Java Script ist deaktiviert!

Damit die Seite mit vollem Funktionsumfang korrekt dargestellt werden kann, muss Java Script aktiviert sein.

Šćit datow

Internetnu prezentaciju stiftung.sorben.com źaržy

Załožba za serbski lud
Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn

Załožba zběra a wužywa na wósobu se póśěgujuce daty jano w wobjadnosći z danym płaśecym šćitom datow. W toś tom wuzjawjenju wó šćitu datow wujasnijomy Wam, kak se Waše daty wužywaju.

Na wósobu se póśěgujuce daty se zasadnje jano zběraju a składuju, gaž Wy tomu pśigłosujośo abo gaž jo pśiwześe datow za realizaciju wugbaśa, inkliziwnje za nawězanje kontakta, trjebne.

Internetna prezentacija

Webstronu załožby póstaja serwer, kenž w Nimskej źěła a kótaryž jo załožba pónajmała. Pśi kuždem pśistupje wužywarja na webstronu załožby se daty ako

datajowe napšašowanje klienta (mě dataje a URL),
http-kode wótegrona,
internetna strona, wót kótarejež pśiźośo

w protokolowej dataji na webserweru składuju. Dataje se jano za interne statistiske zaměry (na pśikład licba woglědarjow) wugódnośe. Konkluzije na wósobu njejsu móžne bźeze pšawniskich kšacow, z kótarymiž se ta wót Wašogo prowidera pśi kuždem internetnem pósejźenju dynamiski wuźělona IP-adresa zwěsćijo.

Dalej segajuce na wósobu se póśěgujuce daty, ako

mě, adresa, telefoniske cysło abo majlowa adresa

se njezběraju, jo-lic toś te pódaśa dobrowólnje sami njegótujośo, na pśikład w kontaktowych formularach ze zaměrom nawězanja kontakta abo pla registracije za wěste słužby za realizaciju wugbaśow.

Wužywanje Wašych datow

Zběrane daty se jano wót załožby składuju a wužywaju a se tśeśim dalej njedawaju. Jo-lic wužywajośo naše kontaktowe formulary, aby nam mejlku pósłali, wuchadamy z togo, až składowanju tych datow wuraznje pśigłosujośo.

Analyzowe słužby / wužywanje cookijow

Naša webstrona wužywa Matomo (pjerwjejšny Piwik), program k analyzy wužywanja webstrony. Toś ten program jo na samskem webserweru zarědowany, wót kótaregož se toś ta webstrona póstaja. Stakim jo wuzamknjone, až se dataje na serweru tśeśego składowaś muse.

Matomo wužywa tak pomjenjone "cookije". To su małe tekstowe dataje, kenž se na Wašom computerje składuju a z našogo boka analyzu wužywanja webstrony zmóžniju. K tomu se te pśez cookije producěrowane wužywańske informacije (inkliziwnje Wašeje anonymizěrowaneje IP-adrese) na naš serwer sćelu a za wužywańske zaměry składuju, což słužy optiměrowanju webstrony z našogo boka. Waša IP-adresa se pśi tom ned anonymizěrujo, tak až ako wužywaŕ za nas anonymny wóstanjośo. Pśez cookije producěrowane informacije wó wužywanju webstrony se tśeśim dalej njedawaju. Wužywanju cookijow móžośo pśez wótpowědujuce nastajenje browseroweje software zadoraś, pśi tom pak móžo se staś, až w tom paźe snaź wše funkcije webstrony ceło wužywaś njamóžośo.

Jo-lic ze składowanim a wužywanim toś tych datow z Wašogo woglěda wobjadny njejsćo, móžośo składowanju a wužywanju tomu slědujucy z kliknjenim myški ned pśeśiwjenje zwurazniś. W tom paźe se we Wašom browserje tak pomjenjony opt-out.cookij zarědujo, kenž wugbajo, až Matomo žednych datow njezběra. Źiwajśo pak na to: Jo-lic lašujośo Waše cookije se stakim teke opt-out-cookij lašujo a jo-lic jo trjeba se ot Was wótnowotki aktiwizěrowaś musy.

Lašowanje datow/informacije

Jo w kuždem casu móžne pśeśiwo Wašej wobjadnosći ze składowanim na wósobu se póśěgujucych datow pisnje abo z mejlku pśeśiwjenje zapódaś a lašowanje swójich datow pominaś.

Kritiki a pokazki pšosymy z mejlku na:
stiftung-bautzen@sorben.com