Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Direktor załožby wótcakujo mócne wuznaśe k serbskemu ludoju

Budyšyn,

Załožba za serbski lud zglědujo na źěła połne a zajmne lěto 2023, wósebnje pśiběrajucych pšosbow wó spěchowanje a změny zastojnskich pśedpisow dla. Teke stali su se někotare personalne změny w załožbowem zastojnstwje pśez zachopjeńk a zakóńcenje starjejšyńskich casow ako teke nowych raźiśelow w załožbowej raźe dla, w kótarejž su něnto nowo wólone zastupnice a zastupniki serbskego luda. Toś te su se mjaztym derje zaźěłali.

Pjerwjej až su se něgajšne raźiśele rozžognowali, su hyšći někotare pokazki za pśichod měli. Raźiśele su pomjenili digitalizaciju ako jaden z nejwažnjejšych elementow, aby se serbska rěc zdźaržała a dalej wuwijała, ale teke aby se zastojnstwowe wótběgi póspěšyli a aby se institucije pśesegajuce zgromadne źěło pólěpšyło. Kompleksnosći a wopśimjeśa digitalizacijow dla by nowa pśidatna personalna struktura a póraźujucy gremium fachnikow trjebnej byłej. Za to dej se derje kwalificěrowany personal zapśimjeś. „How wiźimy našo prědne wupominanje“, jo gronił Jan Budar, direktor załožby, „pśeto ako hynźi, trjebamy teke my w serbskich institucijach zamóžny fachowy personal, kótaryž rownocasnje serbski powěda. Mamy južo něnto śěžkosći, wšykne wótwórjone městna w serbskich institucijach a w projektach strukturneje změny adekwatnje wobsajźiś. Tak wiźimy, až musymy pórucenja za malsne nawuknjenje serbskeje rěcy nuznje dalej wutwarjaś.“

Druge wupominanje jo, ako Jan Budar rozkładujo, financěrowanje. Zakład za zestajanje załožbowego etata jo pódpěra wótpowědnje aktualnemu financěrowańskemu dogronoju, za digitalizaciske projekty pak se samo pśidatne srědki Zwězka a Lichotnego stata Sakska pśizwóliju. Togodla jo załožba źěkowna, až jo Zwězkowy sejm pśipłaśonki Zwězka za 2024 w planowanej wusokosći wobzamknuł a se naźeja, až teke 2025 skrotcenja njegroze.

Zawěsćone su napśeśiwo tomu južo srědki za dalšne planowanje Lawskego areala. Kóńc septembra ma se nacerjenje dokóńcowaś, kótarež jo se z planowańskim architekturnym běrowom, fachowymi planowarjami, Serbskim institutom, Serbskim muzejom a ze załožbu wótgłosowało. Toś to jo pótom zakład za pšosbu wó finance za zwopšawdnjenje twari.

„Glědajucy na aktualnje napnětu financnu situaciju Zwězka a krajow źiwamy napněte na jadnanja za 5. financěrowańske dogrono. How kłaźo se zakład za lěta 2026 do 2030. Pśidatnje k tomu, až comy tuchylne zestajenje institucijow zachowaś, smy dalšnu pótrjebu pśizjawili, aby mógali rowno w rosćecych wobłukach ako stej to rěcna rewitalizacija a digitalizacija ze źěłom doprědka pśiś“, groni załožbowy direktor. W toś tom zwisku wón se naźeja, až se teke nowe kněžaŕstwa krajow a Zwězka, kótarež maju se lětosa a znowa wuzwóliś, dalej k serbskemu ludoju a jogo rěcy a kulturje wuznawaju a Serbow w dosegajucej měrje financielnje spěchuju.