Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Glědajśo! Krotkofilmy za Łužysku filmowu pśeglědku mógu se zapódaś!

Chóśebuz, -

Filmarje a filmarki glědajśo! Jo zasej tak daloko, zapódaśe za Łužysku filmowu pśeglědku startujo. Wšojadno lěc z handyjom filmowany abo z kameru wjerśone, wótněnta móžośo waše krotke filmy zapódaś.

Lausitzer FilmSchau - Łužyska filmowa pśeglědka - Łužiska filmowa přehladka: Łužyca jo kraje pśesegajuca a tak su wšykne filmarje z Górneje a Dolneje Łužyce napominali, swóje filmy zapódaś.

Wót klimowego šćita pśez strukturnu změnu, wót serbskich tradicijow až k modernje, wót wšednych starosćow, fantazijow a lubosći – tematiski njestaja łužyska filmowa pśeglědka žedne granice. Jadnučke wuměnjenja: filmy njesměju w komercielnem konteksće nastaś a njesměju dłujkosć 20 minutow pśekšocyś. Dokradnje reglement how.

Až do 01. oktobra mógu se filmy how zapódaś.
Pónjeźele, 6. nowembra 2023 wótwórijo Lausitzer FilmSchau – Łužyska filmowa pśeglědka – Łužiska filmowa přehladka tradicionelnje zeger 19 festiwalny tyźeń 33. Filmowego festiwala Chóśebuz (7.-12.11.2023) w "Weltspiegel".

myta

Mimo sławy a cesći maju wšykne wobźělniki šansu na tśi myta: Za nejlěpšy film se pśepóda głowne myto we wusokosći wót 1.500 euro, wustajone wót APEX projekt Chóśebuz. Wó pósćenju myta rozsuźijo njewótwisna, tśigłowa jury, kótarejž kuždy raz teke zastupnik / zastupnica serbskego luda pśisłušajo.

Wósebne myto Załožby za serbski lud, kótarež se jano na film pósćiwa, kótarež se na temy serbskego luda nawězujo, serbsku rěc zapśimujo a ju, źožkuli jo móžno, direktnje nałožujo, jo dotěrowane ze 1.000 euro. Wó rozdaśu rozsuźijo tejerownosći jury.

Woglědowarje Łužyskeje filmoweje pśeglědce rozsuźiju z pomocu głosowańskego lisćika wjacor zarědowanja wó dobyśarju myta publikuma, nakupowański bon w gódnośe 250 euro. Dobropis pódawa SprjewinaGalerija – cityjowej nakupowańskej kafejowni w Chóśebuzu. Dobyśaŕ publikuma jo film z nejwěcej pśez głosowańske lisćiki wótedanych głosow. Wón se pśez wulicenje zwěsćijo.


Akcija! – Spěchowańske myto / filmowe spěchowańske myto

 

Na Łužyskej filmowej pśeglědce se, pśidatnje k južo wobstojecym mytam, nejlěpšy filmowy koncept wuznamjenijo.

Sćo jaden team z nanejmjenjej tśich filmowych zagórjonych mjazy 12 a 25? Bydliśo we Łužycy? Na co cakajśo? Zapódajśo wašu ideju!

 

1.000 euro dajo za TU pśeznanjecu filmowu ideju, k tomu produkcijowy budget. Wuwijanje scenarijow, techniske pśesajźenje a rěz – pśi tom stoj wam filmowy profi k pomocy. Wšojadno lěc lubosćinska romanca, krimi abo trikowy film – dolnoserbska rěc dejała se we wašom filmje powědaś. Wěŕśo sebje, teke gaž je (hyšći) njepowědaśo, pśeto dajo pomoc wót Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu.

Gótowy film dej mjazy pěś a dwaźasća minutow traś. Lěto maśo cas za wuwiśe a nagrawanje – w nowembrje 2024 swěśi waš film pótom pśi Łužyskej filmowej pśeglědce premjeru. A dobydnjo snaź głowne myto? Pśeznańśo nas a sćelśo krotke procowanje, małe teamowe pśedstajenje a wašu filmowu ideju z mejlku na filmschau@filmfestival-cottbus.de.

Akcija! – Spěchowańske myto / filmowe spěchowańske myto
w cełkownej gódnośe 3000 euro, se wót Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu a filmowemu festiwaloju Chóśebuz pósći.