Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Impresum

Załožba za serbski lud
Postowe naměsto 2
02625 Budyšin
telefon: 03591 550 300
faks: 03591 42811
mejlce: stiftung-bautzen@sorben.comstiftung-cottbus@sorben.com
internet: stiftung.sorben.com
USt-IdNr: DE182953890

direktor:
Jan Budar
telefon: 03591 550 300

Organizaciska forma

Załožba za serbski lud jo załožba zjawneho pšawa wótpowědnje artikloju 1 Statnego dogrona mjazy Braniborskeju a Lichotnym statom Sakska wó wutwórjenju "Załožby za serbski lud" z dnja 28.08.1998. Sedło załožby jo Budyšyn.

K zastupnistwoju wopšawnjone pśedsedaŕstwo

Organy załožby su Załožbowa rada, Parlamentariska pśirada a direktor. Direktor zastupujo załožbu pśed sudnistwom a zwenkasudniski.
pśedsedaŕ Załožboweje rady: Marko Kowar
direktor: Jan Budar
pśedsedaŕ Parlamentariskeje pśirady: Marko Šiman

Zagronity za wopśimjeśe pó § 6 MDStV: Jan Budar, direktor

Wopśimjeśowe wugótowanje a wobgóspodarjenje

Załožba za serbski lud, stiftung-bautzen@sorben.com

Pokazka na rukowanje

Njeglědajucy na kradosćiwe wopśimjeśowe kontrole njerukujomy za wopśimjeśa eksternych linkow. Za toś te su wuwześnje póbitowarje abo wobgóspodarje sami zagronite.

Wužywanje muskecych a žeńskecych rěcnych formow:
Dla lěpšego cytanja wobijamy se na toś tej webstronje rownocasnego wužywanje muskecych a žeńskecych rěcnych formow. Wšykne pomjenowanja wósobow abo pówołanjow płaśe mógali groniś za wobej roda.

Wěcejrěcnosć wopśimjeśow

Toś ta webstrona móžo se w nimskej, górno- a dolnoserbskej rěcy wótwołaś. Pšosymy wó zrozumjenje, až njejo móžno, cełkowny pśełožk pódatych wopśimjeśow stawnje aktualnje zarucyś.

Awtorske pšawo

Wšykne wót wobgóspodarjow toś tych stronow wuźěłane wopśimjeśa a źěła (teksty a wobraze) pódlaže nimskemu awtorskemu pšawoju. Za rozmnoženje, wobźěłanje, rozšyrjenje a kužde druge wužywanje zwenka granicow awtorskeho pšawa jo trjebna pisna dowólnosć awtora. Downloady a kopije takich stronow su jano za priwatne, njekomercionelne wužywanje dowólone. Tak daloko ako se wopśimjeśa na toś tych stronach njejsu wót wogóspodarja wuźěłali, ma se na awtorske pšawa tśeśich źiwaś. Wopśimjeśa tśeśich maju se ako take wóznamjeniś.

Šćit datow

Wužywanje našeje webstrony jo zasadnje bźez pódaśa wósobinskich datow móžne. Tak daloko ako se na našych stronach wósobinske daty (mě, adresa abo mejlka) jawje, stanjo se to, tak daloko ako móžno, stawnje na dobrowólnej bazy. Toś te daty se bźez wuraznego pśigłosowanja mějarja na tśeśich dalej njepósrědniju.

Pokazujomy na to, až móžo pśenjasenje datow w interneśe (na pś. pśi komunikaciji z mejlku) wěstotne źěry měś. Dopołny šćit datow pśed zapśimnjenim tśeśich njejo móžny.

Wužywanju w ramiku impresumoweje winowatosći wózjawjonych kontaktowych datow pśez tśeśich k pśipósłanju nic wuraznje pominanego wabjenja a informaciskich materialijow se z tym wuraznje znapśeśiwijo. Wobgóspodarje stronow wobchowaju sebje w paźe njepominanego pśipósłanja wabjeńskich informacijow, na pś. z pomocu spam-mejlkow, pšawo na pšawniske kšaceni.

Kritiki abo pokazki pšosymy nam z mejlku na slědujucu adresu sposrědnjowaś:
stiftung-bautzen@sorben.com