Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Cełkownje 69 pšosbow wó spěchowanje za druge połlěto 2023 dojšło

Budyšyn,

Kóńc měrca jo se cas za zapódaśe pšosbow wó projektowe spěchowanje załožby za projekty drugego połlěta 2023 zakóńcyła. Zastojnstwoju pśedlažy cełkownje 69 pšosbow ze spěchowańskim wolumenom wót 299 TEUR. Mimo probowych lěgwow spiwnych a rejowańskich kupkow jo se zapódało wjele nowych projektow na wuměłskem pólu (na pśikład pśewjeźenje muzikowych koncertow, nagrawanja spiwow, filmy, pśigótowanje wustajeńcow, atd.). Teke spěchowanje narodnych drastwow se wupšosyjo pśez wšakorake towaristwa a źiśownje.

Wobźěłarki załožby něnto pšosby pśepytuju a pišu pórucenja za fachowu pśiradu za projektowe spěchowanje. W maju wobradujo fachowa pśirada zgromadnje ze sobuźěłaśerjami załožbowego zastojnstwa wó móžnem spěchowanju.

Dokulaž pśedwiźi nowy zastojnstwowy wukaz sakskego financnego ministaŕstwa, až maju stajarje pšosbow wjeliki źěl projektowych kostow pśedfinancěrowaś, procuju se sobuźěłaśerje załožbowego zastojnstwa tuchylu wó to, wuwześne rědowanje wupłaśenja do spěchowańskich směrnicow zapśimjeś. Toś to wobnowjenje spěchowańskeje směrnice ma Załožbowa rada w swójom majskem pósejźenju wobzamknuś.

Mimo togo ma Załožbowa rada teke směrnicu spěchowańskego programa "Serbska rěc a kultura w strukturnej změnje" za projekty w Sakskej pśiměriś a slědny termin zapódaśa pšosbow na 31. julij změniś (doněnta 30. september), což ma južo wót lětosnego lěta płaśiś. Změna termina jo trjebna, aby se w zastojnstwje rozsudy zawcasa pśigótowaś a trjebne financielne srědki pla Zwězka pśizjawiś. Dokulaž pak se wótmějo pśichodne pósejźenje rady akle 23. maja 2023, pšosymy wšyknych projektowych nosarjow, se z zapódaśim pšosby wó strukturne srědki Sakskeje južo něnto na nowem terminje orientěrowaś.

(dolnoserbski pśełožk jo nastał ze sotra.app)