Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Digitalne pórucenje za wuknjeje serbskeje rěcy kompletne

Budyšyn,

Digitalne pórucenje za wuknjeje serbskeje rěcy kompletne

Pórucenje kursow na wuknjeńskej platformje Online serbski wuknuś (https://sprachkurs.sorbischlernen.de/#/welcome) wopśimjejo něnto teke kurse dolnoserbskeje rěcy na niwowach A1 - B1. Z tym póbitujo platforma cełkownje 10 kursow na 3 niwowach.

Nowe su konkretnje kurse za zachopjeńkarje z engelskim wujasnjenim a pśestajenim. Z tym su dolnoserbske kurse pśistupne teke za wuknjece z drugich źělow swěta, kótarež w kursu namakaju mjaz drugim teke wobšyrne gramatiske wujasnjenja w engelskej rěcy.

Wót měrca 2021 mógu pókšacane wužywarje rozšyjaś swóje znaśa z kursom Dolnoserbski B1. Pódla klasiskich temow ako drogowanje a (online-)nakupowanje se tematizěruju teke problemy a znjeglucenja pśi drogowanju, komunikacija na źěłowem městnje abo politiski angažement a pšašanja wěry.

We 8 tematiskich kapitlach namakaju wužywarje a wužywaŕki pśisamem 480 nadawkow a graśow, w kótarychž se zaběraju ze słowoskładom, rozmějucym słuchanim abo gramatiku. Wjele nadawkow ma někotare warianty (rundy). W "ekskursijach" zgóniju wuknjece wěcej wó serbskich stawiznach w Dolnej Łužycy a we swěśe, ale teke wó institucijach, towaristwach a wuměłcach a wuměłcowkach. W kursu njefeluju autentiske pśikłady za słuchanje a cytanje ako rozgrona, biografije wuměłcow a krotke tšojeńka.

Rowno tak ako w pśedchadajucych niwowach pśewóźujotej wužywarje a wužywaŕki comicowej ryśarja Jan a Marja. Wónej stej se dostałej do wuskosćow, gaž stej znaty zeger swětowego casa dokusow spórałej a z tym cas zastajiłej. W nejmudrem wózydle drogujotej ryśarja pśez cas a wšake źěle swěta, aby zeger reparěrowali - a pomagaju jima pśi tom znate a snaź mjenjej znate wósobiny a pioněry ze Serbow.

Pšawidłowne wuknjeje wordujo mytowane - ze spiwami, wideo, wurězkami ze słuchoknigłow a portretami wuměłcow.

Online serbski wuknuś - wobšyrny pool ressourcow

Online serbski wuknuś jo źe primarnje myslony za samostudium, wón pak wopśimjejo wjeliku kopicu ressourcow, kótarež mógu se wužywaś za cytańske a słuchańske nadawki we wucbje: dialog za blidom, typiske zdźělenja ze źiśownje, noticki na źěłowem městnje abo teke interviewy a spiwy. Za direktny pśistup k jadnotliwym wopśimjeśam ma kuždy SOL kurs wót měrca 2021 swój pśeglěd wopśimjeśow. Teksty, dialogi a nadawki móžoš how namakaś pó didaktiski relevantnych kriteriumach. Nic jano wucece, ale teke wuknjece mógu tak za wopśimjeśami pytaś, kótarež se zaběraju na pś. z konkretnjeu gramatiskeju formu.

Wót wózjawjenja prědnego kursa w lěśe 2017 (górnoserbski) respektiwnje 2018 (dolnoserbski) njejsu se jano dalšne niwowy pśinamakali. Wuwijaŕski team jo wugódnośił wužywaŕske reakcije a jo pytał kontakt k wužywarjam a wužywaŕkam, aby mógał pórucenje pśiměriś realnym pótrjebam. Tak su se w běgu casa wudopołnili dalšne zwucowanja a pomoc, respektiwnje pśestajenja.

W slědnej fazy projekta su awtorki a awtory kśěli pśespytaś, lěc se góźe teksty a materialije z online kursa teke za regularnu prezencnu wucbu. We zgromadnem źěle z lektorku górnoserbskich kursow na TU Drježdźany, Lubinu Hajduk-Veljkovićoweju, su nastali pśidatne źěłowe materialije, kótarež pógnuwaju k nałožowanjeju nowych znaśow w nowych kontekstach. Wóni wósebnje pódpěruju liche powědanje a pśedstajiju naraźenja za kooperatiwne online pisańske projekty. Take projekty su se wuspěšnje testowali zgromadnje z wuknjecymi w Praze a Lipsku. We zwisku z online wucbu pód wobstojnosćami zwězanymi z pandemiju su se materialije mógali slědkoju wuproběrowaś teke we wirtuelnej rědowni.

Pśidatne materialije, kótarež su pó źělach interaktiwne, góźe se licho a bźez pśizjawjenja dojśpiś na wuknjeńskej platformje TU Drježdźany. Pśistupowe daty mógu se pśipósłaś, eksportěrowanje modelowych kursow za druge wuknjeńske platformy jo tejerownosći móžne.

A kak źo dalej?

Projekt Online serbski wuknuś jo se w aprylu 2021 pśepodał Załožbje za serbski lud, kótaraž se stara wó wótwardowanje a techniske pśiměrjenja na razantne wuwiśe we wobłuku pórucenjow zeprětych na webowe wopśimjeśa.

Z pókšacujucym pówětšenim digitalneje datoweje baze za serbskej rěcy dajo wušej togo dalšne móžnosći, zwězaś pórucenje z drugimi póbitowanjami.

Chto stoj za projektom?

Projekt Online serbski wuknuś jo inicěrowała a spěchowała Załožba za serbski lud. Wótpowědne spěchowańske srědki dóstawa załožba z pśidatnych financielnych pódpěrow Zwězka, Lichotnego stata Sakska a kraja Bramborska za projekt "Serbska rěc w nowych elektroniskich medijach".

Za konceptom a wuwiśim stoj interdisciplinarny team didaktikarjow/-kow, awtorow/-kow, ilustratorow a softwarowych wuwijarjow, kótaryž jo koordiněrował multimedialny Centrum za wuknjenje rěcow TU Drježdźany. Jědro teama jo pódpěrała mań sobustatkujucych ako powědarje/-ki, zukowy mejstaŕ, testowarje/-ki, awtory/-ki a wuměłce/-owki, kótarež su sobu pregowali wjelerakosć pórucenja. Kompletnu lisćinu wšych wobźělonych namakajośo pód: sprachkurs.sorbischlernen.de → Wó programje.

Pśigranjańske partnarje:

Technische Universität Dresden
Lehrzentrum Sprachen und Kulturen
Karin Schöne, Ph.D.
koordinacija projekta
tel.: +49 351 463 32669
karin.schoene@tu-dresden.de

Załožba za serbski lud | Stiftung für das sorbische Volk
Katharina Čornakowa
tel.: +49 3591 550310
Cornak-Stiftung@sorben.com

 

SOL Medijowa informacija (PDF)