Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Kněžaŕstwo Bramborskeje jo Stwórtemu financnemu dogronoju Załožby za serbski lud pśigłosowało

Pódstupim / Budyšyn,

Bramborske statne kněžaŕstwo jo w źinsajšnem kabinetowem pósejźenju (18. maja 2021) pśigłosowało Stwórtemu financnemu dogronoju ku zgromadnemu financěrowanju Załožby za serbski lud pśez Zwězk, Bramborsku a Lichotny stat Sakska w lětach 2021-2025. (glej pśipołožona casnikaŕstwowa informacija MWFK)

Z jasnym stopnjowanim pśipłaśonkow njezarucyjo se jano doněntajšne źěło załožby, ale tek zwopšawźenje nowych napšawow. K tomu groni Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud: "Z pówušenim pśipłaśonkow wot 2021 ma Załožba za serbski lud prědny raz w swojich stawiznach móžnosć, w nowych nuznje trjebnych wobłukach statkowaś. Głownje su to skšuśenje rěcnych rumow, profesionalizěrowanje marketinga a zapśěgn­jenje serbšćiny do modernych rěcnych technologijow. Mam pówušenje pśipłaśonkow za znamje dłymokeje dowěry do źěła załožby. Až mamy ako Serby něnto planowańsku wěstosć a móžomy rownocasnje nowe póla statko­wanja natwariś, jo wjelika motiwacija do pśichoda."

Pśedsedaŕ Domowiny, Dawid Statnik, wugronijo se tak: "Ze źinsajšnym rozsudom za Stwórte financne dogrono wó Załožbje za serbski lud jo krajne kněžaŕstwo w Podstupimje swójo spušćobne partnaŕstwo ze serbskim ludom wobkšuśiło. Bramborska jo se w zajźonem lěśe wóspjet ako swěśak nacasneje politiki we wobchadanju z narodneju mjeńšynu wupokazała: nowelěrowanje serbskeje kazni, rownogódnosć serbšćiny pla mjenjow drogow a na toflach zjawnych twarjenjow, financěrowanje głownoamtskich zagronitych wokrjesow atd. Togodla se wjaselimy, až jo Bramborska něnto tek zwólniwa, swójej zagronitosći za pśichodne pjenjezne wugótowanje załožby wótpowědowaś. Z tym buźo móžno, bólosne skrotcenja zajźoneju lětźesatkowu tšošku wurownaś a serbsku jadnoraznosć Łužyce tek w cełkownem zajmje regionje na bramborskem boku hyšći mócnjej profilěrowaś."

Kathrin Šwjelina, pśedsedaŕka Rady za nastupnosći Serbow wugronijo se tak: "Ze źinsajšnym pśigłosowanim jo źěło załožby za pśiduce lěta źěkowano dalejwjeźenju financneje pódpěry zboka Zwězka a wobeju krajowu zawěsćone. Załožba za serbski lud móžo na jadnom boce swóje tarifowe winowatosći dopołniś, na drugem dostanjo móžnosć we wobłuku spěchowanja rěcy nowe akcenty póstajaś. My gódnośimy to ako jasny politiski signal za Serbow we Łužycy bydlecych. Rada jo w tom zwisku za swójo pśiduce pósejźenje dnja 1. junuja 2021 dolnoserbskich cłonkow załožboweje rady wó rozpšawu wugbanego źěła pšosyła."

Až móžo Załožba za serbski lud z pówušenim pśipłaśonkow planowaś, jo rezultat angažěrowanego źěła zagronitych Zwězka, Bramborskeje a Sakskeje ako teke cłonkow Załožboweje rady a Parlamentariskeje pśirady Załožby za serbski lud.