Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Jury jo dobyśarjow z wuběźowanja idejow wuzwóliła

Budyšyn,

Załožba za serbski lud jo 22. maja 2023 wuběźowanje idejow „Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet” (2023) wupisała. Zaměr wuběźowanja jo, zwopšawdnjenje projektow a iniciatiwow spěchowaś,kótarež se ze serbskeju rěcu a kulturu na originelnu wašnju, regionalnje statkownje a do pśichoda pokazujucy zaběraju. Wósebny wuznam ma pśi tom žywa dwójorěcnosć.

Až do 25. julija 2023 su mógali towaristwa, komuny, gmejny, institucije, priwatne wósoby a druge nosarje swóje ideje zapódaś.

12-cłonkojska jury, kótaraž jo se wót Załožby za serbski lud na zakłaźe naraźenjow wšakich towaristwow a priwatnych wósobow pówołała, jo měła nadawk z cełkownje 50 zapódaśow 17 wuzwóliś, kótarež gódnośe se z mytowymi pjenjezami.

„Smy se wjelgin nad wjele zapódaśami wjaselili, kótarež wótbłyšćuju wjelerakosć serbskeje kultury. Togodla njejo lažko było, rozsudźiś. Naźejamy se, až smy rowno pšawe ideje wubrali a žycymy sebje, až wše projekty – teke njemytowane ideje – swóju drogu namakaju“, tak statement jury.

Za mytowanje jo jury slědujuce projekty wuzwóliła:

 • Koncept za natwaŕ serbskego „rěcnego gnězda“ w Dešnje (gmejna Dešno-Strjažow)
 • Koncept za imagowu kampanju za dolnoserbsku rěc w Bramborskej (DOMOWINA – Župa DolnaŁužyca z. t.)
 • Slawiniada - serbsku rěc pśesegujucy a słowjańske rěcy zwězujucy wuknikojski projekt (dr. Jana Šołćina, Budyšyn)
 • Rěcny kafej a rěcny swěźeńk (Domowina Niederlausitz Projekt gGmbH)
 • Animěrowany muzikowy wideo wó serbskich stawiznach (Pětr Dźisławk, Radwor)
 • Serby a socialne seśi (Matej Dźisławk, Hodźij)
 • Jo śěžko stat wobkněžyś, hyšći śěžej wobkněžyś źiwadło! Festiwal serbskego lajskego źiwadła. (towaristwo „Bratrowstwo”, źiwadłowa kupka)
 • Nowy rěcny rum za serbske źiśi w Lipsku (Florian Brězan, Lipsk)
 • Serbšćina w Zgórjelskem wokrejsu widobna - z našym nowym casopisom „Žrědło” (Domowina – Župa Jakub Lorenc-Zalěski z. t., Slepo)
 • Serbski sociokulturny centrum „Lipa” w Smjerdźacej – wuźěłanje koncepcije (Serbske šulske towaristwo z. t.)
 • Piśa a jěze serbski skazaś! (Jan Hrjehor, Ralbicy-Róžant)
 • Serbski póstrow - wendische Grußkarte (Cindy Janhoefer, Bórkowy – Błota)
 • Na slědach našych źiśi w Slěpjańskej wósaźe (Domowina – Župa Jakub Lorenc-Zalěski z. t., Slepo)
 • Spiwny žeńskecy kurs social folk - „běły głos” a serbski spiw (Walburga Wałdźic, Lipsk)
 • Lutki w Nowych Wikach (Neupetershainer Geschichten e. V.)
 • Seniorske źiwadło k temje módrośišć (Romy Fröhlich, Chóśebuz)
 • Serbski kopańcowy camp za źiśi (Serbske šulske towaristwo z. t.)

Wusokosć mytowych pjenjez buźo Załožba za serbski lud akle na preměrowańskem zarědowanju dnja 17. nowembra 2023 w Budyšynje wózjawiś.

Pśigranjańska partnaŕka za wuběźowanje jo:

Anka Němcec/Niemz
Załožba za serbski lud / Stiftung für das sorbische Volk
Póstowe naměsto / Postplatz 2
02625 Bautzen/Budyšin
+49 (0)3591 550 319
ideenwettbewerb@sorben.com
a.niemz-stiftung@sorben.com