Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Glědajśo! Krotkofilmy za Łužysku filmowu pśeglědku mógu se zapódaś!

Chóśebuz, -

Filmarje glědajśo! Jo zasej tak daloko, zapódaśe za Łužysku filmowu pśeglědku startujo. Wšojadno lěc z handyjom filmowany abo z kameru wjerśone, wótněnta móžośo waše krotke filmy zapódaś.

Lausitzer Filmschau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka: Łužyca jo kraje pśesegajuca a tak su wšykne filmarje z Górneje a Dolneje Łužyce napominali, swóje filmy zapódaś.
Wót šćita klimy pśez strukturnu změnu, wót serbskich tradicijow až k modernje, wót wšednych starosćow, fantazijow a lubosći – tematiski njestaja łužyska filmowa pśeglědka žedne granice. Jadnučke wuměnjenja: filmy njesměju w komercielnem konteksće nastaś a njesměju dłujkosć 20 minutow pśekšocyś. Dokradnje reglement how.

Až do 01. oktobra mógu se filmy how zapódaś.
Pónjeźele, 6. nowembra 2023 wótwórijo Lausitzer Filmschau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka pótom tradicionelnje zeger 19 festiwalny tyźeń 33. filmowego festiwala Chóśebuz (7.-12.11.2023) w Chóśebuskem filmowem źiwadle.

myta

Mimo sławy a cesći maju wšykne wobźělniki šansu na tśi myta: Za nejlěpšy film se pśepóda głowne myto we wusokosći 1.500 euro, załožony wót APEX projekt Chóśebuz. Wó pósćenju myta rozsuźijo njewótwisna, tśigłowa jury.

Wósebne myto Załožby za serbski lud, kótarež se jano na film pósćiwa, kótarež se na temy serbskego luda nawězujo, serbsku rěc zapśimujo a ju, źožkuli jo móžno, direktnje nałožujo, jo dotěrowane ze 1.000 euro. Wó rozdaśu rozsuźijo tejerownosći jury.

Woglědowarje Łužyskeje filmoweje pśeglědce rozsuźiju z pomocu głosowańskego lisćika wjacor zarědowanja wó dobyśarju myta publikuma, nakupowański bon w gódnośe 250 euro. Dobropis pódawa SprjewinaGalerija – cityjowej nakupowańskej kafejowni w Chóśebuzu. Dobyśaŕ publikuma jo film z nejwěcej pśez głosowańske lisćiki wótedanych głosow. Wón se pśez wulicenje zwěsćijo.