Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

Cełkownje 48 idejow jo se zapodało

Za wuběźowanje idejow “Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet.” Załožby za serbski lud jo se cełkownje 48 projektowych idejow z Górneje a Dolneje Łužyce, ako teke dwě zwenka sedleńskego ruma respektiwnje wukraja zapódało.

To su wósebnje wšakorake projekty ze źiśimi a dorosćonymi, w kótarychž se aktery na pśikład z narodneju drastwu, serbskimi stawiznami a bajkami zaběraju. Dojšli pak su teke projektowe ideje na pólu twórjecego wuměłstwa, źiwadła a muziki, ako teke na pólu digitalnych a analognych medijow. Teke wuwiśe serbskich graśow jo se naraźiło, rowno tak ako ideje, kak móžo se widobnosć serbskeje rěcy w zjawnosći pówušyś. Dalej su se naraźenja za wuwijanje wšakich koncepcijow zapódali, což jo we lětosnem wuběźowanju teke móžno. Mimo projekta zwenka Łužyce jo se teke mjazynarodny projekt zapódał.

Załožba pśespytujo něnto zapódaśa a pśigótujo pódłožki za njewótwisnu mytowańsku jury. Toś ta wšykne ideje pó wěstych kriterijach, ako kreatiwita, inowacija, synergije, naslědnosć a dalšne, pógódnośijo. Jury schadujo se pótom srjejź septembra a wó wuznamjenjenju projektow wobradujo. Cełkownje mytuju se 17 idejow: šesć razow z 1.000 eurami, styri raze z 3.500 eurami, styri raze z 5.000 eurami a tśi raze z 10.000 eurami. Mytowanje buźo w nazymje, konkretny termin hyšći njejo jasny.


(pśełožk: sotra.app)