Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Medijowe wózjawjenja (archiw)

 

38. Schadowanka - 70 lěta gymnazium - My swěśimy!

Dolnoserbski gymnazium w Chóśebuzu,

Jo zasej tak daloko! Na 10. septembrje 2022 se swěśi! Pśi góźbje 70ego jubileja Dolnoserbskegogymnaziuma zarědujo Załožba za serbski lud 38. Schadowanku – ale ten cas ako open-air wpódnazymje.

Zeger 15:00 pśepšosyjo wuknikojski chor Dolnoserbskego gymnazija zgromadnje ze Serbskeju kulturneju brigadu z Budyšyna na konzert w awli. Wukniki su se někotare wjelicne ideje za gósćowwumyslili! Wót zeg. 15:30 su te na šulskem dwórje wiźeś. Dajśo se pśełapiś! Zeger 17:00 caka na gósći wótměnjaty program na jawišću ze serbskeju muziku, reju a sobugótowańskimi akcijami. Chtožco se pó kofeju a tykańcu nogi pśestupiś, móžo se na wjeźenjach pó gymnaziju wobźěłiś. Pótom seswěśi a rejujo! Z woblubowaneju live-band nAund njewóstanjo rejowanišćo dłujko liche. Za jězu apiśe jo ceły źeń na dwórje starane.

Kórtki dajo w pśedpśedanku w LODCE a teke online.
Zbytne kórtki su pśi zastupje na pśedań.

městno: wence, na šulskem dwórje Dolnoserbskego gymnaziuma
zastup: wót zegera 14:30 góź.
pśedpśedank kórtkow: Serbska kulturna informacija LODKA, Droga Awgusta Bebela 82, 03046 Chóśebuz
(wótwórjeńske case: pón - pětk; 10:00 - 16:30 góź.)

online: shop.sorben.com/de/sonstiges/eintrittskarte-38-schadowanka-cottbus-l

płaśizna kórtow      
- Koncert w awli jo dermo
(Chto co pó chorowem koncerśe na zarědowański dwór, trjeba zastupnu kórtu)
- Schadowanka 10 € / pótuńšone: 6 € (pśi dnjownej kasy: 13 €/pótuńšone 9 €)
(pótuńšenje płaśi za wukniki wót 14 lět a studenty; Wupokaze za póniženje maju se na pominanje pokazaś.)