na chóśebuskem konserwatoriumje. Lěto pózdźej jo wuměł graś na flejśe, pón jo se malsnje za akordeon rozsuźił. Wót pětego lětnika jo Gregor Kliem wuknuł we wugbaśowej profilowej rědowni na Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu, źož jo 2009 swóju abituru złožył. Wót lěta 2010 jo studěrował 3 lěta na uniwersiśe w Lipsku muzikowe wědomnosći. Tomu slědowali su 3 dalšne studijne lěta w Hali nad Solawu na Martin-Lutherowej uniwersiśe za muzikowu etnologiju.

Źinsa źěła Gregor Kliem za Bramborske serbske radijo, za serbsku redakciju rbb.

Wó pósćenju mytow jo kuratorij Myta Ćišinskego pód nawjedowanim tegdejšeje pśedsedaŕki Załožboweje rady Susann Šenkec 2. maja 2023 rozsuźił.

Wobej myśe pósćijotej se z wopismom a cesneju glicku z pódobnosću Ćišinskego. Głowne myto jo z 12.000 euro dotěrowane, spěchowańske z 4.000 euro.