Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Direktor Załožby wóstanjo na dalšne sedym lět w zastojnstwje

Budyšyn,

Jan Budar wóstanjo na dalšne sedym lět direktor Załožby za serbski lud. Wótpowědne słužbne dogrono jo se źinsa wót pśedsedarja Załožboweje rady, Marka Kowarja, w pśibytnosći zagroniteje za nastupnosći Serbow Sakskego statnego ministaŕstwa za wědomnosć, kulturu a turizm, dr. Madleny Malinkec, w Serbskem domje w Budyšynje pódpisało.

„Gódnośim pódlejšenje dogrona ako pśipóznaśe mójogo doněntejšnego źěła, wósebnje pak ako nadawk, z personelnym a strukturelnym nowowusměrjenjom załožbowego  zastojnstwa pókšacowaś, aby šyroku paletu nowych nadawkow zmejstrowali, spěchowanje zaměrnjej na priority a pótrjeby wusměrili a nic napóslědku atraktiwny serbski źěłodawaŕ wóstali.“ zespominajo Jan Budar pó pódpisanju dogrona.

Statna ministaŕka Barbara Klepsch wuzwignjo:“ Załožba za serbski lud jo za Lichotny stata Sakska wažny partnaŕ pśi społnjenju zawězka k zdźaržanju a spěchowanju serbskeje rěcy a kultury, kenž ze Sakskeje wustawy a Sakskeje serbskeje kazni wuchójźi. Jan Budaŕ jo w slědnych sedym lětach źěło Załožby za serbski lud z wjelikim angažementom a jasneju wiziju wjadł. Wažny nadawk pśichoda, kótaremuž jo se Załožba za serbski lud pód Janom Budarjom stajiła, jo skšuśenje serbskeje rěcy a kultury w strukturnej změnje. Až se krajne pśedewześe „Serbski forum wědy na Lawskim arealu“ zwopšawdnijo, mamy se wósebnje wósobinskemu zasajźenju Jana Budarja źěkowaś. Wjaselim se na zgromadne źěło z nim a žycym jomu za nowu dobu zastojnstwa wjele mócow a wuspěcha.“

Społnomócnjony za nastupnosći Serbow w Bramborskej, statny sekretaŕ za wědomnosć a kulturu Tobias Dünow: „Na wupominajucych nadawkach njama nejwažnjejša serbska institucija žeden njedostatk: Lěc źo wó dalšne spěchowanje rěcy a kultury, zdobywanje serbskorěcnych ceptarjow, digitalizaciju abo strukturnu změnu we Łužycy – bźez Załožby za serbski lud a wót njeje spěchowanych institucijow a projektow njamóžo se kulturna identita Serbowkow a Serbow zdźaržaś. Žycym Janoju Budaroju ako direktor załožby dalej glucnu ruku a wjele wuspěcha.“

„Wjaselim se na zgromadne źěło z Janom Budarjom. Jo to wupominanje a teke wjelika zagronitosć w procy wó wobstaśe a wuwiśe serbskeje rěcy a kultury, kenž smějom něnto z hynakšego městna sem ako pśedsedaŕ raźiśelow pśewóźiś“ groni z pósmjejkom něgajšny jadnaŕ Domowiny Marko Kowar.

Załožba za serbski lud załožyjo se 1991 ako źěl Sakskeje statneje kanclaje. W lěśe 1998 dostanjo wóna pśez statne dogrono status samostatneje załožby zjawnego pšawa. Zwězk, Lichotny stat Sakska a Kraj Bramborska ju spěchuju.

Direktor Załožby se pó wustawkach na maksimalnje sedym lět pówołajo. Doněntejšne słužbne dogrono z knězom Budarjom wuběžyjo dnja 30.09.2023. Załožbowa rada ako nejwušy gremij rozsuźowanja załožby jo se dnja 26.01.2023 za to wugroniła, dogronowe jadnanja zachopiś a jo dnja 23.05.2023 kněza Budarja ako direktora až do 30.09.2030 wustajiła.

Jan Budar wugbajo swójo zastojnstwo wót 01.10.2016. Z togo casa jo se załožbje wjele nowych nadawkow pśirědowało. K tomu licy wusměrjenje na spěchowańske priority ako zdźaržanje rěcy, digitalizěrowanje a marketing, ako teke zawjeźenje zaměrowych dojadnanjow ze spěchowanymi institucijami a projektowymi nosarjami. Wót 2022 pśesajźijo załožba na zakłaźe inwesticiskeje kazni wuglowego regiona spěchowański program „Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje“. W lěśe 2022 dokóncyjo załožba saněrowanje kompleksa twarjenjow Serbskego ludowego ansambla w Budyšynje. W samsnem lěśe jo wóna projektowe nosaŕstwo a rolu twaŕskego kněza za twaŕski projekt „Serbski forum wědy na Lawskem arealu“ w Budyšynje pśewzeła.